ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (S-ZBK)

specjalizacja: podyplomowe > biznesowe > inne-biznesowe
tagi:
czas trwania:210h
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.
W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
W szczególności są to umiejętności z zakresu:

* interpretacji strategii bezpieczeństwa narodowego;
* oceny potencjalnych zagrożeń i skutków ich wystąpienia;
* szacowania ryzyka w zarządzaniu kryzysowym;
* opracowania planów zapobiegania i reagowania kryzysowego;
* oceny sytuacji po wystąpieniu zagrożenia i podejmowania decyzji;
* działania sił ratowniczych i innych systemów uczestniczących w reagowaniu kryzysowym;
* działania zespołów i centrów reagowania kryzysowego;
* zabezpieczenia logistycznego zarządzania kryzysowego;
* praktycznego rozwiązywania problemów zarządzania kryzysowego (gra decyzyjna).

^ na początek ^

program studiów:


* Bezpieczeństwo międzynarodowe.
* Bezpieczeństwo wewnętrzne.
* System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
* Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny).
* Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania.
* Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm, katastrofy, wypadki masowe).
* Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.
* Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
* Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym.
* Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe.
* Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych.
* Centrum Zarządzania Kryzysowego - przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych.

^ na początek ^

adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie (minimum pierwszego stopnia):

* zajmujących kierownicze stanowiska w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i instytucjach, które w zakresie swoich kompetencji ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli;
* realizujących zadania w służbach porządku publicznego;
* zajmujących się zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych osobowych, informacji oraz osób i mienia;
* zainteresowanych pozyskaniem przedmiotowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Grono naszych wykładowców jest tak dobierane, by zajęcia prowadzone były na jak najwyższym poziomie, a ich poziom umożliwiał naszym studentom zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy.

Nasi wykładowcy to nie tylko wysokiej klasy specjaliści z teoretycznego zakresu swoich dziedzin, ale również doskonali praktycy. Wiele zajęć prowadzonych jest przez wybitnych naukowców, będących na swoim polu zawodowym prawdziwymi autorytetami.

^ na początek ^

dyplom:

absolwenci otrzymują dyplom: polskiej uczelni

^ na początek ^

informacje dodatkowe:


* Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych w liczbie 210 godzin.
* Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

^ na początek ^

 

DOBRAUCZELNIA.PL - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Jesteśmy Uczelnią, która na rynku warszawskim działa już 10 lat. Powstała w 1999... więcej »

tel. 226725...

www.ws...

Meksykańska...

Odkryj dane
kontaktowe