Geriatria i opieka długoterminowa

specjalizacja: podyplomowe > dyscypliny naukowe > nauki medyczne i przyrodnicze
tagi:Geriatria, medycyna, opieka długoterminowa, podyplomowe, UJ
czas trwania:150h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:3000 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Studia obejmują zagadnienia z dziedziny: GERIATRII, NEUROLOGII, REUMATOLOGII, PSYCHIATRII, MEDYCYNY PALIATYWNEJ, REHABILITACJI, PIELĘGNACJI, ORGANIZACJI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ.
biorąc pod uwagę, iż przewlekle chorzy wymagają wielospecjalistycznej opieki, a stan zdrowia zwykle uniemożliwia im przemieszczanie się w celu korzystania z porad kilku specjalistów, wprowadzenie kształcenia podyplomowego poszerzającego wiedzę w zakresie chorób przewlekłych umożliwi bardziej fachowe i samodzielne prowadzenie przewlekle chorych, poprawę jakości życia podopiecznych i obniżenie kosztów leczenia. Dla posiadających specjalizację z geriatrii studia podyplomowe mogą być metodą uaktualnienia i poszerzenia wiedzy.

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

1. Geriatria - wprowadzenie; 15 godz.
Treści kształcenia:Definicje opieki długoterminowej. Prawne aspekty opieki długoterminowej – akty prawne, uwagi praktyczne. Całościowa ocena geriatryczna. Epidemiologia starości i niesprawności. Aspekty ekonomiczne związane ze starzeniem populacji. Starzenie w wymiarze społecznym. Religia a stan zdrowia populacji w aspekcie opieki nad pacjentem w wieku podeszłym. Starzenie w wymiarze psychologicznym – w zdrowiu i chorobie . Psychologiczne aspekty opieki długoterminowej (pacjent-opiekun). Metody radzenia sobie z pacjentem trudnym, agresywnym. Metody radzenia sobie z wypaleniem. Fizjologia starzenia. Radzenie sobie z pacjentem trudnym, radzenie sobie z własnymi emocjami.
2. Geriatria - chorowanie w wieku podeszłym; 18 godz.
Treści kształcenia: Zaburzenia chodu u osób w wieku podeszłym – ryzyko upadków. Urazy w wieku podeszłym – strategie prewencji. Choroby przewlekłe- choroby sercowo naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, omdlenia). Choroby metaboliczne (cukrzyca, zaburzenia funkcji tarczycy, otyłość, niedożywienie), choroby płuc (POChP). Zasady farmakoterapii w wieku podeszłym. Zaburzenia odporności – szczepienia – infekcje. Niepokojące objawy u osób w wieku podeszłym/osób bez kontaktu . Zaburzenia zwieraczy. Zespół kruchości.
3. Neurologia; 16 godz.
Treści kształcenia: Starzenie się układu nerwowego, ocena neurologiczna. Zaburzenia neurologiczne będące przyczyną niesprawności i wymagające opieki długoterminowej (padaczka, porażenie dziecięce, stany po urazowe, guzy mózgu, ALS, miastenia, SM). Naczyniowe choroby mózgu – identyfikowanie i zapobieganie ryzyku, rozpoznawanie, leczenie, profilaktyka pierwotna i wtórna. Schorzenia nerwów obwodowych. Otępienie. Pacjent z majaczeniem. Zaburzenia rytmu snu i czuwania.
4. Reumatologia; 16 godz.
Treści kształcenia: Nieurazowe schorzenia narządu ruchu – obraz ‘z lotu ptaka’, ocena narządu ruchu .Pacjent z bólem stawów 1 – choroba zwyrodnieniowa: profilaktyka, przebieg, leczenie. Pacjent z bólem stawów 2 – choroby zapalne – reumatologiczne zapalenie stawów i choroby pokrewne. Pacjent z bólem stawów 3 – schorzenia pourazowe i zakażenia. Pacjent z bólem krzyża. Osteoporoza. Polimialgia reumatyczna – najczęstsze schorzenie reumatyczne u pacjenta w wieku podeszłym. Choroby mięśni będące przyczyną niesprawności. Zasady zaopatrzenia ortopedycznego pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Leki OTC stosowane w bólach kostno-stawowych– zalety/wady/profil bezpieczeństwa.
5. Psychiatria; 16 godz.
Treści kształcenia: Metody psychologiczne w diagnostyce psychiatrycznej – metody oceny stanu psychicznego pacjenta. Uzależnienia u osób w wieku podeszłym i osób przewlekle chorych. Depresja. Schizofrenia. Zaburzenia osobowości. Pacjent z nerwicą. Zaburzenia lękowe. Zasady doraźnej farmakoterapii. Samobójstwo i tendencje samobójcze. Zaburzenia psychiczne u osób z upośledzeniem umysłowym. Przekazywanie pacjentowi i rodzinie ‘złych wiadomości’.
6. Medycyna paliatywna; 17 godz.
Treści kształcenia: Opieka długoterminowa a opieka paliatywna. Nowotwory jako przyczyna niesprawności .Ogólne zasady opieki paliatywnej nad pacjentem nowotworowym. Medycyna paliatywna schorzeń nieonkologicznych (na przykładzie niewydolności serca). Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych. Pacjent z bólem przewlekłym. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. Zabiegowe metody lecenia bólu. Farmakoterapia bólu – uwagi praktyczne dla opiekunów. End-of-life decisions.
7. Rehabilitacja; 16 godz.
Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia. Lokomocja człowieka, deconditioning, wpływ unieruchomienia na funkcjonowanie w zdrowiu i chorobie, zasady i cele rehabilitacji w geriatrii. Metody terapeutyczne w rehabilitacji. Metody fizjoterapeutyczne w profilaktyce i leczeniu odleżyn. Metody fizjoterapeutyczne w walce z bólem. Rehabilitacja neurologiczna. Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu. Rehabilitacja kardiologiczna. Rehabilitacja w schorzeniach układu oddechowego. Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu.
8. Pielęgnacja; 18 godz.
Treści kształcenia: Zasady aseptyki i antyseptyki. Ryzyko związane z hospitalizacją. Ryzyko związane z unieruchomieniem. Prewencja, rozpoznawanie i leczenie odleżyn, pielęgnacja pacjenta unieruchomionego. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami świadomości. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku podeszłym. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu operacyjnym. Opieka nad pacjentem dializowanym. Praktyczne uwagi na temat postępowania pielęgniarskiego u chorych zacewnikowanych z wkłuciami dożylnymi, cewnikami do podawania leków, podawania insuliny, pomiarów glikemii z palca, pobierania materiału do badań, zakładanie opatrunków.
9. Organizacja opieki długoterminowej; 18 godz.
Treści kształcenia: Modelowe rozwiązania w opiece długoterminowej. Organizacja i finansowanie opieki długoterminowej w Polsce. Organizacja i zarządzanie domem opieki na przykładzie modelowego prywatnego domu opieki. Indywidualny plan opieki – zespołowe podejście do opieki długoterminowej. Organizowanie grup wsparcia wokół problemu na przykładzie choroby Alzheimera. Podstawy ekonomii i marketingu w opiece zdrowotnej. Podstawy farmakoekonomiki. Kontrola i zarządzanie jakością usług. Budowanie zespołu opiekuńczo-terapeutycznego: motywacja, wsparcie, Mission-Vision-Values. Współpraca z innymi dostarczycielami usług medycznych.

^ na początek ^

program studiów:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Geriatria i opieka długoterminowa.
Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: Podstaw geriatrii oraz chorób wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w tym względzie. Będzie posiadał wiedzę umożliwiającą dbanie o utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji w odniesieniu do personelu zajmującego się pielęgnowaniem, rehabilitacją oraz sprawami socjalnymi pensjonariuszy. Absolwent będzie posiadał kompetencję do zajmowania stanowisk kierowniczych różnych szczebli (w zależności od wyjściowego poziomu i kierunku wykształcenia) w zakładach opieki zdrowotnej (Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze) oraz w instytucjach opiekuńczych nie będących zakładami opieki zdrowotnej (domy pomocy społecznej, domy opieki).
Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

^ na początek ^

adresaci:

Lekarze, osoby z wyższym wykształceniem ogólnym i zawodowym (licencjackim) zatrudnione w ochronie zdrowia, zainteresowane problematyką geriatrii i opieki długoterminowej.
Osoby prowadzące lub przygotowujące się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej

^ na początek ^

 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ - Jednostka międzywydziałowa

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu... więcej »

tel. 124212...

www.mckp.cm-uj.krakow.pl...

Grzegórzecka...

Odkryj dane
kontaktowe