Geografia i ochrona środowiska

350 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia oraz Ochrona Środowiska w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.

 • Podstawy geografii
  Systemy informacji geograficznej (GIS)
  Kartografia i topografia
  Geologia
  Geomorfologia
  Klimatologia i meteorologia
  Gleboznawstwo i geografia gleb
  Geografia ekonomiczna
  Geografia fizyczna Polski
  Regiony turystyczne Polski, Europy i świata
  Geografia społeczno - ekonomiczna Polski
  Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
  Geografia społeczna
  Hydrologia i oceanografia
  Geografia osadnictwa
  Geografia polityczna
  Podstawy planowania przestrzennego
  Eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych
  Funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych
  Stan środowiska, a zdrowie człowieka
  Prawne podstawy ochrony środowiska
  Biogeografia
  Metodyka nauczania geografii
  Metodyka nauczania ochrony środowiska
  Zajęcia terenowe
  Seminarium dyplomowe
  Praktyka

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Geografia i Ochrona Środowiska" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Forma zaliczenia:
  - test z wybranych zagadnień programowych
  - praca dyplomowa

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3000 PLN

Studia o podobnej tematyce