Ryzyko Operacyjne w Zarządzaniu Bankiem Komercyjnym

specjalizacja: podyplomowe > biznesowe > finanse
tagi:bankowość, funkcjonowanie banku, podyplomowe, rynek bankowy, Ryzyko Operacyjne, zarządzanie bankiem, zarządzanie bankiem komercyjnym
czas trwania:204h, 2 sesji średnio w miesiącu, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:6800 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Celem studium jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu zarządzania ryzykiem w banku w kontekście procesów integracyjnych z UE. Słuchacze zapoznają się z istotą i charakterem ryzyka operacyjnego jako szczególnego typu ryzyka bankowego. Uzyskają dogłębną wiedzę i umiejętności w obrębie identyfikacji, pomiaru oraz procesu monitorowania tego typu ryzyka. Poznają zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym będącego istotną częścią zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności bankowej. Nabędą również praktyczne umiejętności w zakresie kontroli i ograniczania ryzyka operacyjnego, a także kalkulacji wielkości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego wraz z oceną ich wpływu na adekwatność kapitałową banków.

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

Zewnętrzne uwarunkowania ryzyka bankowego
Ryzyko w funkcjonowaniu banku
Ryzyko operacyjne w działalności banku
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
Pomiar ryzyka operacyjnego
Metody ograniczania ryzyka operacyjnego

^ na początek ^

program studiów:

Program studiów


Program zajęć obejmuje 28 zagadnień w wymiarze 4-12 godzin wykładu i/lub konwersatorium, w sumie 198 godzin zajęć plus 6 godzin seminarium dyplomowego, co daje łącznie 204 godziny.


1 Zewnętrzne uwarunkowania ryzyka bankowego (34h)
Gospodarcze źródła wzrostu zagrożenia ryzykiem
Architektura systemu finansowego
Regulacje prawne działania banków
Polityka monetarna obszaru europejskiego

2 Ryzyko w funkcjonowaniu banku (32h)
Ryzyko bankowe: rodzaje ryzyka i źródła jego powstawania
Elementy rachunkowości bankowej
Analiza sytuacji finansowej i ryzyka banku

3 Ryzyko operacyjne w działalności banku (26h)
Istota ryzyka operacyjnego - źródła, kategorie i skutki
Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych
Ryzyko operacyjne a pomiar adekwatności kapitałowej
Ryzyko operacyjne a efektywność działania instytucji

4 Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym (16h)
System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku
Konstrukcja bazy strat operacyjnych
Monitoring ryzyka operacyjnego

5 Pomiar ryzyka operacyjnego (28h)
Ryzyko a niepewność i metody ich pomiaru
Jakościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
Modelowanie ryzyka operacyjnego - warsztaty

6 Metody ograniczania ryzyka operacyjnego (62h)
Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko operacyjne
Ubezpieczenie jako forma transferu ryzyka operacyjnego
Rola strategii w ograniczaniu ryzyka operacyjnego
Reputacja i techniki PR jako narzędzia walki z negatywnymi skutkami ryzyka operacyjnego
Zarządzanie jakością jako element ograniczający ryzyko operacyjnego
Etyka i moralność w biznesie
Teoria zachowań pracowniczych – konflikty i kooperacja
Zarządzanie personelem jako element ograniczający ryzyko operacyjne
Przestępczość bankowa a bezpieczeństwo informacji
Rola audytu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego

7 Seminarium dyplomowe (6h)
Wybrane seminarium

^ na początek ^

adresaci:

Studia adresowane są do średniej i wyższej kadry kierowniczej banku, pracowników komórek zarządzania ryzykiem operacyjnym, pracowników kontroli, audytu wewnętrznego i wsparcia, a także pracowników nadzoru bankowego i audytorów zewnętrznych odpowiedzialnych za ocenę zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Adresatami studium są również menedżerowie i specjaliści z różnych obszarów ryzyka w instytucjach finansowych pragnący pogłębić swą wiedzę i kwalifikacje w obszarze ryzyka operacyjnego.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Nad wysoką jakością tej oferty czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in. prof. dr hab. Krzysztof Opolski (doradca wielu instytucji finansowych w Polsce, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Piotr Zapadka (adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii UKSW w Warszawie) oraz dr Konrad Polkowski (Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem w AEGON TUnŻ S.A.).


Wśród wykładowców między innymi:

* prof. dr hab. Krzysztof Opolski (WNE UW)
* prof. dr hab. Witold Koziński (WNE UW)
* prof. dr hab. Marian Wiśniewski (WNE UW)
* prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska (WNE UW)
* dr hab. Janusz Kudła (WNE UW)
* dr hab. Włodzimierz Włodarski (WNE UW)
* dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska (WNE UW)
* dr Krzysztof Czerkas (BRE Bank Hipoteczny)
* dr Konrad Polkowski (AEGON TUnŻ S.A.)
* dr Monika Utzig (SGGW)
* dr Piotr Zapadka (Uniwersytet K. S. Wyszyńskiego)
* dr Robert Ślepaczuk (WNE UW)
* dr Dominika Gadowska-Kaczmarczyk (WNE UW)
* dr Gabriela Grotkowska (WNE UW)
* mgr Ewa Opolska (Centrum Kształcenia Praktyków)
* mgr Dariusz Daniluk (Ministerstwo Finansów)
* mgr Dariusz Lewandowski (NBP)
* mgr Piotr Welenc (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, NBP)

^ na początek ^

dyplom:

Warunki ukończenia


Słuchacz studiów jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i uzyskania zaliczeń przedmiotów przewidzianych programem studiów na ocenę na podstawie testu końcowego lub w innej formie określonej przez wykładowców. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przedłożenie pracy dyplomowej.

Po zakończeniu studiów uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, a chętni - po odbyciu fakultatywnych zajęć prowadzonych przez SAS Institute Inc. - certyfikat tej firmy.

^ na początek ^

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Jako Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego nie mógłbym zwracać... więcej »

tel. 225549...

www.wn...

Długa ...

Odkryj dane
kontaktowe
 
Podobne studia
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Wydział Zarządzania Uniwersytet...
Marketingowe zarządzanie firmą
Wydział Zarządzania Uniwersytet...