Animacja 3D i efekty specjalne w mediach - studia II stopnia

4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3071 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Animacja 3d i efekty specjalne w mediach jest specjalnością w ramach studiów dziennikarskich adresowaną do absolwentów różnorodnych kierunków studiów, którzy chcą poszerzać i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania 3d, animacji, efektów specjalnych i cyfrowej postprodukcji. W ramach programu kształtujemy kompetencje do pracy w studiach animacji, studiach projektowania gier oraz w mediach. Program przewiduje bardzo obszerny blok zajęć specjalnościowych obejmujący wszystkie etapy procesu produkcji multimediów: preprodukcję, produkcję i postprodukcję, jak również zajęcia uzupełniające związane ze sztuką filmową i produkcją telewizyjną. Dwuletnie studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

  • innowacyjność
  • doświdczona kadra akademicka
  • zaplecze technologiczne

 • Specjalność stanowi połączenie wiedzy medioznawczej i kulturoznawczej. Celem studiów jest wykształcenie humanistycznego spojrzenia na rzeczywistość – a tym samym pełnego zrozumienia mechanizmów nią rządzących, co pozwala odnieść sukces na każdym rynku pracy.
  W efekcie kształcenia student będzie dysponował wiedzą z zakresu historii sztuki, religii, literatury, muzyki, teatru i filmu; będzie miał ukształtowaną świadomość kluczowych zjawisk kultury współczesnej i kulturotwórczej roli mediów.
  Student nabierze umiejętności stworzenia i przygotowania nośnej oferty medialnej dotyczącej kultury; wykreowania wizerunku i rzecznictwa instytucji kulturalnej, a także opanuje i będzie umiał wykorzystać w praktyce różnorodny warsztat krytyka artystycznego i dziennikarza wydarzeń kulturalnych.
  Kompetencje społeczne studenta zostaną poszerzone o świadomość istnienia różnych kodów kulturowych, otwartość w komunikacji międzykulturowej i dialogu multireligijnym, zdolność oceniania i wykorzystywania różnorodnych zasobów kulturowych. Studia te wyposażają nie tylko w zawodowe umiejętności dziennikarskie, lecz także w erudycyjną swobodę poruszania się po uniwersum kultury.

 • Doświadczeni wykładowcy z branży mediów kreatywnych

 • absolwentów kierunków medilanych, graficznych, ludzi zainteresowanych filmem, grami komputerowymi i szeroko pojętą branżą mediów kreatywnych

 • Praca dyplomowa

 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskich)

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Studia II stopnia
  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
  fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

 • Rekrutacja na studia krok po kroku
  http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/

 • 3071 PLN

Studia o podobnej tematyce