Kadry i Płace

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudnianiem cudzoziemców.
  Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy, rozliczenia prowadzone na drodze firma-ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, a także programu Płatnik.

  • Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania kadrowo-płacowego R2płatnik

 • 1. MSR 19 Świadczenia pracownicze
  2. MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
  3. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
  4. Programy finansowo-księgowe – zajęcia na komputerze
  5. Program kadrowo-płacowy R2Płatnik/Insert– zajęcia na komputerze
  6. Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze
  7. Controlling personalny
  8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  9. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno- prawnych
  10. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  11. Dokumentacja na potrzeby ZUS
  12. Świadczenia pozapłacowe
  13. Podróże służbowe
  14. Zasiłki
  15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  16. Potrącenia komornicze
  17. Wynagrodzeń za czas choroby i innych nieobecności w pracy
  18. Stosunek pracy i umowy cywilno prawne (prawo pracy)
  19. Mobbing
  20. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  21. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
  22. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych
  23. System oceniania pracowników
  24. Pozamaterialne narzędzia motywowania
  25. Zwolnienia grupowe
  26. Pomiar czasu pracy
  27. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  28. Związki zawodowe. Rady Pracownicze
  29. Zatrudnianie cudzoziemców
  30. Seminarium
  31. Urlopy pracownicze

 • Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów w danym zagadnieniu, zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w szczególności doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w przedsiębiorstwach, jak również przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, ZUS, adwokatów, prawników, pracowników korporacji międzynarodowych, a także przedstawicieli organów związkowych oraz pracowników mających wieloletnie doświadczenie z problematyką cudzoziemców w Polsce

 • Adresatami studiów są osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy działów HR, Zarządzania personelem lub też Kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
  zajęcia odbywają się z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
  program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
  miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
  o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową oraz listownie

 • przygotowanie i obrona pracy końcowej - egzamin końcowy
  udział w zajeciach

 • Przyjęcie na studia odbywa się przez złożenie dokumentów.
  Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

 • 3900 PLN

Studia o podobnej tematyce