Manager transportu drogowego

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2350 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zaprasza na pierwszą edycję Podyplomowych Studiów na kierunku: Manager transportu drogowego, organizowaną pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Uczelnia, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, nie współpracuje z Instytutem Transportu Samochodowego w tworzeniu i prowadzeniu przedmiotowych studiów podyplomowych.

  Cele studiów:

  Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do zarobkowych krajowych, jak i międzynarodowych, przewozów osób i rzeczy. Poprzez zapoznanie z przepisami prawnymi z zakresu prawa: cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, absolwent studiów będzie dysponował wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji), w tym wiedzą, jaką powinien legitymować się zarządzający transportem w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.

 • Program ramowy studiów

  TRANSPORT DROGOWY. 5 godzin wykładu
  Gen. Tomasz Połeć (Główny Inspektor Transportu Drogowego).

  pojęcia,
  istota,
  rodzaje zarobkowych przewozów drogowych,
  rola w gospodarce krajowej i europejskiej.

  PRAWO CYWILNE. 17 godzin wykładu
  ​Radca prawny mgr prawa Mirosław Montowski (Główny Inspektorat Transportu Drogowego)

  rodzaje umów najczęściej zawieranych w transporcie drogowym (przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, formy zawierania i sposoby wypowiedzenia, dochodzenie roszczeń),
  reklamacje i roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy oraz z tytułu poniesienia obrażeń przez pasażerów lub uszkodzenia ich bagażu podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w przewozie oraz wpływ roszczenia na odpowiedzialność umowną przewoźnika,
  uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
  ubezpieczenia w transporcie drogowym,
  prawo przewozowe.

  PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE. 20 godzin wykładu.
  Radca prawny dr prawa Renata Rychter (Główny Inspektorat Transportu Drogowego)

  rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych (pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej, Centralna Ewidencja Działalności i Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy)
  zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej a zawieszenie wykonywania transportu drogowego
  formy spółek prawa handlowego (definicja, charakter, zawiązanie spółki, przedmiot działalności, zasady funkcjonowania, w tym prawa i odpowiedzialność wspólników, upadłość i likwidacja spółki);
  procesy łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego;
  prawo upadłościowe i naprawcze.

  PRAWO PRACY I PRZEPISY SOCJALNE KIEROWCÓW W TRANSPOR-CIE DROGOWYM. 25 godzin wykładu
  dr inż. Marcin Rychter (Instytut Transportu Samochodowego).
  Euzebiusz Jasiński (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce)

  prawo pracy (przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego – formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy, rozwiązanie umowy o pracę itd.),
  rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.),
  obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników,
  czas pracy kierowców,
  przepisy prawa unijnego i międzynarodowego z zakresu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz instalacji i stosowania urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (m.in. rozporządzenie 561/2006, rozporządzenie 3821/85, dyrektywa 2002/15/WE i dyrektywa 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów),
  wstępna kwalifikacja i szkolenia okresowe kierowców w transporcie drogowym
  (w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego
  i Rady i rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia wykonawczego).

  PRAWO PODATKOWE. 17 godzin wykładu
  Marek Krawczak (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie)
  Andrzej Lewandowski (Kierownik Sekcji ds. Opłaty elektronicznej w Biurze Prawnym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego)

  podatek VAT od usług transportowych,
  podatek od pojazdów silnikowych,
  podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie drogowym rzeczy,
  opłaty drogowe (w tym między innymi opłata elektroniczna za przejazd po drogach krajowych) i opłaty za korzystanie z infrastruktury,
  podatek dochodowy (PIT i CIT)


  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA. 20 godzin wykład
  Radca prawny dr Renata Rychter (Dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego)

  przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności,
  formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające
  z nich opłaty i obowiązki,
  bilans przedsiębiorstwa (sporządzanie, odczytywanie i analiza bilansu),
  rachunek zysków i strat (odczytywanie i interpretacja),
  ocena rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych,
  opracowywanie budżetu – planu finansowego przedsiębiorstwa,
  składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz sposoby obliczania kosztów przypadających na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę,
  sporządzanie schematu organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz planowanie wykonywania pracy itd.,
  zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.,
  formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie
  i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki,
  oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;
  przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób
  i rzeczy oraz międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie,
  kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rola, funkcje oraz -
  w odpowiednich przypadkach - ich status,
  przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób.  WARUNKI DOSTĘPU DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO) W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. – 26 godzin wykładu.
  Agnieszka Brejnak (Zastępca Dyrektora Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego)

  związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium UE, przeprowadzanie kontroli i sankcje (odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego transportem i podmiotu wykonującego transport drogowy),
  przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego,
  dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego oraz wprowadzanie procedur kontrolnych w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową (w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu) znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa,
  przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki,
  formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi,
  przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób,
  przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług transportu drogowego osób
  i sporządzanie planów transportowych.  NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO. 22 godzin wykładu
  Łykasz Bryła (Zastępca Dyrektora Bura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego)
  Radca prawny Andrzej Najmanowicz (Zastępca Naczelnika Wydziału w Biurze Prawnym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego)

  przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków,
  właściwy dobór pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa,
  formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów,
  działania ograniczające hałas i zmniejszające zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin,
  sporządzanie okresowych planów utrzymania pojazdów i ich wyposażenia;
  w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy,
  różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz procedury i polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.),
  techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego,
  procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
  procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),
  procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.  BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE. 13 godzin wykład
  Gen. Tomasz Połeć (Główny Inspektorat Transportu Drogowego)
  Joanna Rutkowska (Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego)


  kwalifikacje wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.),
  działania zapewniające, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.),
  instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku oraz w zakresie środków zapobiegawczych,
  procedury stosowane w razie wypadku i odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych,
  procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i odpowiednie techniki,
  układ sieci drogowej w państwach członkowskich.  PROJEKTOWANIE I PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANÓW I PROGRAMÓW INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH (STUDIA PRZYPADKÓW). 20 godzin wykład
  dr inż. Marcin Rychter (Instytut Transportu Samochodowego).  KONWERSATORIA. 5 godzin wykładu

  Radca prawny dr prawa Renata Rychter, dr inż. Marcin Rychter (Instytut Transportu Samochodowego)

  EGZAMIN (prowadzący prace)  Suma: 190 godzin

 • Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie nauczania przeprowadzą wybitni specjaliści. Będą to pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula i innych warszawskich uczelni wyższych, radcowie prawni, ale przede wszystkim pracownicy organów Inspekcji Transportu Drogowego będący m.in. ekspertami w programach unijnych z zakresu transportu drogowego.

 • Studia adresowane są do szerokiego kręgu zainteresowanych dziedziną transportu drogowego, przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć poświadczenie posiadania kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, jako jednego z warunków uzyskania
  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zatrudnienia na stanowisku zarządzającego transportem. Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny studiów, oferta skierowana jest również do pracowników urzędów realizujących zadania z zakresu wydawania uprawnień w transporcie drogowym, kontroli transportu, a także przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy chcą zgłębić swą wiedzę o specjalistyczne zagadnienia prawne z zakresu transportu drogowego.

 • Studia trwają dwa semestry
  Studia rozpoczynają się w październiku 2015 r.
  Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3.

 • Każdy słuchacz zobowiązany jest do:

  zaliczenia poszczególnych przedmiotów, objętych programem studiów poprzez spełnienie wymogów ustalonych przez wykładowcę

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 2350 PLN

Studia o podobnej tematyce