Andragogika - nowowczesne formy pracy z uczniem dorosłym

180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 2400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem programu jest prezentacja teoretycznych i metodycznych zagadnień związanych z edukacją dorosłych. Realizacja programu ma służyć rozwojowi refleksyjności na temat uczenia się dorosłych w odniesieniu do własnej osoby, będzie wsparciem dla własnego programu doskonalenia osobistego i zawodowego. Rozwinięte w trakcie kształcenia kompetencje uczestników mogą pomóc w efektywniejszej pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi. Wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę oraz umiejętności dotyczące efektywnego organizowania procesu nauczania osób dorosłych z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce i metodyce nauczania.

 • - psychologiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (jak uczy się mózg?),
  - społeczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (wpływ tradycji i struktur społecznych na uczenie się dorosłych),
  - pedagogiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (teorie uczenia się dorosłych),
  - prawne i polityczno-oświatowe uwarunkowania edukacji dorosłych w kraju oraz Unii Europejskiej,
  - strategie uczenia się przez całe życie (samokształcenie, edukacja nieformalna, uczenie się biograficzne, uczenie się na odległość, uczenie się w miejscu pracy),
  - formy i metody uczenia się osób dorosłych,
  - uczenie się przez doświadczanie – cykl Kolba,
  - grupy adresatów w edukacji dorosłych,
  - rozwój kluczowych kompetencji trenera i coacha dorosłych: komunikacja z uczniem dorosłym, autoprezentacja, trening asertywności, skuteczne metody radzenia sobie ze stresem,
  - techniki pracy grupowej i zarządzenie procesem grupowym,
  - konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć dla osób dorosłych,
  - coaching, tutoring i mentoring jako narzędzia andragogiki,
  - trudne sytuacje w pracy z uczniem dorosłym (uczeń oporujący),
  - poziomy logiczne Diltsa w procesie nauczania,
  - nauczyciel osób dorosłych jako facylitator, negocjator i mediator,
  - trening kreatywności i innowacyjności,
  - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dorosłych,
  - warsztaty motywacji i koncentracji,
  - warsztaty ewaluacji i autoewaluacji,
  - wybrane zagadnienia neurodydaktyki,
  - dobre praktyki w edukacji dorosłych w kraju i za granicą (Szwecja, Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania)

 • Studia adresowane są do nauczycieli i wszystkich innych osób zajmujących się edukacją, rozwojem innych, uczeniem, trenerów, edukatorów i szkoleniowców chcących poznać nowoczesne metody pracy z uczniem dorosłym oraz udoskonalić własny warsztat pracy.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

  Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2400 PLN

Studia o podobnej tematyce