Analiza finansowa (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów występujących na rynku finansowym i analizy sytuacji finansowej firmy.

 • I. Blok wprowadzający (24 godz.)
  - Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (8 godz.)
  - Systemy i rodzaje podatków - optymalizacja podatkowa (8 godz.)
  - Praktyczne elementy wykorzystywania prawa w przedsiębiorstwie (8 godz.)

  II. Blok specjalistyczny (78 godz.)

  1) Analiza wstępna sprawozdania finansowego (8 godz.)

  2) Metody analizy finansowej (4 godz.)
  - Istota i pojęcie analizy finansowej
  - Przedmiot analizy finansowej
  - Podział analizy finansowej
  - Metody analizy finansowej

  3) Analiza wskaźnikowa (14 godz.)
  - Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
  - Wskaźniki rentowności i zyskowności
  - Wskaźniki płynności finansowej
  - Analiza przepływów pieniężnych
  - Wskaźniki sprawności działania
  - Wskaźniki zadłużenia
  - Systemy wskaźników finansowych

  4) Elementy statystyki z wykorzystaniem Excela (8 godz.)

  5) Analiza przepływów pieniężnych (6 godz.)
  - Przygotowanie analitycznych przepływów pieniężnych
  - Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  - Wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych

  6) Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych (8 godz.)
  - Prawne regulacje funkcjonowania banku
  - Szczególne cechy rachunkowości bankowej
  - Cechy charakterystyczne sprawozdania finansowego banku
  - Specyfika analizy finansowej banku
  - Charakterystyka analizy wskaźnikowej banku
  - Analiza płynności finansowej
  - Analiza rentowności
  - Analiza jakości aktywów
  - Adekwatność kapitałowa

  7) Analiza finansowa jednostek budżetowych (8 godz.)

  8) Planowanie finansowe (8 godz.)
  - Podstawy planowania finansowego
  - Ogólne zasady konstrukcji planu finansowego
  - Planowanie rachunku zysków i strat
  - Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
  - Planowanie rachunku przepływów pieniężnych
  - Planowanie bilansu
  - Metody oceny ryzyka w planie finansowym
  - Case study 1 – plan w cenach stałych
  - Case study 2 – plan w cenach zmiennych

  9) Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)
  - Pojęcie i istota inwestycji
  - Klasyfikacje inwestycji
  - Przebieg procesu inwestycyjnego
  - Rachunek opłacalności inwestycji
  - Proste metody oceny efektywności inwestycji
  - Dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji
  - Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych

  III. Blok tematów do wyboru (72 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 9 tematów spośród niżej podanych:

  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.)
  - Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • dr Piotr Bober
  Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zasobów przedsiębiorstwa, a w szczególności zależności, jakie zachodzą między zmianą jego struktury a efektywnością gospodarowania. Główne obszary badawcze to wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacja przedsiębiorstw: analiza ekonomiczna i strategiczna przedsiębiorstw. Autor szeregu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości w tym dla wydawnictw: INFOR oraz FORUM. Uczestnik i współtwórca wielu projektów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Obecnie współpracuje jako doradca zarządu do spraw zarządzania i strategii finansowych kilku przedsiębiorstw na terenie Europy.

  Artur Stefański
  Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych w WSB w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad 9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

 • Studia są kierowane do pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, a także instytucji finansowych oraz do przedsiębiorców, zaś w szczególności do: dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kredytowych, menedżerów projektu, pracowników działów controllingu, planowania i analiz, konsultantów biznesowych, inwestorów giełdowych.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • Projekt zaliczeniowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  - potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce