Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Program przedmiotów specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru, przygotuje słuchacza do zadań związanych z kontrolą podatkową i skarbową, audytem wewnętrznym oraz badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (24 godz.)

  Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (8 godz.)
  Systemy i rodzaje podatków – optymalizacja podatkowa (8 godz.)
  Praktyczne elementy wykorzystywania prawa w przedsiębiorstwie (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

  Rachunkowość podatkowa (8 godz.)
  Podatki i strategie podatkowe (8 godz.)
  Kontrola skarbowa (8 godz.)
  „Kreatywna” i agresywna rachunkowość (8 godz.)
  Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego (8 godz.)
  Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem (8 godz.)
  Metodyka prowadzenia audytu wewnętrznego (12 godz.)
  Audyt funduszy unijnych (6 godz.)
  Ocena zagrożenia finansowego (6 godz.)
  Seminarium (6 godz.)

  BLOK TEMATÓW DO WYBORU (72 godz.)

  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 9 tematów spośród niżej podanych:
  Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  Biznesplan (8 godz.)
  Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie
  operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.)
  Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  Techniki prezentacji (8 godz.)
  Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  Wartość firmy (8 godz.)
  Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  Finanse behawioralne (8 godz.)
  Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Ewa Drygas
  Wieloletni wykładowca WSB, biegły rewident, aktywny przedsiębiorca (biuro rachunkowe), w przeszłości główny księgowy w jednostkach produkcyjnych i usługowych.

  Andrzej Pluta
  Praktyk - wieloletni audytor wewnętrzny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na kierunku Administracja Publiczna
  Od 2004 r. prowadzi audyty zarówno wewnętrzne w jednostkach finansów publicznych, i sferze poza publicznej, jak i zewnętrzne m.in. w Polski radio w Opolu. Przeprowadził audyt ponad 180 projektów unijnych , we wszystkich programach operacyjnych. Przeprowadził także ponad 40 audytów jednostek badawczo- rozwojowych oraz Wyższych Uczelni zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

 • Studia kierowane są do osób, które w przyszłości mogą pracować w biurach rachunkowych, firmach doradczych, biurach maklerskich, w Urzędach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli. Również Korporacje zawodowe Biegłych Rewidentów, Audytorów czy Księgowych poszukują specjalistów w tej dziedzinie

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • Case zaliczeniowy i jego obrona.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4100 PLN

Studia o podobnej tematyce