Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

330 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

 • Wykaz przedmiotów:
  wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
  wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
  wybrane zagadnienia prawa oświatowego
  pedagogika specjalna
  metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
  metodyka kształcenia uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
  metodyka rewalidacji ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
  metodyka wychowania ucznia w internacie
  psychopedagogika autyzmu
  kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
  metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
  współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
  etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

 • Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.
  Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2100 PLN

Studia o podobnej tematyce