Kontroler finansowy

88 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Kurs został przygotowany na potrzeby osób zamierzających podjąć zatrudnienie na stanowisku kontroli wewnętrznej i zewnętrznej ze szczególnym ukierunkowaniem na kontrolę finansową lub osób, które pragną usystematyzować bądź poszerzyć wiedzę w zakresie controlingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

  Kurs jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, w szczególności ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji oraz pokrewnych z doświadczeniem w kontroli lub audycie w sektorze zarówno publicznym jak i prywatnym.

  Informacje o kursie:

  Kursant będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem kontroli finansowej także pod kątem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, aspektów prawa podatkowego oraz prowadzenia controlingu.

  Wiedza, którą będzie dysponował kursant obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
  z uwzględnieniem prawa podatkowego. Szczególny nacisk w toku nauki przykładany jest do elementów praktycznych stąd program szkolenia zawiera case study pod kątem przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu kontrolera.

  • Wraz z dokonaniem wpisu na KLPAiKW absolwent uzyskuje stałe, bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”

 • Rachunkowość finansowa

  Operacje gospodarcze i ich ujęcie w rachunkowości
  Ewidencja wybranych operacji gospodarczych
  Plan kont przedsiębiorstwa
  Sprawozdawczość finansowa i jej rola
  Bilans majątkowy i zasady wyceny
  Rachunek zysków i strat
  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  Pozostałe składniki sprawozdań finansowych
  Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości

  Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

  Zadania rachunkowości zarządczej
  Różnice między rachunkowością finansową i zarządczą
  Ewidencja i rozliczanie kosztów
  Metody kalkulacji
  Koszty stałe i zmienne
  Analiza progu rentowności
  Wskaźniki finansowe
  Rachunek kosztów zmiennych
  Rachunek kosztów działań
  CASE STUDY


  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  Analiza stopy zwrotu na aktywach i kapitałach własnych
  przedsiębiorstwa
  Utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
  Budżetowanie, kontrola kosztów, przychodów i wyniku CASE STUDY

  przygotowanie procesu budżetowania,
  budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów,
  budżetowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich,
  budżetowanie wyniku finansowego,

  Controling operacyjny CASE STUDY

  Podstawy prawa podatkowego

  Podstawowe zagadnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
  Postępowanie podatkowe
  Procedury kontrolne
  Podstawowe zagadnienia dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich oraz kosztowych występujących w polskim systemie podatkowym

  Rachunkowość podatkowa

  Prawo bilansowe a prawo podatkowe
  Relacje między wynikiem rachunkowym a wynikiem podatkowym
  Ustalanie wyniku rachunkowego
  Elementy kształtujące wynik podatkowy
  Przychody podatkowe a przychody rachunkowe
  Koszty podatkowe a koszty rachunkowe
  Podatek odroczony


  Metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej

  Podstawowe pojęcia, metody dobru próby
  Modele losowania stosowane w badaniu reprezentatywnym z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
  Dobór próby w badaniu systemu kontroli wewnętrznej (próbkowanie wg atrybutów metodą stałej próbki; próbkowanie wg atrybutów metodą sekwencyjną; próbkowanie wykrywające)
  Dobór próby w badaniach wiarygodności (próbkowanie wg prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości, metody próbkowania wg. zmiennych)
  CASE STUDY

  Kontrola finansowa

  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

  Techniki i metody badania sprawozdań finansowych
  Testy kontroli i testy wiarygodności sald i grup operacji
  Techniki badania i pozyskiwania dowodów badania
  Dowody i dokumentacja badania
  Badanie sprawozdania finansowego (obserwacja inwentaryzacji, badanie aktywów trwałych i obrotowych, kapitałów własnych i zobowiązań, badanie przychodów i zysków, kosztów i strat, badanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, badanie rachunków przepływów pieniężnych, badanie zagrożeń kontynuacji działania).

 • Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie nauczania przeprowadzą wybitni specjaliści. Będą to pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula, audytorzy wewnętrzni, biegli rewidenci, radcy prawni, główni księgowi, pracownicy organów podatkowych.

 • Kurs trwa 88 godzin,
  zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend
  studia rozpoczynają się w październiku 2015 r.

 • Certyfikat ukończenia Kursu AFiBV
  Certyfikat Kontrolera Finansowego I Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy kontrolera wewnętrznego) wraz z prawem dokonania wpisu na KLPAiKW (Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW)

 • Przyjęcia na kursy w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce