Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2800 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Profil słuchacza

  Studia podyplomowe zostały przygotowane na potrzeby osób zamierzających podjąć zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego lub osób, które pragną usystematyzować bądź poszerzyć wiedzę na temat zasad realizacji audytu wewnętrznego.

  Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.

  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

  Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

  O studiach:
  Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.

  Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

  Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

  Czas trwania:

  studia trwają 2 semestry
  zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend  Absolwent studiów będzie potrafił:

  identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
  dokonywać opisów procesów;
  gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
  identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
  dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
  przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
  przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
  opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
  nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  Absolwent Studiów otrzymuje:

  Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz uzyskuje prawo do dokonania wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych zgodnie z treścią Regulaminiu KLPAiKW „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

  Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

  Uregulowania, zalecenia i wytyczne dotyczące systemu kontroli wewnętrznej.
  Zasady wdrożenia audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
  Kontrola wewnętrzna, jako narzędzie zarządzania organizacją.
  Zadania kierownictwa w utrzymaniu systemu kontroli wewnętrznej
  Zadania komórek kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

  Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego

  ​Definicja audytu wewnętrznego i podstawowe pojęcia
  Standardy IIA – standardy atrybutów
  Standardy IIA – standardy działania
  Standardy IIA – standardy wdrożenia
  Standardy ISACA, standardy INTOSAI


  Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora

  Kodeks etyki audytora wewnętrznego

  Zakres obowiązywania
  Zasady audytu wewnętrznego
  Reguły postępowania audytora wewnętrznego
  Postępowanie i relacje pomiędzy audytorami wewnętrznymi
  Konflikt interesów

  Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym.

  Komunikacja interpersonalna
  Umiejętność prowadzenia rozmów
  Komunikacja poznawcza
  Wykrywanie kłamstw
  Rozmowa właściwa
  Asertywność

  Rachunkowość finansowa

  Istota, zakres i zasady rachunkowości
  Zasoby majątkowe i źródła pochodzenia majątku, bilans oraz rachunek zysków i strat
  Zdarzenia gospodarcze, dokumentowanie i ewidencja
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Kategorie cen stosowanych w rachunkowości
  Polityka (zasady) rachunkowości
  Inwentaryzacja
  Podstawy ewidencji w zakresie: środków pieniężnych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków
  Obrót materiałowy i towarowy
  Inwestycje finansowe i niefinansowe
  Rachunek przychodów, kosztów i wyników
  Kapitały
  Sprawozdawczość finansowa

  Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska

  Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych
  definicje oszustw i przestępstw gospodarczych
  podział nadużyć gospodarczych
  przestępczość gospodarcza w Polsce i na świecie
  Wykrywanie przestępstw gospodarczych przez biegłych rewidentów
  obowiązek wykrywania oszustw a cel badania rocznych sprawozdań finansowych
  audyt śledczy
  rola biegłego rewidenta w postępowaniu sądowym w zakresie spraw
  dotyczących oszustw finansowych
  Procedury wykrywania i badania przestępstw gospodarczych przez biegłego rewidenta
  szacowanie ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych
  miejsce kontroli wewnętrznej w ocenie możliwości popełnienia nadużyć
  dokumentowanie nadużyć gospodarczych
  tryb postępowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego
  Oszustwa finansowe w polskiej praktyce gospodarczej- studium przypadków
  Model postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych
  syntetyczny model postępowania
  szczegółowe techniki wykrywania:
  defraudacji składników majątku
  fałszowania sprawozdawczości finansowej
  korupcji oraz „prania brudnych pieniędzy”

  Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

  Rachunkowość źródłem informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość finansowa i zarządcza
  Pojęcie kosztów, ich klasyfikacja i zasady wyceny
  Istota, klasyfikacje i funkcje rachunku kosztów
  Podstawy modelowe rachunku kosztów
  Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej

  · Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów

  · Rachunek kosztów zmiennych a ustalanie wyniku finansowego. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów

  · Rachunek kosztów działań

  · Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych; standaryzacja kosztów

  · Analiza koszt - wielkość sprzedaży – zysk

  Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym

  Polskie i wspólnotowe przepisy prawne regulujące zagadnienie analizy ryzyka. Standardy analizy ryzyka.
  Identyfikacja ryzyka
  Metody i techniki pomiaru ryzyka
  Analiza i zarządzanie ryzykiem
  Formalne regulacje dotyczące planowania w audycie wewnętrznym
  Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
  Roczny plan audytu
  Planowanie zadania, jako jedna z faz realizacji zadania audytowego

  Podstawy prawa podatkowego

  Zagadnienia ogólne
  Podstawowe zagadnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
  Postępowanie podatkowe
  Procedury kontrolne
  Podstawowe zagadnienia dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich oraz kosztowych występujących w polskim systemie podatkowym

  Rachunkowość podatkowa

  Prawo bilansowe a prawo podatkowe
  Relacje między wynikiem rachunkowym a wynikiem podatkowym
  Ustalanie wyniku rachunkowego
  Elementy kształtujące wynik podatkowy
  Przychody podatkowe a przychody rachunkowe
  Koszty podatkowe a koszty rachunkowe
  Podatek odroczony

  Metodyka pracy audytora wewnętrznego

  Fazy zadania audytowego i program audytu.
  Rodzaje technik przeprowadzania zadania audytowego:
  Przegląd dokumentacji
  Wywiady
  Obserwacje
  Inspekcje/oględziny
  Wykorzystanie analizy graficznej
  Potwierdzenia
  Dokumenty robocze i ich cechy
  Kwestionariusze samooceny
  Listy kontrolne
  Arkusze ustaleń
  Akta audytu
  Sprawozdanie z zadania audytowego
  Rodzaje sprawozdań
  Elementy sprawozdania z audytu
  Tryb uzgadniania i odbiorcy.
  Monitorowanie zaleceń

  Podstawy prawa spółek

  Podstawowe pojęcia prawa handlowego
  Rodzaje spółek
  Powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja spółek:
  cywilnych
  osobowych
  kapitałowych


  Audyt informatyczny

  Cele audytu informatycznego.
  Standardy audytu informatycznego.
  Kodeks Etyki zawodowej audytora IT.
  Techniki komputerowego wspomagania audytu IT (CAATs)


  Metody próbkowania w audycie

  Metody statystyczne
  Metody niestatystyczne
  Standardy doboru próby
  Techniki doboru próby
  Wnioskowanie oraz interpretacja wyników


  Rachunkowość sektora finansów publicznych

  Ogólne zagadnienia z zakresu finansów publicznych
  Rachunkowość budżetowa
  Zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej
  Istota i obszary rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
  Sprawozdawczość


  Podstawy prawa zamówień publicznych

  ​Podstawowe akty prawne dotyczące zamówień publicznych
  Zasady udzielania zamówień publicznych
  Tryby udzielania zamówień publicznych
  Kontrola udzielania zamówień publicznych


  Warsztaty – wykonywanie audytu

  Planowanie zadania Audytowego.
  Fazy audytu.
  Wykorzystanie narzędzi audytora (LPP, KKW, KS, testy)
  Raport z audytu wewnętrznego

  Kontrola finansowa

  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
  Techniki i metody badania sprawozdań finansowych
  Testy kontroli i testy wiarygodności sald i grup operacji
  Techniki badania i pozyskiwania dowodów badania
  Dowody i dokumentacja badania
  Badanie sprawozdania finansowego (obserwacja inwentaryzacji, badanie aktywów trwałych i obrotowych, kapitałów własnych i zobowiązań, badanie przychodów i zysków, kosztów i strat, badanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, badanie rachunków przepływów pieniężnych, badanie zagrożeń kontynuacji działania).


  Podstawy zarządzania organizacją


  Seminarium dyplomowe

 • Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie nauczania przeprowadzą wybitni specjaliści. Będą to pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula, audytorzy wewnętrzni, biegli rewidenci, radcy prawni, główni księgowi, pracownicy organów podatkowych.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 9:00 do 17:00
  Wszystkie zajęcia prowadzone są we własnych obiektach Uczelni Vistula
  Metody prowadzenia zajęć: wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy

 • Absolwent Studiów otrzymuje:

  Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz uzyskuje prawo do dokonania wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych zgodnie z treścią Regulaminiu KLPAiKW „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

  Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 2800 PLN

Studia o podobnej tematyce