KONTROLA I AUDYT FUNDUSZY UNIJNYCH

180 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiSzczecin Nieaktualny 0 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu teorii i praktyki kontroli i audytu ze szczególnym uwzględnieniem audytowania projektów współfinansowanych ze środków UE, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, a także w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego w okresie programowania

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy WSIE w Szczecinie legitymujący się osiągnięciami w dziedzinie nauki zarządzania, a także pracownicy różnych instytucji mający bogate doświadczenia praktyczne zarówno ze sfery sektora finansów publicznych (rządowego i samorządowego), jak i podmiotów działających na rynku.

 • Studia kierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z audytem wewnętrznym, a w szczególności z audytem środków UE. Adresatami tych studiów mogą być zarówno audytorzy, biegli rewidenci, kontrolerzy, jak i osoby zawodowo zajmujące się nadzorowaniem, zarządzaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych, pragnące zdobyć specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.

 • Treści merytoryczne programu

  * Współczesne trendy w zarządzaniu.


  * Podstawy prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego i prawa pracy.


  * Finanse publiczne.


  * Zamówienia publiczne.


  * Administracja publiczna.


  * Rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych.


  * Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa.


  * Audyt wewnętrzny - jako narzędzie zarządzania w polskim systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych.


  * Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego.


  * Warsztaty z metodyki przeprowadzania audytu.


  * Standardy pracy audytorów wewnętrznych.


  * Polityka strukturalna Unii Europejskiej.


  * Zarządzanie funduszami unijnymi.


  * Audyt funduszy unijnych.


  * Finanse przedsiębiorstw.


  * Seminarium dyplomowe.


 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

 • 0 PLN

Studia o podobnej tematyce