Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna - jednoroczne studia podyplomowe organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

184 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej jak również z finansów i rachunkowości sektora finansów publicznych. Program studiów jest dostosowany do wytycznych Ministra Finansów dotyczących przygotowania słuchaczy do egzaminu na audytora wewnętrznego

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  -Administracja publiczna
  -Finanse publiczne
  -Kontrola zarządcza
  -Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
  -Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania
  -Szacowanie ryzyka
  -Elementy mikroekonomii
  -Ogólne zasady rachunkowości
  -Rachunkowość budżetowa
  -Zamówienia publiczne

 • Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, pracownicy administracji publicznej.

 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się audytem i kontrolą wewnętrzną lub chcą wykonywać zawód audytora wewnętrznego, o ile posiadają 2-letnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • kolejność zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • 4000 PLN

 • 2000 PLN za semestr

  • 175 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce