Zewnętrzne źródła finansowania – pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

168 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy nt. dostępnych źródeł funduszy z UE w ramach nowej perspektywy finansowejSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieoraz wypracowanie praktycznych umiejętności ich pozyskiwania, co pozwoli im uzyskać gotowość do aplikowania o środki u progu nowego okresu budżetowego UE.

 • I Moduł wprowadzający - Dostępne źródła i zasady korzystania z nich (46 godz.)

  1. Instrumenty finansowe polityki regionalnej UE (6 godz.)
  - cele funduszy strukturalnych,
  - podstawowe zasady funduszy strukturalnych,
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  - Europejski Fundusz Społeczny,
  - Fundusz Spójności,
  - inicjatywy wspólnotowe

  2. Zagadnienia przekrojowe polityki regionalnej UE (6 godz.)
  - polityki horyzontalne UE,
  - pomoc publiczna,
  - zamówienia publiczne i zasada konkurencyjnośći w projektach UE

  3. Fundusze strukturalne w Polsce na lata 2014-2020 (12 godz.)
  - PO Wiedza, Edukacja, Rozwój,
  - PO Inteligenty Rozwój,
  - PO Infrastruktura i Środowisko,
  - Regionalne Programy Operacyjne,
  - PO Polska Cyfrowa,
  - PO Polska Wschodnia,
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  - PO Ryby,
  - Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejski Instrument Sąsiedztwa

  4. Programy Komisji Europejskiej (12 godz.)
  - Horyzont 2020,
  - Erasmus dla wszystkich,
  - Europa dla Obywateli,
  - COSME,
  - Creative Europe i inne

  5. Inne dostępne programy (10 godz.)
  - Mechanizmy finansowe: EOG i Norweskie, Fundusze Szwajcarskie, programy instytucji i fundacji

  II Moduł praktyczny – Tworzenie wniosków o dofinansowanie (pakiet podstawowy) (74 godz.)

  1. Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE (8 godz.)

  Matryca logiczna projektu

  2. Wniosek o współfinansowanie projektów społecznych - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie wniosku w ramach EFS (warsztat)

  3. Finanse w projektach społecznych - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie budżetu do wniosku w ramach EFS (warsztat)

  4. Wniosek o współfinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw wraz z biznes planem - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie wniosku inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w ramach EFRR (warsztat)

  5. Finanse w projektach inwestycyjnych - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie biznes planu i budżetu do wniosku inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w ramach EFRR (warsztat)

  6. Wniosek o współfinansowanie projektów infrastrukturalnych JST wraz z studium wykonalności - warsztat podstawowy (10 godz.)

  Przygotowanie wniosku infrastrukturalnego JST w ramach EFRR (warsztat)

  7. Finanse w projektach infrastrukturalnych - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie studium wykonalności do wniosku infrastrukturalnego JST w ramach EFRR (warsztat)

  8. Wniosek o współfinansowanie projektów rolnych - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie wniosku w ramach Wspólnej Polityk Rolnej (warsztat)

  9. Finanse w projektach rolnych - warsztat podstawowy (8 godz.)

  Przygotowanie budżetu do wniosku w ramach EFS (warsztat)

  III Moduł praktyczny –Sporządzanie wniosków o dofinansowanie (pakiet Zaawansowany – tematyka do wyboru) (48 godz.)

  - Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach jednego obszaru tematycznego (zajęcia w pracowni komputerowej): projekty społeczne lub projekty inwestycyjne przedsiębiorstw lub projekty infrastrukturalne JST (48 godz.)

  IV Moduły dodatkowe (po zakończeniu studiów)

  - Konsultacje dla absolwentów - konsultacje telefoniczne lub on-line w zakresie wniosków aplikacyjnych w okresie 6 miesięcy od zakończenia studiów (zakres zgodny z tematyką seminariów) – 8 godz.
  - Konsultacje eksperckie dla absolwentów - konsultacje sporządzonych wniosków o dofinansowanie (dla 3 najlepszych absolwentów) w okresie 6 miesięcy od zakończenia studiów (zakres zgodny z tematyką seminariów) – 3 godz./słuchacza

 • Małgorzata Graczyk-Cerba
  Specjalista ds. projektów od 2004r.; Pozyskuje fundusze na projekty informacyjne, edukacyjne i promocyjne skierowane do wybranych grup odbiorców. Koordynuje i współpracuje przy projektach z MIiR, MEN, instytucjami w regionach oraz NGO. Autorka publikacji i poradników o tematyce związanej z UE min.: „Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Unii Europejskiej” – informator dla wielkopolskich przedsiębiorców”.

  Zdzisław Podrez
  aktualnie Prezes Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o., która została utworzona w październiku 2010 roku, zgodnie z Art. 86a. znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym.
  Jej udziałowcem w 100% jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Miejscem pracy jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu gdzie pełni funkcję Menadżera ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej UMP. Jest także Pełnomocnikiem Rektora ds. Funduszy Strukturalnych. Zdzisław Podrez, poza doradcą biznesowym jest także ekspertem unijnym, który w latach 2002-2012 pozyskał samodzielnie ponad 5 mld złotych ze środków unijnych
  i budżetowych. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach studiów podyplomowych: Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE, Audyt Funduszy UE oraz Menadżer Projektu Badawczo – Rozwojowego. Głównym obszarem prezentowanej wiedzy jest opracowanie studium wykonalności oraz biznes planów. Jego wiedza jest wykorzystywana przez instytucje wdrażające środki krajowe i unijne, takie jak Urzędy Marszałkowskie województw: Łódzkiego, Wielkopolskiego czy instytucji WARP, PARP.

 • Studia są adresowane do:

  - pracowników: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych, których celem jest pozyskiwanie projektów europejskich
  - absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania wniosków aplikacyjnych, których celem jest poprawa szans zawodowych na rynku pracy.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - Po I semestrze test weryfikujący poziom nabytej wiedzy w zakresie funduszy UE.
  - Wraz z końcem studiów egzamin w formie: odpowiedź na 2 pytania teoretyczne oraz prezentacja projektu przygotowanego przez słuchacza.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce