Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

specjalizacja: podyplomowe > branżowe > inne-branzowe
tagi:Bezpieczeństwo, WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki, Zarządzanie jakością, Żywność
czas trwania:190h, 1 sesji średnio w miesiącu, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:3600 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o aktualną wiedzę menedżerską i techniczną. Uczestnicy zapoznają się z podejściem procesowym i projektowym do systemów zarządzania, a także posiądą niezbędne umiejętności menedżerskie i interpersonalne do kompetentnego kierowania ludźmi w organizacjach.

^ na początek ^

program studiów:


Ramowy program studiów:
Komunikacja i negocjacje:
• zasady i rodzaje komunikacji,
• komunikacja podczas auditu,
• komunikacja z pracownikami i współpracownikami,
• strategie negocjowania,
• fazy i style prowadzenia negocjacji.
Przywództwo i umiejętności zarządzanie zespołem:
• budowanie zespołu projektowego / zadaniowego,
• kształtowanie własnego stylu zarządzania,
• motywowanie pracowników,
• prowadzenie zebrań,
• zarządzanie konfliktem.
Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:
• model procesu projektowania i wdrażania systemu zarządzania,
• potrzeby, wymagania techniczne, organizacyjne oraz cel projektowania i wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania,
• zakres, harmonogram i zarządzanie ryzykiem projektu.
Urzędowa kontrola i ocena jakości i bezpieczeństwa żywności – przepisy prawne RP i UE:
• jakość handlowa artykułów rolno – spożywczych oraz regulacje prawne związane ze znakowaniem,
• produkcja, konfekcjonowanie i dystrybucja żywności,
• standardy jakości handlowej na wybranych rynkach żywności w Polsce i Unii Europejskiej.
• podstawy prawne systemów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, dobrych praktyk produkcji i dystrybucji żywności i pasz.
Zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne w produkcji, dystrybucji i przygotowywaniu żywności, a skuteczność systemu HACCP:
• zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wirusy, bakterie, grzyby,
• zanieczyszczenia chemiczne, badania pozostałości środków chemicznych, metale ciężkie,
• mykotoksyny, pestycydy, dioksyny, środki myjące i dezynfekcyjne,
• elementy analizy zagrożeń wybranych procesów w łańcuchu produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
Problematyka bezpieczeństwa opakowań do żywności:
• polskie i unijne przepisy prawne dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
• praktyka produkcji i stosowania opakowań do żywności.
Zasady GMP, GHP w branży spożywczej jako podstawa do projektowania i wdrożenia skutecznego systemu HACCP, Codex Allimentarius:
• omówienie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych GMP / GHP od etapu przyjęcia i kontroli wstępnej surowca, przechowywania i zwalniania do produkcji, wytwarzania produktów gotowych, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży, na różnych etapach łańcucha żywnościowego,
• lokalizacja zakładów, budynków i rozmieszczenie wyposażenia; rozdział zakładów na strefy,
• przemieszczanie się pracowników, surowca i wyrobów gotowych,
• zakładowe programy czyszczenia i dezynfekcji; higiena pracowników,
• system GLOBALG.A.P.; dobra praktyka w produkcji pierwotnej.
Praktyka systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli:
• analiza zagrożeń wybranych procesów w łańcuchu produkcji żywności,
• kroki i zasady systemu HACCP wg kluczowych norm międzynarodowych,
• zasady dokumentowania systemu HACCP.
Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000 : 2005 – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:
• praktyczne podejście do koncepcji FSMS Food Safety Management System - Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, w tym omówienie kluczowych elementów normy,
• pełne zaangażowanie kierownictwa i całego personelu, podejście procesowe, nadrzędne traktowanie klientów i dostawców,
• zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa żywności.
Zarządzanie jakością wg standardu ISO 9001: 2008, Normy serii ISO 9000:
• Omówienie, analiza i interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2008,
• Cele i zakres systemu zarządzania jakością,
• Polityka jakości organizacji wg normy ISO 9001: 2008,
• Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w ujęciu normy ISO 9001: 2008,
• Rola przedstawiciela kierownictwa wg normy ISO 9001:2008,
• Proces komunikacji w organizacji,
• Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, systemowe podejście do zarządzania, zarządzanie przez cele, interpretacja wymagań normy,
• Zarządzanie dostawcą i zakupywanym wyrobem w świetle standardu ISO 9001:2008,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie jakości wg ISO 9001: 2008,
• Odpowiedzialność organizacji w zakresie ochrony wyroby i własności klienta wg normy ISO 9001: 2008,
• Analiza i kontrola w systemach zarządzania jakością; walidacja i weryfikacja, określanie mierników, pomiar procesów organizacji; kontrola jakości w systemie ISO 9001: 2008,
• Weryfikacja skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji; audit systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008; audit wewnętrzny i audit zewnętrzny; fazy przeprowadzania auditów (ISO 19011: 2002); wymagania dotyczące auditorów systemów zarządzania jakością; przegląd systemu zarządzania jakością w organizacji,
• Doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001: 2008 oraz wytyczne ISO 9004:2000; samoocena; zarządzanie niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze jako praktyczne narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001: 2008:
• Przedstawienie wytycznych dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością; Raport Techniczny ISO/TR 110013:2001,
• Omówienie wymagań standardu ISO 9001: 2008 w zakresie dokumentacji; wymagania standardu w zakresie dokumentacji systemowej i procesowej w organizacji; rola i zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Cele i korzyści dla organizacji wynikające z posiadania dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Metody dokumentowania systemu zarządzania jakością; rodzaj dokumentów wymaganych przez standard ISO 9001: 2008; zasady i etapy tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Analiza przykładowej dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Dokumentowanie polityki jakości i definiowanie celów dotyczących jakości; omówienie praktycznego opracowania księgi jakości w modelowym przedsiębiorstwie,
• Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością,
• Dokumentowanie procesów związanych z klientem,
• Dokumentowanie procesu zarządzania reklamacjami i niezgodnościami w firmie,
• Dokumentowanie i analiza działań kontrolnych i weryfikujących skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
• Wdrażanie i dokumentowanie zasad doskonalenia systemu zarządzania jakością w firmie.
Audit systemu HACCP – wymagania i praktyczne przeprowadzanie (certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa żywności wg ISO 22000:2005):
• kwalifikacje auditora systemu HACCP,
• kryteria oceny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2005,
• kryteria certyfikacji systemu HACCP przez międzynarodowe instytucje certyfikacyjne.
Systemy bezpieczeństwa żywności w sieciach handlowych - IFS/BRC (wersja 5):
• katalog wymagań standardów IFS/ BRC,
• zakres wymagań i standardy dla postępowania i wyposażenia w zakładzie,
• kontrola, pomiary i doskonalenie systemu bezpieczeństwa żywności,
• audity IFS / BRC.
Metody i techniki zarządzania jakością. Statystyczne sterowanie procesem SPC:
• gromadzenie i analiza danych,
• zarządzanie procesami; zmienność i charakterystyka procesów,
• analiza Pareto,
• analiza FMEA.Forma zaliczenia:
• testy z wybranych zagadnień programowych
• Praca projektowa
• Praca dyplomowa

^ na początek ^

adresaci:

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności, osoby nadzorujące ww. procesy prowadzące audyty zewnętrzne i kontrole zgodności.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów w standardach ISO oraz HACCP. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy.

^ na początek ^

dyplom:

absolwenci otrzymują dyplom: polskiej uczelni

^ na początek ^

informacje dodatkowe:

Uczestnicy studiów:
• zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów,
• zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego,
• poznają pracę audytora systemu HACCP, BRC i IFS,
• zapoznają się z praktyką stosowania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i opakowań,
• podczas treningu nabędą praktycznych umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami,
• rozbudzą w sobie umiejętności przywódcze niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach i instytucjach,
• zapoznają się ze skutecznymi narzędziami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w stopniu i w zakresie gwarantującym efektywne zastosowanie tych narzędzi w praktyce.


^ na początek ^

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Informacje podstawowe
Prawie 9 tysięcy fantastycznych studentów, prestiżowe... więcej »

tel. 525670...

www.ws...

Garbary...

Odkryj dane
kontaktowe
 
Podobne studia
Lider Firmy Rodzinnej
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Akademia Konsultantów
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Szkoła Przedstawicieli Medycznych
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Podyplomowe studium trenerów grupowych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej...