Liderzy lokalni w organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3950 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studium jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych w zakresie kierowania zespołami, komunikowania się, wywierania wpływu na ludzi, motywowania ich i skutecznego rozwiązania konfliktów, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego lidera lokalnego trzech sektorów gospodarki. Ponadto celem studiów jest zrozumienie idei przywództwa jako relacji ze współpracownikami i otoczeniem, wymagającej zaistnienia wielu specyficznych czynników – kultury organizacyjnej, kontekstów społecznego, gospodarczego, kulturowego, politycznego oraz złożoności procesów aplikowania o środki UE dla zapewnienia ciągłości planowanych i wdrażanych inicjatyw rozwojowych. Ważnym efektem studiów jest również zaprezentowanie narzędzi do pragmatycznego identyfikowania talentów przywódczych w oparciu o oczekiwania społeczne.

 • 1. Przywództwo organizacyjne – pojęcie, uwarunkowania, przykłady praktyczne
  2. Otoczenie relacji przywódczej – uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne, rynkowe
  3. Fundusze unijne wspierające działania organizacji lokalnych i regionalnych w latach 2014-2020
  4. Kultura organizacyjna jako wyznacznik skutecznego i efektywnego funkcjonowania organizacji
  5. Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne
  6. Motywowanie współpracowników i wywiweranie wpływu społecznego
  7. Kierowanie zespołami projektowymi – style kierowania i role społeczne
  8. Coaching – metoda sokratejska, podejścia psychologiczne i biznesowe
  9. Twórcze zarządzanie konfliktami
  10. Identyfikacja talentów przywódczych – podejście praktyczne
  11. Symulacja konkursu na stanowisko kierownicze (lidera loklanego)

 • Wykładowcami studium są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiadający duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Zajęcia będą prowadzić również doświadczeni praktycy przewodzący ludźmi w społecznościach lokalnych, opracowujący lokalne i regionalne strategie rozwoju oraz specjaliści ds. pozyskiwania środków unijnych.

 • Po ukończeniu niniejszych studiów absolwent uzyska dodatkową więdzę i umiejętności niezbędne do swobodnego odgrywania roli przywódcy organizacyjnego w różnych organizacjach w społeczności lokalnej. Stąd studia skierowane są do osób aktywnych, które we współpracy i zaangażowaniu innych ludzi widzą szansę na realizację różnorodnych projektów dla społeczności lokalnej, w tym:

  lokalnych polityków – starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych, pracowników JST,
  przedsiębiorców, menedżerów,
  przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  osób aktywnych w społecznościach lokalnych,
  osób, które chcą planować i wdrażać projekty finansowane ze środków UE w latach 2014-2020.

 • Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd dwudniowy w miesiącu:
  sobota - 8 godzin (9:00 - 16:00)
  niedziela - 6 godzin (9:00 - 14:00)
  Liczba godzin dydaktycznych: 150
  W ramach ostatniego zjazdu (egzaminacyjnego) przewidziana jest symulacja konkursu na stanowisko kierownicze (warsztaty i treningi) oraz test wiedzy.

 • Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie.
  Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3950 PLN

Studia o podobnej tematyce