Studia Menedżerskie

specjalizacja: podyplomowe > biznesowe > inne-biznesowe
tagi:Studia Menadżerskie, Studia Podyplomowe, Wyższ Szkoła Bankowa we Wrocławiu
czas trwania:196h, 1 sesji średnio w miesiącu, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:5650 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Studia w profesjonalny sposób przygotowują słuchaczy do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych, a jednocześnie porządkują i aktualizują posiadaną wiedzę menedżerską. Zajęcia są zorientowane na ćwiczenie ważnych umiejętności zawodowych i osobowościowych przydatnych w pracy menedżera i w doborze kadr.

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

Studia rozwijają pożądane cechy i umiejętności menedżerskie, a także kształcą zdolności przywódcze, decyzyjne, strategiczne, analityczne i komunikacyjne przez dyskusje w gronie wykładowców oraz praktyków gospodarczych. Program nauczania obejmuje zarówno prawne, organizacyjne, jak i psychologiczne aspekty działania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Ważnym wyróżnikiem studiów jest szeroka wymiana różnych doświadczeń biznesowych między samymi uczestnikami.

^ na początek ^

program studiów:

Trening menedżerski (12 godz.) • Funkcje treningu menedżerskiego

 • Gry i ćwiczenia kierownicze – indywidualne i grupowe

 • Symulacje decyzyjne

 • Przypadki i inscenizacje


Zarządzanie firmą i struktury działalności gospodarczej (16 godz.) • Współczesne rozumienie zarządzania (funkcje zarządzania i ich uwarunkowania)

 • Zarządzanie firmą w warunkach rynku europejskiego

 • Firma jako system i jej relacje z otoczeniem

 • Współczesne wyzwania wobec zarządzania (zarządzanie  w warunkach globalizacji)

 • Struktury organizacyjne (funkcje, struktury, typy struktur, ewolucja struktur organizacyjnych)

 • Struktury kapitałowe i struktury kontraktowe

 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej

 • Konsekwencje ekonomiczne i społeczne wyboru formy organizacyjno- prawnej


Otoczenie prawne biznesu (8 godz.) • Wybrane regulacje kodeksu handlowego i cywilnego dotyczące biznesu

 • Sposoby zabezpieczeń wykonania zobowiązań

 • Sztuka zawierania umów szczegółowych

 • Prawne uregulowania dotyczące windykacji należności

 • Nowe regulacje prawne w kontekście wejścia do UE

 • Analiza przypadków


Psychologia w biznesie (12 godz.) • Psychologiczne tło zachowań biznesowych

 • Psychologiczne uwarunkowania kierowania ludźmi

 • Sztuka wygłaszania expose przez kierownika

 • Sztuka prowadzenia rozmów związanych z nagradzaniem

 • Sztuka prowadzenia rozmów związanych z karaniem

 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi

 • Sztuka rozwiązywania konfliktów


Sylwetka współczesnego menedżera (4 godz.) • Kierownik, menadżer, biznesmen i przywódca

 • Struktura kwalifikacji menedżera

 • Pożądane kompetencje współczesnego menażera

 • Wybrane testy i przypadki ukierunkowane na diagnozę i doskonalenie kwalifikacji menedżerskich

 • Kompetencje menadżera XXI wieku

 • Antykwalifikacje menedżerskie

 • Dezaktualizacja kwalifikacji i sposoby jej przeciwdziałania


6. Podstawy finansów w biznesie (8 godz.) • Podstawowe kategorie finansowe

 • Wyniki na działalności operacyjnej a płynność finansowa

 • Interpretacja rachunku zysków i strat oraz wskaźniki z tym związane

 • Interpretacja płynności finansowej oraz wskaźniki z tym związane

 • Przegląd możliwych źródeł finansowania (własnego i obcego)

 • Kierunki inwestowania nadwyżek finansowych

 • Podstawowe dokumenty finansowe

 • Mini warsztaty i przypadki


Analiza finansowa (8 godz.) • Baza informacyjna i jej wiarygodność w analizie finansowej

 • Metody badań stosowane w analizie finansowej

 • Porównywalność danych w czasie i przestrzeni

 • Prezentacja danych

 • Wnioskowanie w analizie finansowej

 • Narzędzia analizy sprawozdań finansowych


Rachunkowość zarządcza i controlling (12 godz.) • Rachunkowość a system celów i proces decyzyjny

 • Controlling w zarządzaniu finansowym

 • Controlling strategiczny

 • Narzędzia sterowania rentownością

 • Cash flow

 • Zarys procedury wdrażania controllingu

 • Ćwiczenia i przypadki

 • Prezentacja doświadczeń praktycznych


Zarządzanie biznesem  (16 godz.) • Uwarunkowania małych przedsiębiorstw

 • Wybór formy organizacyjno-prawnej

 • Źródła finansowania małych firm

 • Proces decyzyjny w małych firmach

 • Analiza systemu podatkowego w biznesie

 • Sztuka zawierania umów (zawieranie kontraktu)

 • Szanse i zagrożenia małych przedsiębiorstw

 • Źródła finansowania w biznesie

 • Ćwiczenia i przypadki sytuacyjne


Marketing (8 godz.) • Koncepcja marketingu relacyjnego

 • Strategiczne a operacyjne zarządzanie marketingowe

 • Procesy komunikacyjne w marketingu

 • Badania i analizy marketingowe a decyzje menedżerskie

 • Instrumentarium marketingowe (analiza SWOT, marketing mix, benchmarking)


Zarządzanie sprzedażą (8 godz.) • Miejsce i znaczenie sprzedaży w systemie funkcjonowania firmy

 • Lokalizacja sprzedaży w strukturze organizacyjnej firmy

 • Planowanie sprzedaży

 • Strategie sprzedażowe

 • Zarządzanie relacjami z klientami


Wybrane narzędzia i techniki menedżera (12 godz.) • Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie selektywne

 • Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie całościowe

 • Techniki i narzędzia stosowane w regulowaniu i delegowaniu kompetencji

 • Procedura projektowania komórki organizacyjnej

 • Technika OCE II  badania klimatu organizacyjnego

 • Technika badania struktur nieformalnych (socjometria)

 • Budowa i analiza systemu celów  firmy

 • Przykłady rozwiązań praktycznych i mini warsztaty


Sztuka kierowania ludźmi (8 godz.) • Istota i uwarunkowania kierowania ludźmi

 • Paradoksy kierowania

 • Zasady i zalecenia efektywnego kierowania ludźmi

 • Sztuka formułowania i przekazywania zadań

 • Sztuka delegowania kompetencji

 • Style kierowania

 • Przypadki, ćwiczenia i inscenizacje  związane z kierowaniem ludźmi


Symulacje biznesowe (8 godz.) • Symulacja optymalnej struktury produkcji

 • Kalkulacja kosztów

 • Symulacja wyniku finansowego


Dobór  i ocena  kadr w biznesie (8 godz.) • Rola i znaczenie doboru kadr w biznesie

 • Budowanie modelu pożądanych kompetencji

 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników

 • Projektowanie ścieżek karier zawodowych

 • Systemy okresowych ocen pracowniczych


Zarządzanie strategiczne (8 godz.) • Misja - wizja – cele strategiczne

 • Metody wypracowania strategii

 • Poziomy strategii

 • Transformacja celów strategicznych w cele taktyczno-operacyjne

 • Prezentacja doświadczeń praktycznych


Systemy motywacyjne w biznesie (8 godz.) • Istota i rodzaje motywacji pracowniczej

 • Podstawowe teorie motywacji

 • Motywacja materialna i pozamaterialna

 • Systemy motywacyjne a wynagradzanie

 • Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania

 • Istotne uwarunkowania procesu motywacyjnego

 • Rola wyznaczania celów w procesie motywacyjnym

 • Techniki automotywacyjne a sztuka motywowania innych


Negocjacje w biznesie (8 godz.) • Strategie negocjowania

 • Etapy skutecznego negocjowania

 • Techniki pomocnicze negocjowania

 • Pokonywanie impasu

 • Podstępne praktyki negocjowania

 • Psychologia negocjacji


Gra biznesowa Promar  (20 godz.) • Kompleksowa gra biznesowa „Promar” ukierunkowana na kształtowanie pożądanych cech i umiejętności menedżerskich (konkurencyjna gra marketingowo-finansowa)

 • Doskonalenie pożądanych kompetencji osobowościowych menedżera

^ na początek ^

adresaci:

Uczestnikami studiów mogą być potencjalni menedżerowie (szczególnie w organizacjach komercyjnych), osoby na stanowiskach menedżerskich zamierzające zaktualizować i uporządkować swoją wiedzę oraz przećwiczyć posiadane umiejętności zawodowe i osobowościowe, właściciele i współwłaściciele małych firm oraz osoby zamierzające uruchomić
swój biznes.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm, konsultanci, trenerzy i eksperci w takich dziedzinach, jak marketing i sprzedaż, finanse, zarządzanie, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Walorem studiów jest dosyć uniwersalny program obejmujący zarówno aspekty prawno-organizacyjne, jak również finansowe, rynkowe, metodyczne i kadrowe. Zajęcia prowadzą trenerzy z doświadczeniem praktycznym i są one zorientowane zarówno na doskonalenie umiejętności zawodowych, jak również na trening umiejętności osobowościowych.

^ na początek ^

dyplom:

absolwenci otrzymują dyplom: polskiej uczelni

^ na początek ^

5 cech wyróżniających program na rynku:

 • Praktyczny charakter studiów.
 • Prestiż Uczelni.
 • Konkurencyjna cena

^ na początek ^

 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
O Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to uznana marka na... więcej »

tel. 713762...

www.ws...

Fabryczna...

Odkryj dane
kontaktowe