Inżynieria finansowa

195 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele i zadania studium: przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, analizowania i budowania instrumentów finansowych, ich wyceny, a także prognozowania wyników złożonych strategii inwestycyjnych. Do głównych zadań studium należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych narzędzi ilościowego zarządzania ryzykiem oraz umiejętności pozwalających na dokonywanie zaawansowanych analiz i prognozowanie zmian na rynkach finansowych. Słuchacze studium poznają modele matematyczne użyteczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych.

 • Ramowy program przedmiotowy:
  Matematyka w finansach:
  Wartość pieniądza w czasie,
  Elementy rachunku prawdopodobieństwa,
  Procesy stochastyczne.
  Instrumenty pochodne:
  Instrumenty pochodne – wprowadzenie,
  Wycena instrumentów pochodnych,
  Opcje egzotyczne,
  Opcje realne,
  Kredytowe instrumenty pochodne,
  Ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne.
  Modelowanie rynków finansowych:
  Teoria portfela,
  Modelowanie zmienności i ryzyka,
  Modelowanie struktury terminowej,
  Symulacje komputerowe,
  Zarządzanie ryzykiem.
  Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe:
  Rachunkowości instrumentów,
  Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej.
  Inżynieria finansowa – projekt.
  Zajęcia na Studium są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.

 • Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studium mogą być:
  dyrektorzy finansowi, główni księgowi i inni pracownicy służb finansowych oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw, pragnące rozwijać kompetencje w dziedzinie inżynierii finansowej,
  pracownicy banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych odpowiedzialni za zarządzania ryzykiem oraz optymalizację decyzji inwestycyjnych,
  wszyscy zainteresowani pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami.

 • Dwudniowe zjazdy dwa razy w miesiącu w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

 • Egzaminy z bloków przedmiotowych:
  Matematyka w finansach,
  Instrumenty pochodne,
  Modelowanie rynków finansowych,
  Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe.
  Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

 • Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.
  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 • Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
  podanie o przyjęcie,
  kwestionariusz osobowy,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
  Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.
  Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce