Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

440 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

 • 1. Dydaktyka przedmiotowa:

  projektowanie dydaktyczne edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim
  wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka
  dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
  etyka zawodu nauczyciela
  elementy prawa oświatowego
  warsztaty komunikacji
  warsztaty wychowawcze
  warsztaty metodyczne
  nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
  podstawy glottodydaktyki
  emisja i higiena głosu

  2. Praktyczna nauka języka angielskiego (zajęcia przygotowujące do egzaminu certyfikującego poświadczającego biegłość języka angielskiego, np. TOEFL - wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym min. 57 pkt):

  fonetyka praktyczna
  sprawności produktywne
  gramatyka praktyczna
  sprawności receptywne

  3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

  wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych
  wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej
  elementy życia społecznego, geografii, historii

  4. Praktyka pedagogiczno-metodyczna w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

  UWAGA: program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

  Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

 • Studia adresowane są do osób:

  pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz.131).

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce