Doradztwo personalne z elementami coachingu

162 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Doradztwo personalne jest działalnością gospodarczą polegającą na doradzaniu innym podmiotom gospodarczym – firmom, instytucjom, placówkom publicznym – we wszelkich kwestiach dotyczących personelu – począwszy od rekrutacji pracowników, poprzez system motywacji, ocen, rozwijania kompetencji pracowniczych. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji.

 • ZAGADNIENIA OGÓLNE

  1. Psychologia społeczna (10 h)
  - badania w psychologii społecznej
  - psychologia społeczna jako nauka
  - uwarunkowania postrzegania i oceny innych
  - teoria dysonansu poznawczego
  - wywieranie wpływu na ludzi, a manipulacja ich uczuciami i zachowaniem
  - zachowania prospołeczne; pomaganie i altruizm
  - konformizm; teoria wpływu społecznego
  - zachowania ludzi w grupie; myślenie grupowe, facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne
  - kształtowanie się postaw; uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja
  - atrakcyjność i miłość
  - możliwości wykorzystania wiedzy z psychologii społecznej w doradztwie zawodowym

  2. Elementy psychologii uczenia się i rozwoju człowieka (10 h)
  - systemy pamięciowe i podstawowe prawa w zapamiętywaniu. Mechanika technik pamięciowych i ich przykłady.
  - mindmapping jako forma opracowywania informacji i podniesienia sprawności myślenia.
  - fizjologia uczenia się, rola ciała w procesie uczenia się i nauczania.
  - koncepcja indywidualnych wzorców myślowych wg D. Markowej i A. Powell.
  - wpływ formy ekspozycji informacji na efektywność jej przyswajania. Rytuał skutecznej nauki.
  - podstawowe zasady w nauczaniu uwzględniające różne potrzeby poznawcze dzieci oraz zwiększenie możliwości przyswajania informacji i koncentracji w dużej grupie.
  - znaczenie przekonań i jakości samooceny w stopniu wykorzystania potencjału intelektualnego. Historia przekonań i wycieczka po zasoby.
  - elementy rozwojowej komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach udzielania opinii na temat wyników.
  - wpływ obieranych ról w zespole a możliwość korzystania z zasobów poznawczych.
  - etapy rozwoju człowieka w koncepcji somatoanalizy i możliwe kompensacje deficytów w odniesieniu do teorii systemów.

  3. Podstawy psychologii osobowości (10 h)
  - struktura i rozwój osobowości w klasycznej psychoanalizie
  - Freudowska koncepcja mechanizmów obronnych
  - pedagogika Gestalt
  - Carl Rogers – koncepcja edukacji
  - Rogerowskie ujęcie problematyki rozwoju osobowości
  - psychospołeczne koncepcje osobowości (Adler, Horney, Fromm)
  - analityczna teoria Junga
  - fazy rozwojowe człowieka wg Eriksona,
  - Allportowska psychologia jednostki

  4. Komunikacja i trening interpersonalny (16 h)
  - podstawowe zasady autoprezentacji i jej znaczenie w pracy doradcy zawodowego – warsztat z kamerą,
  - nawiązywanie relacji i budowanie własnego wizerunku
  - aktywne słuchanie - techniki, rodzaje komunikatów
  - bariery w porozumiewaniu się; ich przyczyny i pokonywanie
  - empatia
  - postawa asertywna
  - skuteczne rozwiązywanie problemów
  - umiejętności komunikacyjne doradcy zawodowego
  - znaczenie i specyfika komunikacji w pracy doradcy zawodowego; mowa ciała, komunikacja werbalna, sztuka argumentacji w doradztwie
  - etykieta w pracy doradcy zawodowego
  - diagnoza, analiza i zrozumienie potrzeb klienta
  - budowanie długofalowej współpracy i uczestniczenie w rozwoju organizacji klienta
  - różne formy współpracy w doradztwie personalnym

  5. Rola doradztwa - doradztwo wobec wyzwań współczesności (8 h)
  - trendy w określaniu zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje pracowników.
  - trendy europejskie w pozyskiwaniu pracowników.
  - narzędzia rekrutacji on-line – zagrożenia unifikacji i tracenia talentów, Przystawalność i nieprzystawalność opisów i charakterystyk zawodów wobec wymagań stanowiskowych. Wywiady on-line – nowe metody przygotowywania kandydatów do pracy.
  - rozróżnianie kompetencji i postaw wobec pracy – wartości, nastawienie wobec pracy i treści pracy.
  - pozazawodowe źródła kwalifikacji i kompetencji.
  - etyczny wymiar doradztwa kariery (poradnictwa zawodowego).
  - doradztwo kariery w odpowiedzi na wyzwania rynku i oczekiwania pokolenia Y.
  - doradztwo zawodowe wrażliwe na płeć i stereotypizację oczekiwań wobec kompetencji.
  - społeczne i ekonomiczne korzyści stosowania zasady gendermainstreaming.
  - kobiety i mężczyźni na rynku pracy w różnych przedziałach wiekowych. Różnice płac i oczekiwań.
  - wyzwania międzykulturowe w doradztwie kariery (doradztwie zawodowym)
  - rola doradcy personalnego i zawodowego
  - specyfika pracy na stanowisku doradcy personalnego
  - rola doradcy personalnego w procesie zarządzania kadrami
  - świadczenie usług w ramach doradztwa personalnego
  - etyka doradcy zawodowego

  6. Prawo pracy (14 h)
  - podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy
  - stosunek pracy; nawiązanie, rozwiązanie oraz wygaśnięcie stosunku pracy
  - podstawowe obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy
  - rodzaje umów: o pracę, o dzieło, zlecenie
  - wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą
  - regulacje związane z czasem pracy
  - urlopy; wypoczynkowy, wychowawczy, macierzyński
  - dyskryminacja i mobbing w pracy

  7. Zarządzanie karierą (12 h)
  - proaktywne zarządzanie karierą zawodową
  - budowanie wizerunku zawodowego
  - modele współczesnych karier zawodowych; kariera bez granic
  - czynniki sukcesu
  - formułowanie celów zawodowych
  - planowanie karier w organizacji
  - teorie motywacji
  - zarządzanie talentami

  ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE
  1. Development center - Ocena potencjału – diagnozowanie kompetencji (16 h)
  - mapa kompetencji
  - teorie kompetencji: MBTI, Holland, Big Five, McClelland itp.
  - metody i narzędzia oceny kompetencji
  - podejmowanie decyzji personalnych
  - korzyści wynikające z zastosowania procedur DC
  - narzędzia i metody oceny (indywidualne i grupowe)

  2. Rozwój pracowników (8 h)
  - planowanie rozwoju pracowników w oparciu o potrzeby organizacji i oczekiwania rozwojowe pracowników
  - wykorzystanie potencjału pracowników do wzrostu i rozwoju organizacji
  - programy rozwijania kompetencji pracowniczych
  - rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych
  - projektowanie programów szkoleniowych
  - ewaluacja szkoleń

  3. Optymalizacja struktur organizacyjnych (4 h)
  - analiza pracy
  - opisy stanowisk pracy
  - modele kompetencyjne

  4. System okresowych ocen pracowniczych (8 h)
  - korzyści wynikające z wdrożenia systemu ocen okresowych
  - cele i wymagania stawiane systemowi ocen
  - metody i narzędzia oceniania
  - etapy wdrożenia systemu ocen okresowych
  - kryteria oceny
  - przykłady narzędzi i kwestionariuszy oceny

  5. Motywacyja jako element rozwoju pracownika(8 h)

  6. Badania satysfakcji pracowników (8 h)
  - cele i korzyści badania satysfakcji z pracy
  - metody badania satysfakcji z pracy – narzędzia badawcze
  - wnioski z badań

  7. Wypalenie zawodowe – (4 h)
  - etapy i symptomy wypalenia

  8. Coaching indywidualny (16 h)
  - różnice pomiędzy doradztwem a coachingiem
  - coaching menedżerski
  - narzędzia pracy coacha
  - techniki coachingu
  - rozwijanie poprzez coaching
  - wprowadzanie zmian

  9. Coaching w praktyce (16 h)
  - prowadzenie rozmów coachingowych - warsztaty

  10. Seminarium (8 h)

 • Agnieszka Ciereszko
  Andragog, doradca zawodowy, właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej VIRTUS. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem nowoczesnych narzędzi w edukacji i doradztwie zawodowym. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych z zakresu wdrażania poradnictwa kariery i stosowania w edukacji nowoczesnych technologii. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Doradca Zawodowy”, trener szkoleń online, twórca treści do kursów elearningowych i autorka scenariuszy komputerowych gier edukacyjnych.

  Irmina Rytlewska
  Psycholog, od początku swojej pracy zawodowej związana z doradztwem zawodowym. Prowadzi indywidualne konsultacje oraz warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu doradztwa zawodowego, planowania ścieżki kariery oraz poznawania swoich predyspozycji. Pracuje także jako asesor w Fundacji Rozwoju Talentów podczas Asesssement Center przy realizacji programu stażowego badając i oceniając kompetencje studentów. Posiada doświadczenie trenerskie przy realizacji projektów unijnych z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Ukończyła I i II stopień terapii systemowej oraz Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR. Posiada licencję na stosowanie takich metod diagnozy jak BBT Achtnicha, KUP, oraz IPD. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.

  Justyna Bąk
  mgr pedagogiki, doradca zawodu, trener efektywnej nauki, szybkiego czytania i technik pamięciowych, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Posiada kwalifikacje oraz narzędzia dzięki którym pomaga określić predyspozycje zawodowe i zaplanować ścieżkę rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej. Bazując na swoim doświadczeniu oraz kierunkowym wykształceniu pracuje ze studentami jako wykładowca. Prowadzi też zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój emocjonalno-intelektualny oraz działa w organizacjach pozarządowych.

 • Studia skierowane są do osób pracujących w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy jak również pracowników działu HR pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa personalnego daje też możliwość zmiany dotąd posiadanych kwalifikacji.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - 1 test semestralny
  - Praca dyplomowa – projekt pisany w grupach
  - egzamin końcowy, polegający na obronie pracy dyplomowej

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4100 PLN

Studia o podobnej tematyce