Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem

160 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają:

  Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, planowania i decydowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki studiom osoby obecnie pracujące w zawodzie analityka – lub wykonujące zadania analityczne na swoim stanowisku – będą mogły poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę i tym zakresie. Osoby planujące dopiero wybór drogi zawodowej będą mogły uzyskać solidne podstawy do dokonania go.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  Metodologii analizy informacji
  Wykorzystania otwartych źródeł informacji
  Analizy ryzyka
  Analizy decyzyjnej
  Bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

 • Ramowy program Studiów:*

  Teoria informacji (wykład) – 4h
  Psychologiczne aspekty przetwarzania informacji (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
  Metodyka pracy analitycznej (wykład z elementami konwersatorium) – 8h
  Źródła informacji w analizie (wykład) – 6h
  Metody wnioskowania w procesie analitycznym (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
  Ustrukturyzowane techniki analityczne (wykład z elementami konwersatorium) – 10h
  Zarządzanie zespołami analitycznymi (wykład) – 4h
  Analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem (wykład) – 4h
  Analiza systemowa w zarządzaniu bezpieczeństwem (wykład) – 6h
  Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem (wykład) – 6h
  Metodologia badań społecznych: analiza treści (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
  Analiza przekazów medialnych (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
  Analiza struktur sieciowych (wykład) – 6h
  Prognozowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem (wykład) – 4h
  Geoinformacja w zarządzaniu bezpieczeństwem (wykład) – 4h
  Ochrona informacji w pracy analityka (wykład) – 4h
  Gry strategiczne (ćwiczenia) – 10h
  Teorie i modele bezpieczeństwa państwa (wykład) – 4h
  Strategia i geopolityka bezpieczeństwa (wykład) – 6h
  Prawne podstawy bezpieczeństwa (wykład) – 4h
  System bezpieczeństwa narodowego (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
  Bezpieczeństwo militarne państwa (wykład) – 4h
  Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa (wykład) – 6h
  Bezpieczeństwo międzynarodowe (wykład) – 6h
  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
  Bezpieczeństwo biznesu (wykład z elementami konwersatorium) – 8h
  Prywatyzacja bezpieczeństwa (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
  Zarządzanie kryzysowe (wykład) – 6h
  Zarządzanie bezpieczeństwem (wykład) – 6h

 • Kierownikiem studiów jest:
  Krzysztof Liedel - doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, wykładowca Collegium Civitas oraz Akademii Obrony Narodowej. Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Emerytowany funkcjonariusz Policji z ponad 20-letnim doświadczeniem, były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  Zajęcia prowadzą:
  Tomasz Aleksandrowicz – dr hab. nauk o bezpieczeństwie, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego. Wieloletni analityk polityczny, łączący działalność naukową z praktyką. Pracował w Urzędzie Ochrony Państwa i Zespole Doradców Prezydenta RP. Członek Rady naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

  Lech Konopka – generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (2000 – 2007) oraz szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1999 – 2000). Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (od 2010).

  Andrzej Mroczek – były funkcjonariusz Policji i służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Terroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykładowca Podyplomowych Studiów Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas, Studium Podyplomowego Psychologii Śledczej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ekspert w zakresie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Członek Rady Programowej CBnT CC, Koordynator ds. Szkoleń CBnT CC.

  Paulina Piasecka – były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, obecnie Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

  Grzegorz Cieślak – specjalista w zakresie terroryzmu bombowego, analityk specjalizujący się w sytuacjach konfliktowych na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, wykładowca Podyplomowych Studiów w Zakresie Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas.

  Piotr Sienkiewicz – płk w st. spocz. prof. dr hab. inż., profesor na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1969-1971 pracownik Wojskowego Instytutu Łączności. Od 1990 r. profesor zwyczajny w Akademii Obrony Narodowej, gdzie do 1996 r. kierował Centrum Informatyki. . W latach 1999–2004 prorektor ds. dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (wiceprezes od 2007 r.), Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (prezes od 1988 r.). Uczestniczył w pracach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetu Prognoz „Polska u progu XXI wieku” PAN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego MEN oraz Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki MON (sekretarz 1996–2000).

  Bogusław Szlachcic - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor nauk wojskowych – obecnie pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej zajmujący się problematyką profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Autor i współautor wielu opracowań i publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, terroryzmu, strategii oraz zarządzania reagowaniem kryzysowym w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Członek Rady Programowej CBnT CC.

 • Studia są skierowane do:

  Podyplomowe studia „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem” przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętym wykorzystywaniem informacji i narzędzi służących analizie informacji i danych, szczególnie w kontekście zarządzania bezpieczeństwem, zarówno w sferze państwowej, jak i w sektorze prywatnym. Absolwenci takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo oraz bezpieczeństwo narodowe będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie analizy informacji. Wśród osób, które w ten sposób mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe wymienić można pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb specjalnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników i managerów firm konsultingowych i doradczych, pracowników wywiadowni gospodarczych, brokerów informacji, analityków, managerów średniego szczebla, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

 • Słuchacze studiów podyplomowych „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W związku z tym zajęcia w jak największej mierze będą miały charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji takich zadań oraz dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

  ​Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
  Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
  Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
  Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.
  Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
  praca dyplomowa

 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce