Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Profil słuchacza

  Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, głównie ubezpieczeniowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w innych podmiotach gospodarczych.

  O studiach:

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Studia te dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów w firmie ubezpieczeniowej, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym oraz współdziałania z innymi podmiotami rynku. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach. Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego.

 • Semestr I

  I. Wykład wprowadzający - 2 h

  Dr Józef Zych – Marszałek Senior obecnej kadencji Sejmu RP


  II. Podstawy makroekonomii - 4 h

  Prof. dr hab. Marian Noga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Podstawowe pojęcia z zakresu makroekonomii
  Istota ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej
  Mechanizmy funkcjonowania rynku pracy, rynku zasobów i rynku finansowego
  Modele makroekonomiczne
  Budżet i rola Państwa w gospodarce
  Polityka fiskalna

  BLOK UBEZPIECZENIOWY

  III. Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce- 10 h

  dr Małgorzata Maliszewska - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Ramy prawne funkcjonowania ubezpieczeń i reasekuracji w Polsce (regulacje ustawowe oraz nadzór państwa) – stan aktualny
  Instytucje wpływające na funkcjonowanie rynku ubezpieczeń w Polsce
  Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową na polskim rynku
  Formy prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  Organizacje zawodowe polskiego rynku ubezpieczeń
  Pośrednictwo ubezpieczeniowe

  IV. Ubezpieczenia w ujęciu ogólnym - 10 h

  Dr inż. Barbara Karlikowska, profesor nadzwyczajny AFiB Vistula

  Rozwój ubezpieczeń od czasu wprowadzenia gospodarki rynkowej w Polsce
  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
  Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne
  Rola i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce
  Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych
  Cechy umowy ubezpieczenia oraz podmioty stosunku ubezpieczenia
  Podział funkcjonalny zakładów ubezpieczeń
  Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego
  Elementy zarządzania ryzykiem w organizacjach
  Szacowanie ryzyka przez zakład ubezpieczeń
  Interwencjonizm Państwa w dziedzinie ubezpieczeń

  V. Konstrukcja produktów ubezpieczeniowych -4 h

  Dr Adam H. Pustelnik – Prezes Zarządu AhProfit

  Pojęcie „produktu ubezpieczeniowego”
  Pomysł ubezpieczenia
  Założenia produktu ubezpieczeniowego / podstawowe rodzaje produktów
  Elementy składowe składki ubezpieczeniowej
  Ogólne warunki ubezpieczenia
  Ocena ryzyka i wyłączenia odpowiedzialności
  Umowa ubezpieczenia grupowa i indywidualna – podstawowe różnice
  Produkt ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa autorskiego

  VI. Ubezpieczenia na życie - 3 h

  Marta Majewska- Grabowska – niezależny ekspert ds. ubezpieczeń

  Ubezpieczenia na życie w znaczeniu prawnym
  Rodzaje i funkcje ubezpieczeń
  Kanały sprzedaży

  VII.Ubezpieczenia zdrowotne - 3h

  Dorota Maria Fal – Doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń i niezależny konsultant rynku ubezpieczeniowego.

  Problematyka ubezpieczeń zdrowotnych

  Odpowiedzialność cywilna zawodów medycznych

  Perspektywy rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w aspekcie obowiązującego prawa.

  VIII. Ubezpieczenia NNW, assistance, podróże - 4h

  Marta Majewska- Grabowska - niezależny ekspert ds. ubezpieczeń

  Zakresy ubezpieczeń
  Oferty specjalne
  Przypadki świadczeń

  IX. Ubezpieczenia na wypadek utrata pracy -2h

  Marta Majewska-Grabowska – niezależny ekspert ds. ubezpieczeń

  Zakres oferty rynkowej
  Beneficjenci oferty
  Koszty ubezpieczenia

  X. Ubezpieczenia społeczne i emerytalne - 3h

  Dr Aleksandra Wiktorow prof. nadzw. AFiB Vistula, Rzecznik Ubezpieczonych

  Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczeń społecznych, kierunki zmian w przeszłości i stan obecny
  Metody finansowania i organizacji ubezpieczeń społecznych, systemy ubezpieczenia emerytalnego na świecie – wady i zalety.
  Systemy emerytalne w Polsce – przyszłość systemu ubezpieczeń Społecznych
  w tym systemu emerytalnego.

  XI. Nowoczesne ubezpieczenia OC - 4h

  dr Adam H. Pustelnik - Prezes Zarządu AhProfit

  Co to są roszczenia prywatno – prawne?
  Pojęcie osoby trzeciej
  Obowiązek naprawienia szkody - systematyka zdarzeń
  Zakres ubezpieczenia:
  Szkody osobowe i ich normalne następstwa
  Szkody rzeczowe i ich normalne następstwa
  Czyste szkody majątkowe
  Zbieg roszczeń: ex delicto i ex contracto
  OC zarządu/menedżera
  Case Study

  XII. Etapy tworzenia produktów ubezpieczniowych i ich wdrażanie a przykładzie ubezpieczenia na życie - 2h

  Andrzej Kiciński – Polska Izba Ubezpieczeń

  etapy wprowadzania produktów ubezpieczeniowych – jak wdrażać produkt ubezpieczeniowy na przykładzie ubezpieczeń na życie),
  europejskie projekty ubezpieczeniowe,
  dobre praktyki i etyka w działalności ubezpieczeniowej, marketing i strategie marketingowe w tym. badania marketingowe

  BLOK - INFORMATYKA

  XIII. Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne administratora danych - 2h

  Bogusława Pilc - Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO

  Obowiązki informacyjne jako elementy postępowania z danymi osobowymi sensu largo.
  Źródła pochodzenia danych osobowych a zakres klauzuli informacyjnej.
  Permanentność informacji oraz czas i sposób ich spełnienia.
  Warunki realizacji przez administratora danych uprawnienia osoby do kontrolowania danych jej dotyczących.
  Odpowiedzialność administratora danych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

  XIV. Informatyka w ubezpieczeniach - 6 h

  Dariusz Dębowczyk – konsultant i manager w dziale Professional Services firmy Guidewire Software

  Rola technologii komunikacyjnych i informatycznych w działalności ubezpieczeniowej
  Informatyka w ocenie ryzyka
  Obsługa umów ubezpieczenia z wykorzystaniem systemów informatycznych
  Teleinformatyczne wsparcie procesu likwidacji szkód
  Wdrażanie systemów informatycznych – z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń
  Innowacje techniczne a przyszłość rynku ubezpieczeniowego

  BLOK - DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

  XV. Marketing usłuh - 8h

  dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Specyfika usług ubezpieczeniowych na tle innych usług niematerialnych
  Zasady stosowania marketingu w działalności ubezpieczeniowej
  Analiza warunków działania na rynku ubezpieczeniowym
  Segmentacja rynku
  Narzędzia marketingowe w ubezpieczeniach (marketing - mix)

  XVI. Bancassurance - zmiany zasad współpracy na rynku finansowym- 6 h

  Teresa Grabowska, niezależny ekspert

  Definicje i cele bancassurance
  Trendy na światowym rynku bancassurance i w Polsce
  Rodzaje współpracy banków i ubezpieczycieli – modele
  Polityka w zakresie ochrony konsumentów
  Rekomendacja U, Wytyczne KNF w sprawie dystrybucji ubezpieczeń

  BLOK - POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

  XVII. Dyrektywy unijne związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym - 3 h

  Andrzej Kiciński - Polska Izba Ubezpieczeń

  polityka konsumencka – UOKiK i RzU,
  ADR/ODR (implementacja dyrektywy),
  pośrednictwo ubezpieczeniowe (IMD II, PRIIPs, MIFIDII),

  XVIII. Broker a agent ubezpieczeniowy -2 h

  Marta Majewska-Grabowska – niezależny ekspert ds. ubezpieczeń

  uregulowania prawne
  praktyka rynkowa

  XIX. Moduł Planowanie Finansów Osobistych - 6 h

  Dr Andrzej Fesnak – Licencjonowany doradca finansowy, Master trener

  Wstęp do planowania finansów osobistych.
  Czym jest Plan Finansowy?.
  Najważniejsze mechanizmy zawarte w Planie Finansowym.
  20 elementów Planu Finansowego.

  XX. Seminarium dyplomowe - 2h

  prof. nadz. dr Roman Fulneczek – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  XXI. Egzamin - 2 h

  Łącznie w semestrze 92 h

  SEMESTR II

  BLOK – FINANSE

  I. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń - 8 h

  Dr Witold Walkowiak – wiceprezes TUiR WART S.A , TUnŻ WARTA S.A i HDI Gerling S.A

  Bilans
  Rachunek Techniczny
  Rachunek Zysków i Strat
  Przepływy Finansowe

  II. Wprowadzenie do Aktuariatu - 6 h

  Sławomir Waleryś - aktuariusz

  Zagadnienia ogólne
  Statystyka ubezpieczeniowa
  Znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla gospodarki finansowej
  i stabilności finansowej zakładu ubezpieczeń
  Zasady i metody tworzenia taryf ubezpieczeniowych
  Zasady taryfikacji w ubezpieczeniach na życie
  Zasady taryfikacji w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

  III. Rynki, instrumenty oraz inwestycje na rynkach finansowych - 12 h

  dr Piotr Pisarewicz - Uniwersytet Gdański

  Znaczenie i funkcje rynków finansowych
  Struktura rynków finansowych - rynek pieniężny i kapitałowy, rynek międzybankowy i pozabankowy, rynek transakcji natychmiastowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny.
  Rynek depozytowy i kredytowy - instrumenty rynku depozytowego
  i kredytowego, rynek lokat międzybankowych.
  Rynek krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych - bony skarbowe, bony pieniężne, komercyjne papiery wartościowe.
  Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych, funkcje instytucji finansowych w organizacji i przeprowadzaniu emisji.
  Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych - zadania emitentów, rodzaje i zasady emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych.
  Rynek akcji - rodzaje akcji, Giełdy Papierów Wartościowych, wprowadzania akcji do obrotu publicznego.
  Rynek instrumentów pochodnych - transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne, funkcje instrumentów pochodnych.
  Rynek walutowy - waluty obce a dewizy, kursy walutowe, pozycja walutowa
  a pozycja płynności, transakcje walutowe, zasady obowiązujące na rynkach walutowych, obroty na polskim i światowym rynku walutowym, rynek ubezpieczeniowy Jednolity rynek finansowy w Unii Europejskiej.

  IV. Raportowanie do różnych podmiotów przez zakład ubezpieczeń – 4 h
  Mariusz Warych - niezależny konsultant

  Zakres raportowania przez zakład ubezpieczeń:

  Statutowe – sprawozdania finansowe
  Regulacyjne – KNF
  Wewnętrzne m.in. ORSA
  Jakość danych

  V. Wdrożenie systemu Wypłacalność II /Solvency II do polskiego porządku prawnego – 8 h

  Dagmara Wieczorek Bartczak, Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych KNF

  Implementacja Dyrektywy 209/138/WE (tzw. Dyrektywy Wypłacalność II) oraz stan prawny europejskich aktów prawnych II i III poziomu.
  Konstrukcja systemu Wypłacalność II.
  Wpływ implementacji systemu Wypłacalność II na działalność zakładów ubezpieczeń.
  Prowadzenie nadzoru na bazie ryzyka.

  VI. Co to jest BION i ORSA – 2 h

  Teresa Grabowska, niezależny ekspert

  Definicje, cele, wymagania i zakres ORSA
  Definicja i cele BION
  Mapy badanych rodzajów ryzyka i ich definicja
  Działania KNF

  VII. Reasekuracja w zakładzie ubezpieczeń - 7 h

  Krzysztof Jarmuszczak były Prezes PZU S.A., były Prezes PTR

  Krótki rys historyczny
  Rola, istota, cele i funkcje reasekuracji
  Główne rynki reasekuracji na świecie
  Reasekuratorzy na świecie
  Klasyfikacja i charakterystyka umów reasekuracji wg kryterium prawnego (forma zobowiązania stron)
  Klasyfikacja i charakterystyka umów reasekuracyjnych wg kryterium techniczno- ubezpieczeniowego (sposób podziału ryzyka)
  Budowanie programu reasekuracyjnego
  Ocena i wycena umów reasekuracyjnych z zastosowaniem różnych metod
  Administrowanie umowami reasekuracyjnymi

  VIII. Marketing usług - 8 h ( kontynuacja wykładów z I semestru)

  dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Specyfika usług ubezpieczeniowych na tle innych usług niematerialnych
  Zasady stosowania marketingu w działalności ubezpieczeniowej
  Analiza warunków działania na rynku ubezpieczeniowym
  Segmentacja rynku
  Narzędzia marketingowe w ubezpieczeniach (marketing - mix)

  BLOK – RYZYKO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  IX. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach – 6 h

  Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, SGH

  Pojęcie ryzyka i definicje ryzyka ubezpieczeniowego
  Szczególna rola ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
  Ryzyka techniczno-ubezpieczeniowe
  Ryzyka finansowe
  Ryzyka polityczne i prawne
  Ryzyka w otoczeniu konkurencyjnym (kanały sprzedaży oraz zmiana trendów, natężenie walki konkurencyjnej, innowacyjność produktowa na rynku)
  Ryzyka w otoczeniu operacyjnym (analiza i standaryzacja produktów, segmentacja i ocena rynku w ujęciu dynamicznym, struktura i rentowność produktów)
  Ryzyka pochodzenia wewnętrznego (strategia zarządzania, finanse, zasoby ludzkie, sprzedaż, underwriting, likwidacja szkód, technologie informatyczne, zarządzanie informacjami i inne)
  Identyfikacja, ocena i kontrola ryzyka (koncepcja ERM)
  Zatrzymanie, transfer i finansowanie ryzyka
  Korzyści i problemy wynikające z zarządzania ryzykiem

  X. Identyfikacja i analiza ryzyk biznesowych – 12 h

  Dr Jerzy Podlewski , Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk

  Rodzaje ryzyk we współczesnym biznesie
  Zintegrowane zarządzanie ryzykiem biznesowym
  Ewaluacja ryzyka biznesowego

  XI. Ryzyka trudno mierzalne - 2h

  Teresa Grabowska – niezależny ekspert

  Cechy ryzyka trudno mierzalnego
  Rodzaje ryzyk: prawne, strategiczne, reputacji, modeli, zarażenia
  Nowe rodzaje związane z rozwojem nauki i technologii

  XII. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń: audyt – compliance - zarządzanie ryzykiem –aktuariat - 2 h

  Teresa Grabowska - niezależny ekspert

  Trzy linie obrony
  Rola poszczególnych funkcji
  Współpraca i efekt synergii

  BLOK – SZKODY I ICH LIKWIDACJA

  XIII. Likwidacja szkód i wypłata świadczeń - 6 h

  Tomasz Tarkowski - członek zarządu PZU SA

  Znaczenie jakości obsługi w procesie likwidacji szkód. Oczekiwania klientów firm ubezpieczeniowych a interes zakładu ubezpieczeń.
  Optymalizacja kosztów likwidacji szkód: organizacja, upraszczanie procesów, segmentacja szkód, outsourcing.
  Możliwości ograniczenia wysokości wypłacanych odszkodowań w prawidłowym procesie likwidacji.
  Nowoczesne narzędzia wspierające proces likwidacji szkód
  Zarządzanie likwidacją szkód w sytuacjach kryzysowych
  BSL

  XIV. Przestępczość ubezpieczeniowa - 3 h

  Tomasz Tarkowski - członek zarządu PZU SA

  Prawne instrumenty ochrony rynku ubezpieczeniowego
  Identyfikacja zagrożeń dla rynku ubezpieczeniowego (rodzaje przestępstw ubezpieczeniowych)
  Ekonomiczne skutki przestępstw ubezpieczeniowych
  Mechanizmy przestępstw ubezpieczeniowych
  Ekonomiczne i prawne skutki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej,
  Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
  Problem prania brudnych pieniędzy

  XV. Seminarium dyplomowe – 2 h

  prof. nadz. dr Roman Fulneczek – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  XVI. Egzamin – 2 h


  ŁĄCZNIE W SEMESTRZE - 90h

  W SUMIE – 182h

 • Zajęcia z przedmiotów zawartych w programie nauczania prowadzą wybitni specjaliści. Będą to pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz inni specjaliści z zakresu ubezpieczeń (np. pracownicy instytucji ubezpieczeniowych i finansowych).

 • Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier) w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
  wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie;
  3 lata doświadczenia zawodowego.

 • Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku. Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową.
  Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3.

 • Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów. Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.

  Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

 • Po zdaniu egzaminów semestralnych i obronie pracy dyplomowej, Słuchacz zdobędzie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz Postgraduate Diploma in Insurance Studies (dyplom angielski), sygnowany przez Polish - British Insurence School.

  Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
  Za dodatkową opłatą oraz złożeniem egzaminu student ma możliwość otrzymania Certyfikatu Zawodu 241307– Specjalista do spraw ubezpieczeń.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce