Audyt wewnętrzny, audyt funduszy UE

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 2200 PLN
Warszawa Nieaktualny 2200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel studiów:

  Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom szerokiej wiedzy z zakresu teorii i praktyki audytu wewnętrznego oraz umiejscowienia tej instytucji w nauce i praktyce zarządzania.W toku studiów uczestnicy uzyskają umiejętności pozwalające na kompleksowe i profesjonalne wypełnianie zadań realizowanych w obszarze audytu, związanych z planowaniem, wykonywaniem i sprawozdawaniem z zadań audytowych, w tym także obejmujących swym zakresem środki unijne. Podczas studiów przedstawiona zostanie również kwestia tworzenia i zarządzania komórką audytu wewnętrznego.
 • Program studiów


  Na program studiów składają się następujące przedmioty:

  * Podstawy organizacji i zarządzania, kontrola i kontroling w zarządzaniu
  * Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
  * Finanse publiczne wraz z elementami kontrolingu finansowego
  * Podstawy prawa w audycie wewnętrznym: prawo administracyjne, gospodarcze, handlowe, podatkowe, zamówień publicznych
  * Podstawy ekonomii i statystyki
  * Audyt wewnętrzny w systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych. Ryzyko i planowanie w audycie
  * Proces w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe
  * Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
  * Socjologia i psychologia w działalności audytora. Zapewnienie efektywnej komunikacji
  * Metodologia przeprowadzania badania audytowego. Audyt funduszy UE
  * Zarządzanie projektami, w tym współfinansowanymi ze środków UE
  * Warsztaty przygotowujące do międzynarodowego egzaminu na audytora wewnętrznego

 • Wykładowcami studium są zarówno osoby legitymujące się osiągnięciami w dziedzinie nauki zarządzania jak również mające bogate doświadczenia praktyczne z zakresu audytu wewnętrznego zarówno ze sfery sektora finansów publicznych jak i podmiotów działających na rynku.


  * Opiekunem merytorycznym kierunku jest Piotr Kisiel.

 • Studia kierowane są przede wszystkim do:

  * osób zatrudnionych w administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej)


  * osób zatrudnionych w instytucjach finansowych (takich jak: banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne itp.)


  * osób zatrudnionych w firmach użyteczności publicznej (m.in. zespoły szkół, komunikacja miejska, szpitale, zakłady opieki społecznej itp.)


  *do osób przygotowujących się do międzynarodowych egzaminów uprawniającego do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.


  *przedsiębiorstw zainteresowanych audytowaniem funduszy unijnych, zarówno na własne potrzeby jak i świadcząc usługi rynkowe.


  *ponadto tematyka studiów może zainteresować osoby zatrudnione na stanowiskach audytorów i kontrolerów, pragnące poszerzyć swoje umiejętności praktyczne, jak również osoby dopiero planujące związanie swojej kariery z zawodem audytora wewnętrznego.

 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

 • 2200 PLN

 • 2200 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce