Biologia

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Biologia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Biologii zdobytą w trakcie studiów.

  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu Biologia w szkołach.
  • Współorganizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

 • - Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
  - Podstawy mikrobiologii
  - Immunologia
  - Edukacja zdrowotna
  - Podstawy genetyki i biotechnologii
  - Podstawy ewolucjonizmu
  - Ekologia i ochrona środowiska
  - Edukacja środowiskowa
  - Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
  - Podstawy biologii organizmów roslinnych
  - Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku
  - Dydaktyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  - Praktyka

 • Słuchaczami Studiów Podyplomowych "Biologia" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich posiadający przygotowanie pedagogiczne, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w godzinach 9.00-16.30. Szczegółowy harmonogram ustali kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Forma zaliczenia:
  - test z wybranych zagadnień programowych
  - praca dyplomowa

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3000 PLN

Studia o podobnej tematyce