Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

150 Godzin, 1 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 890 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.)

 • Program obejmuje następujące moduły:

  * podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
  * metodykę nauczania praktycznej nauki zawodu
  * proces praktycznego kształcenia zawodowego
  * bazę techniczno-dydaktyczną praktycznej nauki zawodu i podstawy prawne
  * asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu
  * zasady i metody nauczanie praktycznej nauki zawodu,
  * typy i struktura zajęć, środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela
  * kontrolowanie i ocenianie uczniów

 • Nauczyciele posiadający co najmniej dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać. Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje określone w §2 i §3 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • 890 PLN

Studia o podobnej tematyce