Fundusze Unijne Pozyskiwanie i Zarządzanie

240 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiToruń Nieaktualny 0 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy nt. zasad i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w okresieSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(2015).

 • I semestr
  Podstawowe wiadomości o Unii Europejskiej
  Prawo wspólnotowe
  Fundusze strukturalne UE
  Wewnętrzna polityka Polski w zakresie pozyskiwania środków unijnych
  Metody pozyskiwania informacji nt. funduszy unijnych
  Ogólne zasady przygotowania projektów
  Współfinansowanie z funduszy UE projektów „miękkich”
  Współfinansowanie z funduszy UE projektów „twardych”
  Podstawy zarządzania projektami
  Etyka zawodowa
  Przygotowanie projektu współfinansowanego
  z funduszy UE i wniosku o udzielenie dotacji
  na jego realizację
  II semestr
  Polityka społeczna i regionalna UE
  Europejski Fundusz Społeczny
  Komunikowanie się w organizacji
  Podstawy rachunkowości
  Prawo zamówień publicznych
  Zasady rozliczania projektów
  Monitoring i sprawozdawczość
  w projektach
  Kontrola i audyt projektów
  Promocja i kontakty z mediami
  Kryteria horyzontalne i strategiczne projektów
  Praktyczne aspekty zarządzania projektem

 • Program przewiduje zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z prawa wspólnotowego, zarządzania projektami, komunikowania się w organizacji, prawa zamówień publicznych, podstaw rachunkowości, zasad rozliczania projektu, zasad horyzontalnych, zasad rozliczania projektów, monitoringu i sprawozdawczości w projekcie, kontroli i audytu oraz promocji i kontaktów z mediami; a także dostarczenie umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania tych środków – przygotowanie i zarządzanie projektami z różnych dziedzin, takich jak: infrastruktura, mała i średnia przedsiębiorczość, edukacja i kultura, pomoc społeczna, turystyka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, itp.,

 • Uzyskane kwalifikacje: specjalista ds. pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi

 • Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Przyjęcia na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, kserokopia dowodu osobistego

 • 0 PLN

Studia o podobnej tematyce