KOMERCJALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I NOWYCH TECHNOLOGII

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 1500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Umiejętność szybkiego komercjalizowania innowacji produktowych, organizacyjnych i nowych technologii jest niezwykle ważna z punktu widzenia budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.

  Niestety tylko 2% genialnych pomysłów pracowników firm i indywidualnych pomysłodawców udaje się doprowadzić do fazy wdrożenia rynkowego.

  W polsko–amerykańskim programie uczymy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy.

  W odróżnieniu od programów, które uczą jak administrować firmą my uczymy jak kreować i dodawać wartość poprzez transfer innowacyjnych pomysłów i nowych technologii.

  Roczny program studiów jest idealny dla:

  Przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii

  Pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans

  Pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

  Osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy

  Uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

  Absolwent programu posiada umiejętności:

  oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas

  przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii

  przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii

  przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia

  prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp

  Ponadto:

  Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej

  Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.

 • Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego. W trakcie trzech kolejnych trymestrów proponujemy następujące kursy:

  Trymestr I:
  Ocena innowacji/technologii z punktu widzenia ich przydatności ekonomicznej

  Studenci uczą się oszacowywania potencjału rynkowego innowacji/technologii. Tworzone są zespoły komercjalizacyjne, z których każdy ocenia kilka realnych innowacji lub technologie korzystając z metody Quicklook, zmodyfikowaną wersją procesu o tej samej nazwie opracowanego i wykorzystywanego przez NASA Mid-Continent Technology Transfer Center. Studenci przeznaczają 40-80 godzin na realizację tego procesu. Efektem prac jest kilkustronicowy raport zawierający ocenę potencjału rynkowego wybranych innowacji i technologii zawierający rekomendacje dotyczące dalszych działań. W oparciu o przygotowane raporty, każdy zespół dokonuje następnie wyboru jednej innowacji i technologii, którą ocenia metodą In-Depth., opracowaną przez IC2 Institute, w The University of Texas w Austin, zabezpieczoną prawami autorskimi.

  Przedmioty w ramach tego trymestru:

  Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/technologii

  Marketing innowacji organizacyjnych/ produktowych/technologicznych

  Zarządzanie innowacją/technologią i transferem innowacji/technologii – teoria i praktyka

  Finansowanie nowych przedsięwzięć  Trymestr 2:
  Strategia komercjalizacji i planowanie przedsięwzięć

  Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu biznesowego komercjalizacji wybranej i ocenionej innowacji lub nowej technologii. Poznają metody analizy strategicznej innowacyjnych przedsięwzięć. Analizują problemy prawne związane z wdrażaniem nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Pogłębiają umiejętności tworzenia projektów i zarządzania projektami oraz analizują i planują przepływ procesów związanych z wdrażaniem innowacji lub technologii. Analizują metody wypracowania wartości dodanej przedsięwzięcia/innowacji/technologii dla przedsiębiorców i inwestorów.

  Przedmioty w ramach tego trymestru:

  Strategia komercjalizacji

  Problemy prawne procesu komercjalizacji

  Zarządzanie procesami i produktem

  Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo  Trymestr 3:
  Tworzenie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć

  Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu wdrożenia wybranej i ocenionej innowacji/technologii. Analizują ryzyko związane z wprowadzaniem zmian lub nowych produktów/technologii. Tworzą plan zarządzania ryzykiem. Ustalają główne zadania do wykonania na etapie rozruchu i wstępnej fazy wzrostu przedsięwzięcia.

  Przedmioty w ramach tego trymestru:

  Zarządzanie kreatywne i innowacyjne

  Umiędzynarodowienie innowacji/technologii

  Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego

  Zarządzanie ryzykiem

 • W programie studiów zajęcia prowadzą:

  Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego certyfikowani przez Instytut IC2 University of Texas,

  Praktycy wdrażający innowacje organizacyjne, produktowe i nowe technologie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach,

  Praktycy, którzy jako innowatorzy przebyli drogę „od pomysłu do innowacyjnej firmy”,

  Specjaliści z zakresu nowych technologii – biotechnologii, technologii informatycznych, elektroniki, robotyki, automatyki, i innych.

  W ramach warsztatów, w wykładach gościnnych oraz za pośrednictwem wideokonferencji:

  praktycy amerykańscy,

  wykładowcy Uniwersytetu Teksańskiego i innych uczelni amerykańskich,

  wykładowcy renomowanych uczelni europejskich.  W pierwszych czterech edycjach studiów wykłady gościnne prowadzili:

  Barbara Fossum – wykładowca University of Texas
  David Gibson – wykładowca University of Texas
  Timothy Ruefi – wykładowca University of Texas
  Meg Wilson – wykładowca University of Texas
  Kevin Hudson – absolwent programu MSSTC, doradca w zakresie komercjalizacji technologii, IC2 Institut UT  Brett Cornwell – wykładowca Instytutu IC2 Uniwersytetu Texańskiego. Prowadził wiele międzynarodowych projektów i szkoleń w zakresie komercjalizacji technologii (CONACYT w Meksyku, Proton w Europie). Przez 10 lat koordynator NASA Mid-Continent Technology Transfer Center (MCTTC).

  Keith Moe – wykładowca Uniwersytetu Texańskiego, wieloletni pracownik firmy 3M (1962-2000), doradca w zakresie komercjalizacji nowych przedsięwzięć i technologii dla firm: Critical Connection, Proactive Medical Technologies, Innovaligth, InventLinc, Starter Solutions i innych.

  August Petersem - wykładowca w dziedzinie finansów w Uniwersytecie Texańskim, przez ponad 25 lat pełnił funkcje współwłaściciela, członka rad nadzorczych, inwestora, konsultanta wielu przedsięwzięć biznesowych w Terasie. Broker nieruchomości (licencja CPA) – wieloletnie doświadczenie w projektach rozwojowych i inwestycyjnych.

  Michael Seroka- Wykładowca Uniwersytetu Texańskiego, uznawany za ojca strategii technologii, Office of Technical Services CIA, Naval Intelligence Suport Center In Washington DC – menedżer programu, Defence Inteligence Agency (DIA) - dyrektor programu Sokrates (projekty rządowe Stealth/counter-Stealth, Star Wars/couner-Star Wars), prezes TSP, Inc.

  Kate Mackie – wykładowca Uniwersytetu Texańskiego, wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu i zarządzania jakością, wykładowca w renomowanych programach edukacyjnych Uniwersytetu Texańskiego, takich jak MBA czy MSSTC.

  Norman Kaderlan – Wykładowca Uniwersytetu Texańskiego. Ponad 20 letnie doświadczenie w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorczymi firmami. Był dyrektorem Austin Technology Inkubator, uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu North Enterprise Center for Medical Technology – inkubator i akcelerator.

 • ukończenie studiów wyższych (na poziomie magisterskim, licencjackim lub równorzędnych), bez względu na typ uczelni i kierunek studiów,
  zatrudnienie w jednostkach naukowych, instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych w Polsce,
  udokumentowana lub potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość języka angielskiego,
  wniesienie opłaty za studia.

 • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej),
  CV,
  Odpis dyplomu studiów wyższych,
  3 fotografie,
  Skierowanie z jednostki naukowej, instytucji naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w tej jednostce/instytucji
  Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kandydat taki posiada,
  Oświadczenie o przynależności jednostki do sektora B+R (do pobrania poniżej)

 • 1500 PLN

Studia o podobnej tematyce