Analiza ekonomiczna dla biznesu

2 Semestr, 160 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z pogłębioną wiedzą ekonomiczną umożliwiającą samodzielne analizowanie otoczenia przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania szerokiego wachlarza decyzji, zarówno tych bieżących, jak również strategicznych. W zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, skuteczny przedsiębiorca musi umieć odczytywać sygnały płynące z innych rynków oraz umieć ocenić wpływ innych danych ekonomicznych na działanie i wyniki przedsiębiorstwa.
  Program jest skonstruowany tak, aby przekazać podstawową wiedzę ekonomiczną osobom, które ukończyły studia inne niż ekonomiczne oraz rozwinąć umiejętności analizy rynków znacząco ponad poziom wymagany dla studentów studiów ekonomicznych

 • 1. Wprowadzenie do funkcjonowania gospodarki rynkowej - podstawy mikro i makroekonomii
  2. Analiza popytu i podaży (Podstawowe narzędzia mikroekonomiczne 1)
  3. Wpływ cen i kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa (Podstawowe narzędzia mikroekonomiczne 2)
  4. Określanie rynku właściwego (Podstawowe narzędzia mikroekonomiczne 3)
  5. Współzależność decyzji przedsiębiorstw (Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach 1)
  6. Monopole i ich regulacja (Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach 2)
  7. Strategie konkurowania i ich konsekwencje (Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach 3)
  8. Zagregowane wskaźniki gospodarcze - odczytywanie i interpretacja (Podstawowe narzędzia makroekonomiczne 1)
  9. Cykliczność gospodarki (Podstawowe narzędzia makroekonomiczne 2)
  10. Wzrost gospodarczy (Podstawowe narzędzia makroekonomiczne 3)
  11. Polityka monetarna i fiskalna oraz jej wpływ na gospodarkę (Podstawowe narzędzia makroekonomiczne 4)
  12. Cła, handel międzynarodowy i kursy walutowe (Podstawowe narzędzia ekonomii międzynarodowej 1)
  13. Ochrona konkurencji i konsumentów (Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach 4)
  14. Podstawy analizy rynków - analiza pięciu sił (Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach 5)
  15. Podstawy analizy rynków - studia przypadków (Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach 6)
  16. Egzamin końcowy

 • Zajęcia na Studiach prowadzić będą pracownicy Instytutu Ekonomii oraz ekonomiści-praktycy i prawnicy zajmujący się analizą rynków.

 • Studia skierowane są do pracowników średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach oraz samodzielnych przedsiębiorców z każdej branży gospodarki, którzy chcą głębiej zrozumieć rynki, na których działają przedsiębiorstwa oraz ich otoczenie.

 • Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów i uzyskania świadectwa jest:

  zaliczenie wszystkich przedmiotów;
  zdanie egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego opanowanie kluczowych zagadnień poruszanych podczas spotkań;
  praca końcowa z zakresu analizy rynków dot. jednego wybranego rynku lub innego zagadnienia.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3400 PLN

Studia o podobnej tematyce