Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka i generacja rozproszona

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 6000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalanie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemoże - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UESkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

  Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne. Zarówno ustawa o OZE (podpisana przez Prezydenta RP 11.03.2015), jak i nowe programy wsparcia OZE z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) wskazują na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności z uwagi na koszty produkowanej energii. Udane projekty inwestycyjne muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania ) elementów ryzyka politycznego.

  Program IX (VI we Wrocławiu) edycji studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE” we Wrocławiu bazuje na doświadczeniach z poprzednich edycji, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania oraz specjalną rolę energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika.
  Program IX (VI we Wrocławiu) edycji studiów obejmuje:

  omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika;
  szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
  przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
  studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
  znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
  program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
  omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lataSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

  Położenie akcentu na praktyczne aspekty podejmowania inwestycji w energetyce odnawialnej wymusza konieczność prowadzenia dużej części zajęć w formie warsztatów i analizy przypadków (case study). Taka forma zajęć umożliwia słuchaczom większą aktywność i zaangażowanie co gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych.

  Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej i zielonej gospodarki w Polsce.

 • 1. Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej: technologie OZE, prognozy wykorzystania OZE, uwarunkowania prawne i rynkowe, procedury inwestycyjne, rynek energii, system elektroenergetyczny i możliwości przyłączania OZE, systemy ciepłownicze
  2. Charakterystyka rynku energetyki prosumenckiej OZE: technologie i uwarunkowania prawno-rynkowe i potencjał rozwoju mikro/małych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci, certyfikacja instalatorów małych instalacji i mikroinstalacji OZE
  3. Dobór źródeł finansowania inwestycji OZE (z elementami rynku kapitałowego): kredyt inwestycyjny, formuła project finance, akcje, private equity, leasing, obligacje przedsiębiorstw i komunalne, ustalenie optymalnego finansowania
  4. Dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE: kredyt komercyjny - praktyczne aspekty finansowania bankowego, leasing, finansowanie z UE oraz funduszy ekologicznych
  5. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego: analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, planowanie finansowe, szacowanie przepływów pieniężnych, kryteria oceny efektywności finansowej, symulacje w finansach, zarządzanie ryzykiem
  6. Analiza kosztów i korzyści (CBA) projektu inwestycyjnego: korekty - transfery i ceny kalkulacyjne, efekty zewnętrzne inwestycji w OZE, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE; rola OZE w strategii zrównoważonego rozwoju UE
  7. Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE: farma wiatrowa, elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna, elektrownia fotowoltaiczna, porównawcza analiza kosztów produkcji energii z elektorwni jądrowej i morskich farm wiatrowych
  8. Analizy studium przypadku oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE: wiatrowa, fotowoltaiczna, mikrobiogazownia, wodna, przydomowa geotermalna pompa ciepła, kolektory słoneczne
  9. Seminarium

 • Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjaliści z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, a także eksperci zewnętrzni.

 • Program studiów jest skierowany do:

  prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,
  kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,
  pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE,
  przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej,
  pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.

  Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej i zielonej gospodarki w Polsce.

  Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie ( tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

 • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
  11 zjazdów, sobota-niedziela
  organizacje współpracujące : partnerem merytorycznym studiów jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie www.ieo.pl

 • przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • 6000 PLN

Studia o podobnej tematyce