Doradztwo zawodowe i edukacyjne

168 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w szeroką wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną w pracy z dziećmi, młodzieżą uczącą się, osobami dorosłymi, bezrobotnymi i niepełnosprawnymi na stanowisku doradcy zawodowego w urzędzie pracy, biurze karier, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole oraz innych placówkach oświatowych.

 • 1. Doradztwo wobec wyzwań współczesności (8 godz.)
  - trendy w określaniu zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje pracowników
  - trendy europejskie w pozyskiwaniu pracowników
  - narzędzia rekrutacji on-line – zagrożenia unifikacji i tracenia talentów, Przystawalność i nieprzystawalność opisów i charakterystyk zawodów wobec wymagań stanowiskowych. Wywiady on-line – nowe metody przygotowywania kandydatów do pracy
  - rozróżnianie kompetencji i postaw wobec pracy – wartości, nastawienie wobec pracy i treści pracy
  - pozazawodowe źródła kwalifikacji i kompetencji
  - etyczny wymiar doradztwa kariery (poradnictwa zawodowego)
  - doradztwo kariery w odpowiedzi na wyzwania rynku i oczekiwania pokolenia Y
  - doradztwo zawodowe wrażliwe na płeć i stereotypizację oczekiwań wobec kompetencji
  - społeczne i ekonomiczne korzyści stosowania zasady gendermainstreaming
  - kobiety i mężczyźni na rynku pracy w różnych przedziałach wiekowych. Różnice płac i oczekiwań
  - wyzwania międzykulturowe w doradztwie kariery (doradztwie zawodowym)

  2. Podstawy doradztwa zawodowego (14 godz.)
  - regulacje prawne i struktura organizacyjna poradnictwa zawodowego i edukacyjnego
  - podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym
  - wybrane teorie rozwoju zawodowego
  - koncepcje poradnictwa zawodowego oraz style pracy doradców zawodowych
  - role i zadania doradców zawodowych
  - praca z uczniem wymagającym
  - instytucjonalne doradztwo zawodowe
  - doradztwo zawodowe a psychoterapia
  - doradztwo profesjonalne/nieprofesjonalne
  - kompetencje i rozwój własny doradcy zawodowego

  3. Prawo pracy (8 godz.)
  - podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy
  - stosunek pracy; nawiązanie, rozwiązanie oraz wygaśnięcie stosunku pracy
  - podstawowe obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy
  - rodzaje umów: o pracę, o dzieło, zlecenie
  - wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą
  - regulacje związane z czasem pracy
  - urlopy; wypoczynkowy, wychowawczy, macierzyński
  - dyskryminacja i mobbing w pracy

  4. Zarządzanie karierą (8 godz.)
  - proaktywne zarządzanie karierą zawodową
  - budowanie wizerunku zawodowego
  - modele współczesnych karier zawodowych; kariera bez granic
  - czynniki sukcesu
  - formułowanie celów zawodowych
  - planowanie karier w organizacji
  - teorie motywacji
  - zarządzanie talentami

  ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

  1. Diagnostyka w doradztwie zawodowym (16 godz.)
  - procedury diagnozy
  - rola diagnozy w procesie doradczym
  - cele i obszary rozpoznania diagnostycznego
  - metody i techniki i narzędzia w pracy doradcy zawodowego
  - elementy rozpoznania diagnostycznego
  - ocena potencjału osobowego w badaniach grupowych
  - kwalifikacje i kompetencje diagnostyczne doradcy zawodowego
  - błędy diagnostyczne
  - etyczne aspekty procesu diagnozy

  2. Zawodoznawstwo (12 godz.)
  - klasyfikacja zawodów i specjalności
  - nowe zasady zdobywania kwalifikacji zawodowych; struktury kwalifikacji
  - informacja zawodowa i jej rola w planowaniu kariery zawodowej
  - analiza podaży i popytu na pracę, nowe zawody, branże przyszłości
  - krajowe standardy kwalifikacji zawodowych i ich rola w procesie kształcenia
  - formalne i pozaformalne metody potwierdzania kwalifikacji zawodowych
  - kwalifikacje i kompetencje w świetle aktualnych zmian w edukacji zawodowej
  - wpływ Europejskich Ram Kwalifikacji na integrację szkolnego i pozaszkolnego systemu edukacji

  3. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego (12 godz.)
  - doradztwo edukacyjne; specyfika pracy na różnych etapach edukacji
  - wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jako kluczowy dokument z zakresu orientacji zawodowej w szkole
  - sylwetka, zadania i etyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
  - indywidualne doradztwo zawodowe; szanse i bariery, rozmowy doradcza i jej specyfika, kwestionariusz rozmowy, wywiad zawodowy
  - grupowe doradztwo zawodowe; aktywizujące metody i techniki pracy z grupą; narzędzia i strategie radzenia sobie w sytuacjach „trudnych

  4. Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych (16 godz.)
  - pojęcie, specyfika, struktura i zasady funkcjonowania rynku pracy
  - bezrobocie jako problem społeczny. Zróżnicowanie sektorowe rynku pracy
  - podstawowe usługi oraz instrumenty rynku pracy
  - programy przeciwdziałania bezrobociu
  - elastyczne formy pracy
  - SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery
  - kształtowanie postawy przedsiębiorczej jako wyzwanie nowoczesnej szkoły
  - ośrodki innowacji i wsparcia przedsiębiorczości. Źródła finansowania działalności gospodarczej
  - samozatrudnienie (działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście) a stosunek pracy
  - formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.
  - ubezpieczenia społeczne i podatki
  - prawa i obowiązki przedsiębiorców
  - elementy biznesplanu
  - programy oraz instytucje wspomagające aktywność zawodową i edukacyjną w Polsce i na świecie
  - EFS a doradztwo zawodowe; możliwości pozyskiwania środków finansowych

  5. Planowanie karier edukacyjno-zawodowych (24 godz.)
  - determinanty i typy kariery zawodowej
  - kariera zawodowa i etapy jej rozwoju na tle cyklu życia człowieka
  - metody pracy z klientem w różnych okresach życiowych
  - zasady konstrukcji planu ścieżek kariery zawodowej
  - zarządzanie własnymi zasobami
  - zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
  - Indywidualny Plan Działania
  - bilans kompetencji
  - nowoczesne narzędzia i styl pracy doradcy - coaching i tutoring
  - czynniki sukcesu; motywacja, podejście do zmiany życiowej, kształtowanie postawy optymistycznej, elastyczność, poczucie własnej wartości, asertywność, przekonania wspierające i ograniczające
  - całożyciowa kariera
  - kompetencje zawodowe; matryca kompetencji
  - psychologia zdrowia a przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stres, work-life balance

  6. Kształcenie ustawiczne w Polsce (8 godz.)
  - kształcenie ustawiczne/edukacja dorosłych/lifelong learning – pojęcia, terminy oraz podstawy prawne obowiązujące w Polsce
  - instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce
  - strategie i programy krajowej polityki w zakresie kształcenia ustawicznego
  - wspieranie kształcenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  - osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, a kształcenie ustawiczne
  - prawa i obowiązki pracodawców w kontekście kształcenia ustawicznego

  7. Nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym (10 godz.)
  - technologie informatyczne w warsztacie pracy doradcy zawodowego
  - programy multimedialne w warsztacie pracy doradcy
  - możliwości zastosowania aplikacji komputerowych i internetowych w doradztwie zawodowym
  - komunikacja na odległość w doradztwie zawodowym
  - Internet jako narzędzie w doradztwie – szanse i zagrożenia
  - alternatywne metody tworzenia prezentacji

  8. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (8 godz.)
  - niepełnosprawność – identyfikacja problemu
  - stopnie niepełnosprawności
  - sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  - bariery edukacyjne, ekonomiczne, psychologiczne, instytucjonalne i organizacyjne w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne i niedostosowane społecznie
  - aktywność ekonomiczna osób sprawnych i niepełnosprawnych
  - możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
  - stereotypy społeczne nt. niepełnosprawności
  - specyfika porad dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

  9. Seminarium (8 godz.)

 • Agnieszka Ciereszko
  Andragog, doradca zawodowy, właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej VIRTUS. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem nowoczesnych narzędzi w edukacji i doradztwie zawodowym. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych z zakresu wdrażania poradnictwa kariery i stosowania w edukacji nowoczesnych technologii. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Doradca Zawodowy”, trener szkoleń online, twórca treści do kursów elearningowych i autorka scenariuszy komputerowych gier edukacyjnych.

  Irmina Rytlewska
  Psycholog, od początku swojej pracy zawodowej związana z doradztwem zawodowym. Prowadzi indywidualne konsultacje oraz warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu doradztwa zawodowego, planowania ścieżki kariery oraz poznawania swoich predyspozycji. Pracuje także jako asesor w Fundacji Rozwoju Talentów podczas Asesssement Center przy realizacji programu stażowego badając i oceniając kompetencje studentów. Posiada doświadczenie trenerskie przy realizacji projektów unijnych z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Ukończyła I i II stopień terapii systemowej oraz Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR. Posiada licencję na stosowanie takich metod diagnozy jak BBT Achtnicha, KUP, oraz IPD. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.

  Justyna Bąk
  mgr pedagogiki, doradca zawodu, trener efektywnej nauki, szybkiego czytania i technik pamięciowych, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Posiada kwalifikacje oraz narzędzia dzięki którym pomaga określić predyspozycje zawodowe i zaplanować ścieżkę rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej. Bazując na swoim doświadczeniu oraz kierunkowym wykształceniu pracuje ze studentami jako wykładowca. Prowadzi też zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój emocjonalno-intelektualny oraz działa w organizacjach pozarządowych.

 • Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć profesjonalną pomoc w zakresie doradzania i wspomagania rozwoju zawodowego młodzieży i osób dorosłych na stanowisku doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych oraz instytucjach rynku pracy.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - 2 testy semestralne
  - praca dyplomowa – projekt doradczy pisany w grupach
  - egzamin końcowy, polegający na obronie pracy dyplomowej

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3900 PLN

Studia o podobnej tematyce