Lider sieci handlowej

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych na średnich i wyższych stanowiskach w branży handlowej (kanał nowoczesny).

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.):

  - Globalizacja- mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)
  1. Analiza strategiczna rynku (4 godz.)
  - Mikro i makro otoczenie
  - Atrakcyjność rynku
  - Analiza wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na sprzedaż i rentowność placówki handlowej
  - Analiza konkurencji
  - Analiza atrakcyjności dostawców i produktów w wybranej lokalizacji
  - Cykl życia produktów

  2. Analiza sprzedaży (8 godz.)
  - Portfel klientów
  - Wolumen i wielkość sprzedaży
  - Pozycja rynkowa dostawców
  - Zyskowność sprzedaży i jej prognozowanie
  - Określenie popytu
  - P&L - obliczanie rentowności podejmowanych działań

  3. Styl zarządzania sklepem wielko powierzchniowym i jego wpływ na rozwój sieci (4 godz.)
  - rodzaje stylów zarządzania.
  - zarządzanie i motywacja personelu sklepu.

  4. Marketing w sprzedaży (4 godz.)
  - istota komunikacji marketingowej.
  - strategia reklamy i efektywnego doboru mediów do strategii i celów marketingowych
  - ATL (ang. "Above The Line" - pol. "powyżej linii") - media tradycyjne typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna, POS.
  - BTL (ang. "Below The Line" - pol. "poniżej linii") - Direct Mail, Consumer Promotion oraz Pocket Media.
  - komunikat reklamowy
  - promocja sprzedaży
  - narzędzia promocji konsumenckiej,, ocena skuteczności promocji sprzedaży

  5. Negocjacje zakupowe (16 godz.)
  - Przygotowanie do negocjacji i wybór odpowiedniego sposobu działania:
  - Taktyki negocjacyjne
  - Niezbędne podstawy mowy ciała
  - Ćwiczenia – z zakresu negocjacji z wykorzystaniem analiz wideo
  - Konflikt. Przedstawienie zalet i wad konfliktu w jaki sposób kupiec może nim zarządzić

  6. Logistyka i organizacja dostaw materiałów: (8 godz.)
  - Rola zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie
  - Konflikty logistyczne
  - Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
  - Organizacja magazynów
  - Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
  - Metody kontroli zapasów
  - Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ

  7. Zarządzanie kategorią produktów (Category Managemnt) (20 godz.)
  - Co kryje się pod pojęciem „zarządzanie kategorią”.
  - Czym są standardy merchandisingowe.
  - Dlaczego największe koncerny inwestują w zarządzanie kategorią, merchandising
  - Jak przygotować organizacyjnie przedsiębio¬stwo dla efektywnego wprowadzenia procesu.
  - Strategia biznesowa a obecna i oczekiwana pozycja rynkowa.
  - Jak przeprowadzić rzetelną analizę kategorii.
  - Czym jest drzewo decyzyjne dla kategorii.
  - Zarządzanie produktem.
  - Modyfikacje produktu, opakowanie i oznakowanie produktu.
  - zarządzanie marką.
  - istota marki.
  - Korzyści osiągane przez sprzedawcę marki oraz kupującego markę.
  - Pozycjonowanie marki.
  - Polityka cenowa.
  - Projekty partnerskie a zarządzanie kategorią.
  - Jakie są bariery w przeprowadzeniu pełnego procesu.

  8. Merchandising w nowoczesnym procesie sprzedaży (8 godz.)
  - Projektowanie doświadczeń klienta.
  - Podstawowe pojęcia strategii merchandisingowej.
  - Metody i techniki ekspozycji towaru, ich hierarchia ważności i skuteczności.
  - Promocja sprzedaży a merchandising.
  - Geografia punktów sprzedaży.

  9. Seminarium (6 godz.)

  Blok tematów do wyboru
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Grzegorz Olechniewicz
  Trener i doradca, realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: bankowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych.
  Swoje wieloletnie doświadczenie zdobył jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla Carrywater Group S.A. Od ponad dekady doradza firmom w zakresie strategii negocjacyjnych oraz optymalizacji przedsiębiorstw zarówno od strony procesów jak i obszarów operacyjnych.
  Twórca Polskiej Grupy Zakupowej, GO-CTR Consulting. Główny ekspert ds. strategii zarządzania w firmie GOODMAN. Prowadził wykłady w ramach Studiów Podyplomowych Zakupy w Biznesie organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, a obecnie wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunku studiów podyplomowych Zakupy w Biznesie oraz Zarządzanie Projektem na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
  Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej.

  Michał Brywczyński
  Od 2005 roku trener konsultant biznesu a od 2010 również coach biznesu. Sprzedawca usług szkoleniowych i doradczych, właściciel Agile Project Management Polska - firmy zarządzającej projektami innowacyjnymi i komercjalizacją projektów badawczych, pracującej w oparciu o model pracowników rozproszonych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu organizacji pracy zespołów sprzedażowych, mistrzowskiej obsługi klienta i umiejętności handlowych. Od 6 lat – specjalizacja w zakresie technik sprzedaży relacyjnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy w korporacji - w obszarze doradztwa biznesowego. Prowadzi szkolenia i coachingi z zakresu psychologii inwestowania na rynkach walutowych.

 • - Przyszli liderzy sieci;
  - Osoby zarządzające sieciami handlowymi;
  - Managerowie rozwijający sieci handlowe;
  - Szefowie działów sprzedaży, którzy zarządzają menedżerami w dziale sprzedaży.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • Projekt zaliczeniowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce