Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum

390 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela muzyki i plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

 • Moduł kształcenia ogólnego:
  Psychologia uczenia się dzieci
  Dydaktyka w szkole
  Psychologia rozwojowa i osobowości
  Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły i placówki
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Etyka zawodu nauczyciela
  Moduł kształcenia specjalistycznego:
  Podstawy wiedzy o muzyce
  Psychopedagogika twórczości
  Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Podstawy wiedzy o sztuce
  Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
  Nowoczesne techniki nauczania muzyki
  Instrumenty szkolne
  Podstawy dyrygowania
  Metody i formy arteterapii (muzyka)
  Metody i formy arteterapii (plastyka)
  Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
  Emisja głosu w śpiewie
  Praktyka w wymiarze 150 godzin

 • Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów muzyka, plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum.
  Wymagane od kandydata:
  ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
  przygotowanie pedagogiczne

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.
  Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3200 PLN

Studia o podobnej tematyce