Doradztwo zawodowe - trzysemesytralne kwalifikacyjne dla nauczycieli realizowane przez Internet.

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego;
  2. Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
  3. Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
  4. Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
  5. Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;
  6. Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
  7. Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
  8. Zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego;
  9. Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;
  10. Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • 1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą
  2. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
  3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
  4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
  5. Zawodoznawstwo
  6. Socjologia edukacji i moralności
  7. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
  8. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
  9. Psychologia rozwoju człowieka
  10. Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne i zawodowe dla dzieci i młodzieży
  11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
  12. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
  13. Informatyka-komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
  14. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego
  15. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja (Psychologia komunikacji)
  16. Planowanie kariery zawodowej
  17. Umiejętności diagnostyczne
  18. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe
  19. Badania - diagnoza indywidualna
  20. Praktyka doradcza
  21. Staż doradczy

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy.

 • Studia te są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach - absolwenci studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia te przygotowują do:

  - udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie,
  - wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.3

 • Warunki ukończenia:
  - udział w zajęciach w formie elektronicznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego

 • Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce