Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry)

242 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3550 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy będą mieli praktyczne kompetencje i odpowiednią wiedzę do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Słuchacze poszerzą wiedzę w zakresie arterapii i jej zastosowania terapeutycznego i rozwojowego. Studia mają charakter doszkalający i przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii. W ramach studiów realizowanych jest 242 godzin zajęć w tym 70 godzin w formie e-learningowej .

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych (26 godz.)
  - budowanie relacji i komunikacja w grupie
  - techniki efektywnej komunikacji i bariery komunikacyjne
  - budowanie kontaktu z grupą i rozumienie relacji z grupą
  - konstruktywne rozwiązywanie kryzysów indywidualnych i grupowych
  - autodiagnoza

  Proces grupowy i proces uczenia się (26 godz.)
  - fazy procesu grupowego
  - efektywność działań terapeutycznych w pracy z grupą
  - analiza czynności w procesie uczenia się
  - warsztatowe metody pracy z grupą
  - trudne sytuacje w pracy grupowej – narzędzia i strategie działania
  - etyka w pracy arteterapeuty

  Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji (26 godz.)
  - filozoficzne, psychologiczne, psychoanalityczne koncepcje rozwoju człowieka
  - terapia pedagogiczna
  - szkoły i metody w psychoterapii
  - psychologia społeczna
  - socjoterapia i metody socjotechniczne
  - elementy arteterapii w ujęciu klinicznym

  Wiedza o środkach wyrazu artystycznego (26 godz.)
  - elementy historii sztuki
  - elementy antropologii kultury
  - multimedia w edukacji i arteterapii
  - laboratorium twórczej edukacji

  Psychopedagogika twórczości (26 godz.)
  - rodzaje twórczości
  - poznawcze składniki procesu twórczego
  - twórcze rozwiązywanie problemów
  - motywacja i mechanizmy jej powstawania
  - warsztaty twórcze w edukacji

  Techniki arteterapeutyczne (58 godz.)
  - wykorzystanie psychodramy i socjodramy w pracy arteterapeuty
  - techniki teatralne
  - techniki muzykoterapii
  - techniki terapii tańcem i ruchem
  - elementy biblioterapii i książka artystyczna
  - sztuki plastyczne w arteterapii

  Budowanie programów i przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych elementów arteterapeutycznych (42 godz.)
  - badanie i analiza potrzeb grupy
  - zasady tworzenia programów i zajęć arteterapeutycznych
  - projektowanie scenariuszy zajęć
  - ewaluacja i środowisko edukacyjne w pracy arteterapeutycznej

  7. Seminarium - konsultacje projektów (12 godz.)

 • Karolina Dorożała
  Trenerka i instruktorka tańca terapeutycznego po studium terapii tańcem w "Tanztherapie Zentrum Berlin”, jako stypendystka programu współpracy międzynarodowej Instytutu Muzyki i Tańca. Instruktorka metody "Living Dance Form". Posiada doświadczenie w pracy ze studentami, prowadzeniu warsztatów ruchowych, jak i szkoleń dla osób dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje metody z obszaru tańca terapeutycznego, arteterapii, jak i elementy pracy coachingowej. Interesują ją nowoczesne metody kształcenia i innowacje w edukacji, ale przede wszystkim ruch i taniec jako medium do budowania samoświadomości, rozwoju, akceptowania zmian. W swoich zajęciach bazuje na potencjale fizycznym, emocjach i kreatywności.

 • Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich w jednej z dziedzin: pedagogika, psychologia, sztuka, medycyna i pokrewnych. Od słuchaczy nie wymaga się wcześniejszego udokumentowanego doświadczenia w działalności artystycznej.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (na uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Praca dyplomowa w formie projektu arteterapeutycznego z częścią praktyczną - przeprowadzenie zajęć w wybranej grupie docelowej

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  - potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3550 PLN

Studia o podobnej tematyce