Master of Business Administration MBA

weekendowy, wieczorowy, dziennySerock Nowy 28000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Program studiów MBA jest podzielony na moduły, które łącznie budują i integrują teoretyczną i praktyczną wiedzę na poziomie strategicznym, operacyjnym oraz w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, w kontekście globalnego i krajowego otoczenia biznesowego. Tematy modułów odzwierciedlają aktualne potrzeby polskich firm. Kilka modułów reprezentuje unikalne podejście IBD i Uniwersytetu SWPS do kształcenia na poziomie MBA, zwłaszcza w obszarze psychologii biznesu.

 • Równolegle do zdobywania praktycznej wiedzy w ramach modułów, studenci będą brać udział w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych. Sesje rozwijające te kompetencje i umiejętności będą odbywać się w trakcie każdego zjazdu szkoleniowego, w ciągu całego okresu studiów. Podczas tych sesji, prowadzonych głównie w formie coachingu grupowego, będą wykorzystywane odpowiednie materiały oraz testy, takie jak indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich – Individual Competence Profile (ICP) czy testy Hogana. Diagnozują one cechy i umiejętności każdego studenta oraz pozwalają na zdefiniowanie obszarów kompetencyjnych wymagających poprawy. Na każdym zjeździe, podczas coachingu grupowego, uczestnicy pod kierunkiem coachów będą dyskutować o tym, jak poprawić wyniki testów i rozwinąć swoje kompetencje. Na koniec programu testy kompetencyjne będą przeprowadzane ponownie, a ich wyniki porównywane z poprzednimi w celu określenia postępów studenta. Po ukończeniu całego cyklu rozwoju kompetencji „miękkich”, studenci będą mieli możliwość otrzymania certyfikatu High Performance Leadership, walidowanego przez International Education Society (IES), jako dodatkowej kwalifikacji poza dyplomem MBA.

  Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich stanowi jedną z unikalnych cech naszych studiów MBA. IBD Business School wykorzystuje w tym programie długoletnie doświadczenie w rozwoju kompetencji menedżerskich nabyte w ramach realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm.

  Doradczy projekt dyplomowy stanowi ukoronowanie studiów MBA. Chociaż dopuszcza się możliwość indywidualnego przygotowania projektu dyplomowego, zazwyczaj jest on przygotowywany w kilkuosobowych grupach pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. Najczęściej projekt dyplomowy będzie dotyczyć zagadnień z dziedziny zarządzania, znajdujących swoje praktyczne odzwierciedlenie w firmach czy branżach reprezentowanych przez studentów. Praca nad projektem da więc nie tylko możliwość ugruntowania i rozwinięcia wiedzy i umiejętności studenta w obszarze zgodnym z jego zainteresowaniami i potrzebami, ale pozwoli także na praktyczne zastosowanie tej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu konkretnych problemów zarządzania z korzyścią dla organizacji, której projekt dotyczy.

  Dla studentów zainteresowanych eksploracją biznesu międzynarodowego, IBD zorganizuje grupowy wyjazd zagraniczny, w trakcie którego odbędą się prelekcje na temat warunków i możliwości prowadzenia biznesu w kraju goszczącym (kraj ten będzie inny w poszczególnych edycjach programu), wizyty w miejscowych firmach i spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu.

  Program w skrócie:

  Sesja informacyjno-integracyjna („Orientacja”)
  17 modułów tematycznych
  Program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych
  Doradczy projekt dyplomowy
  Opcjonalny moduł zagraniczny („Eksploracja biznesu międzynarodowego”)
  Liczba godzin dydaktycznych: 450
  Czas trwania programu: cztery semestry (2 lata)

 • Właściciele, sukcesorzy oraz wyższa kadra menedżerska dynamicznie rozwijających się dużych, średnich i małych firm polskich

 • Program składa się z 17 modułów + dyplomowy projekt doradczy

 • Egzaminy, prace grupowe i indywidualne, symulacja, projekt dyplomowy

 • Curriculum dostosowane do specyfiki polskich firm, dyplom IBD Business School w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS. Dodatkowo świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez SWPS

 • • dyplom licencjacki lub magisterski (nieuniwersyteckie dyplomy lub certyfikaty profesjonalne lub wyjątkowe doświadczenie menedżerskie mogą być uznane za odpowiednik dyplomu uniwersyteckiego),
  • minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wymagającym podejmowania decyzji biznesowych,
  • pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • 28000 PLN

Studia o podobnej tematyce