Executive MBA

0 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennySerock Nowy 50000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia Executive MBA są połączeniem solidnych podstaw teoretycznych oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze. Dwanaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej i ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Na bazie modułów przygotowywany jest projekt dyplomowy. Jego celem jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności badawczych i analitycznych studentów, które będą oni mogli zastosować w dotyczących ich bezpośrednio lub interesujących sytuacjach biznesowych.

 • Moduły programu Executive MBA

  Moduł „Critical Analysis and Reflection”

  Moduł „Critical Analysis and Reflection” ma przybliżyć studentom zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie zasad i technik analizy krytycznej, niezbędnej do studiowania na poziomie magisterskim. W szczególności ma on na celu: umożliwienie studentom nabycie lub rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy potencjalnie sprzecznych źródeł informacji; zastosowanie tych umiejętności w ocenianej pracy; wykorzystywanie i przedstawianie dowodów; pobudzenie do refleksji nad własnym doświadczeniem, zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu w celu wzmocnienia procesu ciągłego dokształcenia się.

  Moduł „Managing People in a Global Context”

  Moduł „Managing People in a Global Context” zapewnia studentom pełne zrozumienie różnych czynników, które wpływają na zmieniające się potrzeby firm międzynarodowych w miarę postępującego procesu globalizacji rynków. Moduł pozwoli na zwiększenie świadomości wiedzy i umiejętności wymaganych od menedżerów funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym, a tym samym zwiększy ich szanse na zatrudnienie w organizacji międzynarodowej. Koncentruje się na kwestiach strategicznych i operacyjnych, które mają wpływ na globalne zarządzanie pracownikami.

  Moduł „Business Accounting and Economics”

  W ramach modułu „Business Accounting and Economics” studenci zdobywają zintegrowana wiedzę na temat czynników ekonomicznych i finansowych wpływających na organizację – jej sytuację rynkową, alokację zasobów i rentowność, jak również wpływu tych czynników na otoczenie społeczne organizacji. W części ekonomicznej, studenci poznają podstawowe zasady i narzędzia makro i mikroekonomii. Natomiast część rachunkowa ma za zadanie dostarczyć uczestnikom koncepcji i narzędzi finansowych, niezbędnych do analizy, interpretacji i oceny implikacji finansowych decyzji i działań biznesowych.

  Moduł „Customers & Global Marketing”

  Wychodząc z założenia, że wartość klienta jest fundamentem każdej firmy, moduł „Customers & Global Marketing” ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy o procesie budowania wartości dla klienta w podejmowaniu decyzji marketingowych. Uczy umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem za pośrednictwem tradycyjnych i mniej tradycyjnych narzędzi marketingowych dla organizacji działających na rynkach konsumenckich i biznesowych.

  Moduł „Human Resources Management”

  Celem modułu „Human Resources Management” jest dostarczenie głębokiej wiedzy, zrozumienia i świadomości roli zasobów ludzkich w organizacji, jak również umożliwienie krytycznej analizy współczesnych problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Moduł angażuje studentów do nauki opartej na holistycznym zrozumieniu, jak pracownicy są rekrutowani do organizacji, jak są nagradzani, co ich motywuje w pracy, a co ich do pozostania w organizacji. Jednocześnie jest to moduł, który zwraca uwagę na regulacje prawne, różnice środowiskowe i kulturowe oraz na kontekst organizacyjny w zarządzaniu kadrami.

  Moduł „Corporate Finance”

  Moduł „Corporate Finance” ma na celu umożliwić studentom zrozumienie zasad i praktyki zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Studenci przeanalizują czynniki wpływające na decyzje odnośnie do struktury kapitału firmy w powiązaniu ze wzrostem wartości firmy. Alternatywne metody wyceny firm będą rozpatrywane razem z analizą fuzji przedsiębiorstw oraz ich przejęć.

  Moduł „Information Management”

  Moduł „Information Management” daje studentom możliwość rozumienia i krytycznej analizy kwestii związanych ze strategią i wdrażaniem systemów informatycznych w organizacji z perspektywy zarządzania.

  Moduł „Strategic Analysis”

  W ramach modułu „Strategic Analysis” studenci zdobędą wiedzę na temat narzędzi i technik stosowanych w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowej w wielu różnych kontekstach, tak aby studenci mogli rozwijać swoje własne krytyczne postawy i podejścia do zarządzania strategicznego.

  Moduł „Globalisation & World Economy”

  „Globalisation & World Economy” jest modułem, który rozwija wiedzę na temat podstawowych aspektów, które określają globalizację, historycznie znajdującą odzwierciedlenie w handlu międzynarodowym. Moduł ten koncentruje uwagę na współczesnym swobodnym przepływie inwestycji kapitałowych i pracy oraz na rozpowszechnianiu wiedzy w skali światowej. Bada też konsekwencje zmian w układzie sił między państwem narodowym a korporacją wielonarodową oraz rozpatruje szczególne problemy zarządzania organizacjami wielonarodowymi.

  Moduł „Innovation”

  Moduł „Innovation” dostarczy studentom wiedzy o innowacjach i pozwoli zrozumieć ich charakter i znaczenie dla organizacji. Studenci poznają możliwości wykorzystania odpowiednich umiejętności i narzędzi kreowania innowacji.

  Moduł „Global Operations & Supply Chain”

  Zrozumienie problemów operacyjnych związanych ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw jest przedmiotem modułu „Global Operations & Supply Chain”. Studenci zdobędą wiedzę na temat różnych podejść do oceny, poprawy i rozszerzenia zdolności wytwórczych, zarówno poprzez sieć wewnętrzną, jak i sieć zewnętrznych dostawców. Dokonany zostanie przegląd potencjalnych wyzwań w zakresie zrozumienia wymogów, poziomu usług, popytu, jak również kwestii podaży i potencjalnie ryzykownych sytuacji.

  Moduł „Key Account Management”

  Moduł „Key Account Management” ma na celu rozwijanie kompetencji potrzebnych do osiągnięcia sukcesu osobistego i organizacyjnego w zakresie zarządzania kluczowymi klientami. Pokazuje, jak równoważyć potrzebę rozwoju „twardych” możliwości zarządzania z „miękkimi” umiejętności osobistymi w budowaniu systematycznego podejścia do procesu sprzedażowego z perspektywy account managera.

  Projekt magisterski („Master’s Project”)

  Projekt magisterski („Master’s Project”), w połączeniu z metodami badawczymi („Research Methods”), które przygotowują do pracy nad projektem, jest jednym z najważniejszych etapów studiów Executive MBA. Projekt będzie dotyczyć zagadnień biznesowych i strategicznych, przed którymi stoi dana organizacja, najczęściej reprezentowana przez studenta. Praca nad projektem magisterskim daje więc możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dyscyplin biznesowych i praktycznego ich zastosowania do rzeczywistego otoczenia biznesowego. Projekt, wykonany osobiście przez każdego studenta pod nadzorem promotorów z IBD Business School, może przyjąć jedną z trzech form: projekt doradczy, projekt jako biznesplan przedsiębiorstwa lub klasyczna praca magisterska (dysertacja).

 • Średnia i wyższa kadra kierownicza dużych i średnich firm, korporacji międzynarodowych, właściciele firm eksportujących

 • Zajęcia podzielone na 12 modułów + projekt magisterski (Master’s Project)

 • Projekt magisterski (Master’s Project)

 • Curriculum w standardzie brytyjskim, dyplom IBD w partnerstwie z Ashridge i Uniwersytetem SWPS. Dodatkowo świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez SWPS

 • • dyplom licencjacki lub magisterium (wyższy certyfikat profesjonalny lub wyjątkowe doświadczenie menedżerskie może być uznane za odpowiednik dyplomu uniwersyteckiego)
  • minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym (lub 3 lata stażu plus GMAT)

 • 50000 PLN

Studia o podobnej tematyce