Interpersonal Communication in Business in collaboration with University of Malta - moduł na Malcie

166 Godzin, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 6500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów Interpersonal Communication in Business, prowadzonych w języku angielskim, jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktyczno-teoretycznej z zakresu szeroko pojętej komunikacji zarówno w kontekście indywidualnym, jak i organizacyjnym.

  Jednym z głównych instrumentów osiągnięcia sukcesu w relacjach biznesowych, także w kontekście międzynarodowym, jest właściwa komunikacja. W programie studiów oferujemy wiedzę i umiejętności praktyczne z obszaru komunikacji interpersonalnej, w szczególności słuchacze zapoznają się z elementami procesu komunikowania się, strategiami negocjacyjnymi, różnicami kulturowymi w stylach komunikowania się.

  W obszarze praktycznym słuchacze będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach biznesowych: wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji. Wartością dodaną tej oferty edukacyjnej są zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesjonalna kadrę akademicką, lingwistów oraz praktyków zarządzania. Ponadto w programie studium zawarta jest wizyta studyjna na University of Malta, gdzie będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzenia swojej świadomości o różnicach kulturowych determinujących proces komunikacji interpersonalnej.

  Po ukończeniu niniejszych studiów absolwent może pełnić funkcję i wykonywać pracę w zakresie:
  • kadry kierowniczej z obszaru HR,
  • osób zarządzających międzynarodowymi zespołami pracowniczymi,
  • konsultantów i doradców biznesu zainteresowanych kwestiami interkulturowymi.

  Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  The purpose of Interpersonal Communication in Business postgraduate studies, conducted in English, is to provide students with theoretical-practical knowledge from communication, both in the individual and organizational context.

  Proper communication is one of the keys to success in business relations, also considering international context. Our program of studies offers knowledge and practical skills in the area of interpersonal communication; in particular, students will become familiar with the elements of communication process, negotiating strategies, cultural differences of communication styles.

  In terms of practice students will get the possibility to check their communication skills in various business situations: public speaking, holding meetings, conducting job interviews and negotiating. Additional value of this educational offer is classes conducted in English by professional academic teachers, linguists and management practitioners. Moreover, program of studies includes study visit to the University of Malta, where there will be a possibility to check communicational skills in English and to increase awareness of cultural differences which define interpersonal communication process.

  After graduating the student will have qualifications
  • to hold managerial positions in the HR area;
  • to manage international teams;
  • to act as a consultant and a business advisor in intercultural area.

  After graduating the student will receive the diploma and certificate in English.

 • Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
  1. Integration workshop: Diversity icebreaker session; Team building activities 8
  2. Effective communication in organization: Models of communication; Communication channels; Communication as a process; Barriers to communication 16
  3. Cross cultural communication: Communicating successfully across cultures; Models of intercultural communication 16
  4. Interpersonal skills for managerial interaction 14
  5. Business English: Business correspondence; Comprehensive reading; Making an oral presentation (structure, content, delivery) 16
  6. Job interview: Interview structure; STAR method; Job interview simulation 16
  7. Meetings and negotiations: Types of meetings; Notice, agenda, minutes; Negotiation as a process 16
  8. Evidence-Based Management ( EBM) MODUŁ NA MALCIE 16
  9. Coaching in organization: Selected coaching models; Building relationship with the client 16
  10. Team Management 12
  11. Conflicts in organization: Stages of conflicts ; Conflict solving-best practices 16
  12. Final Exam 4
  RAZEM 166

 • Studia adresowane są do:
  • osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z komunikacji interpersonalnej,
  • pracowników działów HR,
  • osób zarządzających zespołami pracowniczymi,
  • osób, od których wymagana jest znajomość biznesowego języka angielskiego w miejscu pracy,
  • osób współpracujących z obcokrajowcami.

  The studies are addressed to:
  • people who want to improve their qualifications in interpersonal communication,
  • HR staff,
  • people who manage teams,
  • people who need Business English at their workplace,
  • people who cooperate with foreigners.

 • Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
  tel. 71 36 80 949, pokój 4

  godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

  mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

  Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

  Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane są:
  oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  apostille
  tłumaczenia apostille.
  The following documents are required:
  an application for studies
  an application form (attachment no 1)
  the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  two photos
  an extract of a diploma + copy
  the copy of an identity card (two pages)
  the proof of registration fee (PLN 200)
  For foreign candidates from UE and Polish candidates with a not Polish diploma additionally we require:
  original of a diploma (MA or BA)
  certified translation of a diploma
  apostille
  certified translation of an apostille.

  Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

 • 6500 PLN

Studia o podobnej tematyce