Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych

200 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 4650 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z badaniem sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych i aktualizację wiedzy niezbędnej przy badaniu sprawozdań finansowych. Studia wyposażają uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny sporządzania i analizowania sprawozdań. Rozwijają praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i kontroli badania sprawozdań finansowych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

 • -Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
  -Rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
  -Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych
  -Procedury badania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
  -Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
  -Technologie informatyczne w badaniu sprawozdań finansowych
  -Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego (warsztaty)
  -PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

 • -podanie o przyjęcie na studia
  -kwestionariusz osobowy
  -zgłoszenie na studia
  -odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  -ksero dowodu osobistego
  -2 fotografie
  -dowód wpłaty wpisowego

 • 4650 PLN

Studia o podobnej tematyce