Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 2900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; nabycie wiedzy zakresu aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  Cele w obszarze umiejętności :
  Nabycie umiejętności takich jak:

  prowadzenie spraw BHP w różnego typu przedsiębiorstwach , a także m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, jednostkach służby zdrowia,
  przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego , ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy,
  prowadzenie szkoleń dorosłych w zakresie BHP.

  Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pełnić funkcje na stanowiskach BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.11.2004 (Dz.U. Nr 246 ze zm.).

  Warsztaty praktyczne dotyczą m.in. :

  oceny ryzyka zawodowego oraz procedury powypadkowej ,
  przygotowania projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej (uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie(dyplom) potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki),
  nowoczesnych metod szkolenia dorosłych w zakresie BHP ( uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki, jest szczególnie to istotne dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP).

 • 1. Warunki pracy podstawą kształtowania BHP a koszty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (terminologia, składowe warunków pracy, elementy kosztów BHP).
  2. Warunki pracy jako obszar gospodarowania (zarządzania) potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa. Organizacja czasu pracy a BHP. Podmioty uczestniczące w kształtowaniu warunków pracy w przedsiębiorstwach polskich i europejskich. Partycypacja pracownica a BHP.
  3. Mobbing a kształtowanie BHP w kontekście zarządzania organizacją.
  4. Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe, dyrektywy UE w zakresie warunków pracy jako podstawa zarządzania BHP
  5. Prawna ochrona pracy jako podstawa kształtowania warunków pracy w Polsce. Nadzór na warunkami pracy, organy nadzoru.
  6. Ergonomia i jej rola w kształtowaniu warunków pracy
  7. Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy
  8. Zarządzanie pracą (Zasady organizacji pracy. Praca indywidualna i zespołowa. Motywacyjne formy organizacji pracy, w tym pracy behapowca).
  9. Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na cele poprawy warunków pracy – jako ekonomiczne aspekty zarządzania.
  10. Praktyczne przygotowanie projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej.
  11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania.
  12. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
  13. Jakość w ujęciu systemowym a problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy
  14. Bezpieczeństwo produktów
  15. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy.
  16. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania środowiskiem a BHP.
  17. Dyrektywa maszynowa. Funkcjonowanie maszyn roboczych w świetle obowiązujących przepisów.
  18. Techniczne BHP
  19. Zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
  20. Podstawowe sposoby pomocy przedmedycznej.
  21. Ochrona przeciwpożarowa.
  22. Metodyka pracy służb BHP. Organizacja i szkoleń w zakresie BHP
  23. Seminarium
  24. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP.

 • Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów – wykładowców nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (m.in. z Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych, Katedry Aparatury i Inżynierii Procesowej, Katedry Analizy Jakości, Katedry Socjologii i Polityki Społecznej, ale także przez przedstawicieli:

  PIP, Straży Pożarnej ,
  praktyków w dziedzinie BHP, w tym posiadających uprawnienia CIOP,
  praktyków specjalizujących się w tworzeniu projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej,
  praktyków- członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.

 • Oferta skierowana jest do:

  osób zatrudnionych w komórkach BHP,
  osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach,
  menedżerów,
  pracowników wykonawczych oraz
  osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy.

 • studia organizowane są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym,
  zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela),


  Pierwszy zjazd w ramach tej edycji Studiów planuje się na w połowie października 2015 r.

 • obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności),
  przygotowanie pracy końcowej,
  obrona pracy końcowej połączona z egzaminem końcowym (forma ustna, zakres ok. 50 pytań- zagadnień do egzaminu przekazywany jest słuchaczom z wyprzedzeniem).

 • świadectwo ukończenia studiów,
  zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu nowoczesnych metod szkolenia dorosłych – istotne zwłaszcza dla osób zainteresowanych prowadzeniem po ukończeniu Studiów Podyplomowych BHP szkoleń z zakresu BHP,
  zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

  Dla zainteresowanych (po konkurencyjnych cenach, nie jest to obligatoryjne dla wszystkich uczestników Studiów):

  możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu BHP (18001:2004),
  ponadto możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu jakości ( ISO 9001:2009) oraz ochrony środowiska (ISO 14001:2005) lub Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Kolejność zgłoszeń

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 2900 PLN

Studia o podobnej tematyce