Menedżer Jakości

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Studia przygotowują do planowania oraz pełnienia nadzoru nad realizacją polityki jakościowej a także do koordynowania pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa mających wpływ na funkcjonowanie systemu. W toku studiów kładziemy również nacisk na funkcje menedżerskie i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem audytorów wewnętrznych. Dzięki tym umiejętnościom i kompetencjom uczestnicy studiów wnoszą dodatkową wartość do swoich firm pomagając im się rozwijać i zdobywać nowe rynki. Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji na stanowiskach Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Menedżer Systemu Zarządzania Jakością oraz Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach.

  Studia dają możliwość przygotowania się do uzyskania dwóch międzynarodowych, akredytowanych certyfikatów:

  Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD Polska),
  Menedżer Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).

  Ze względu na to iż program studiów jest wzbogacony o inne systemy zarządzania takie jak System Zarządzania Środowiskowego czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, istnieje także możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniei PN-N-18001.

 • Semestr I

  System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo – 16h

  Andrzej Żukowski

  podstawy zarządzania jakością
  pojęcia i definicje dotyczące jakości
  czym jest system zarządzania jakością (SZJ)
  normy i wytyczne
  normy ISO serii 9000
  perspektywa - jeszcze lepiej niż ISO
  rozumienie organizacji i jej kontekstu
  zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  zakres system
  system zarządzania jakością i jego procesy
  podstawy procesu
  przywództwo i zaangażowanie
  orientacja na klienta
  realizacja polityki jakości poprzez wizję i misję
  role, odpowiedzialność i uprawnienia
  psychologiczne podstawy ludzkiego działania
  motywacja i wartości: hierarchia potrzeb
  struktura projektu
  cele do projektu
  plan projektu
  realizacja projektu
  działania odnoszące się ryzyka i szans
  cele jakości i planowanie ich osiągnięcia
  planowanie zmian  II. System zarządzania jakością: Wsparcie i zapewnienie zasobów – 12h

  Andrzej Bielecki

  Ludzie w SZJ i jego procesach
  zarządzanie infrastrukturą
  środowisko dla działania procesów
  zasoby do monitorowania i pomiarów
  zarządzanie wiedzą w organizacji
  kompetencje, świadomość i komunikacja
  udokumentowane informacje: funkcja i korzyści z dokumentowania SZJ
  wymagania dotyczące dokumentowania informacji
  budowa przykładowej dokumentacji systemowej
  opisy procesów
  opracowanie i aktualizowanie oraz nadzór nad udokumentowanymi informacjami


  III. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi – 16h

  Andrzej Bielecki

  planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
  określenie wymagań dla wyrobów i usług
  komunikacja z klientem
  przegląd wymagań dot. wyrobów i usług
  projektowanie i rozwój wyrobów i usług
  nadzór nad zewnętrznymi dostawcami wyrobów i usług
  produkcja i dostarczanie usługi
  zwalnianie wyrobów i usług
  techniki kontroli jakości
  nadzór nad niezgodnościami dot. wyjść z procesów, wyrobów i usług

  ​ IV. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie – 12h

  Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

  monitorowanie i pomiary
  zadowolenie klienta
  analiza i ocean
  audit wewnętrzny
  przegląd zarządzania
  niezgodności i działania korygujące
  ciągłe doskonalenie
  7 narzędzi zarządzania” i ich funkcje
  standardowe narzędzia zarządzania
  FMEA: systematyczne odkrywanie niezgodności
  cel FMEA
  pochodzenie FMEA

  V. System Zarządzania Środowiskowego - 4h

  Dr Dariusz Kłosowski

  norma ISO 14001
  podstawy zarządzania środowiskowego
  katalog wymagań normy ISO 14001
  polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska
  aspekty środowiskowe, metody oceny
  miary efektywności zarządzania środowiskowego
  ekocontrolling i ekofinansowanie  VI. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 4h

  Dr Dariusz Kłosowski

  zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, standardy zarządzania BHP (PN-N- 18001, OHSAS 18001, ISRS)
  metody i zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego
  monitoring i pomiary skuteczności zarządzania

  VII. CSR – Corporate Social Responsibility – 4h

  Dr Dariusz Kłosowski

  co to jest CSR ?
  przykłady dobrowolnych inicjatyw i narzędzi na rzecz społecznej odpowiedzialności
  Accountability (AA) 1000
  Global Reporting Initiative (GRI)
  SA 8000 (Social Accountability)
  IQNet SR 10
  wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności - standard ISO 26 000
  strategia CSR a zrównoważony rozwój
  raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju

  VIII. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja – 20h

  Andrzej Bielecki

  w jakim celu należy przeprowadzać audity i certyfikacje
  podstawy przeprowadzania auditów
  First-Party-Audit – wewnętrzny audit jakości
  audit wyrobu, audit procesu i audit systemu
  Second-Party-Audit – audit dostawcy
  Third-Party-Audit – certyfikacja
  planowanie auditów
  etapy auditu
  przeprowadzanie i dokumentowanie wyników auditów

  IX. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji – 8h

  Dr Dorota Mikołajczyk

  komunikacja
  elementy komunikacji
  podstawy komunikacji – cztery uszy dla wiadomości
  prezentacja
  przesłanie: dostosowanie do grupy docelowej
  medium jest przesłaniem
  prowadzenie przy pomocy moderacji
  metoda moderacji – troje w pomieszczeniu
  zadania moderatora: płaszczyzny rzeczowe i praca zbiorowa
  metody wspomagające jakość pracy w grupach

  Łącznie w semestrze 96h

  W ramach semestru możliwość uzyskania dwóch certyfikatów (za dodatkową opłatą):

  Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD Polska)
  Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001  Semestr II

  I. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami – 16h

  Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

  podstawy zarządzania procesem
  dlaczego zarządzanie procesem
  elementy zarządzania procesem
  pętle regulacji procesu
  reengineering procesów organizacji
  historia Nagród Jakości
  model doskonałości EFQM
  zarządzanie ryzykiem
  moduły/systemu zarządzania ryzykiem
  wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem
  Balanced Scorecard
  przykłady techniki BSC
  korzyści z techniki BSC


  II. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi – 8h

  Dr Dorota Mikołajczyk

  zorientowanie na pracowników i kwalifikacje
  rozmowa indywidualna
  ankietowanie pracowników
  ocena skuteczności działań szkoleniowych
  skuteczność działań doskonalących
  planowanie produkcji i usług
  utrzymanie jakości wyrobów i usług
  dostarczanie wyrobów i usług
  obsługa klienta
  partnerstwo z dostawcami


  III. Odpowiedzialność i prawo – 4h

  Dr Dorota Mikołajczyk

  trzy obszary prawa oraz kolejność rangi norm prawnych
  odpowiedzialność za wyrób
  konsekwencje prawne i administracyjne

  strategia zapobiegania szkodom  ​ IV. ​Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia – 12h

  Prof. Jan Myszewski

  analiza problemu – zastosowanie narzędzi statystycznych: dane – mierzalne, sprawdzalne, porównywalne
  karta pomiarów
  lista kreskowa
  zbiorcza lista wad
  histogram
  wykres rozrzutu (rozproszenia)
  porównanie parami
  wykres Pareto
  siedem narzędzi zarządzania: M7 i ich funkcje
  wykres współzależności
  wykres relacji
  wykres drzewa
  diagram macierzowy
  wykres port folio
  plan eliminacji problemów
  just in time: plan sieciowy


  V. Metody statystyczne – 12h

  Prof. Jan Myszewski

  na tropie jakości
  statystyka – zjawiska pod lupą
  podstawowe pojęcia statystyki
  parametry statystyczne
  rozkład normalny
  wpływy przypadkowe i systematyczne
  statystyczna regulacja procesu SPC

  VI. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia – 12h

  Dr Dariusz Kłosowski

  zarządzanie niezgodnościami
  klasyfikacja niezgodności
  możliwości analiz niezgodności
  procesy doskonalenia: metoda Kaizen
  ocena procesu ciągłego doskonalenia
  planowanie za pomocą FMEA
  przebieg FMEA
  wprowadzenie FMEA
  systematyczne wykrywanie błędów
  QFD w służbie klienta
  QFD w systemie zarządzania jakością
  fazy QFD
  a po co FMEA?
  po co QFD?


  VII. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 8h

  Wojciech Piotrowski

  ogólne informacje na temat normy
  czym jest bezpieczeństwo informacji, najważniejsze zasady bezpieczeństwa informacji wymagania normy ISO 27001
  identyfikacja i ocena ryzyka
  wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji

  VIII. Zarządzanie ryzykiem – 8h

  Wojciech Piotrowski

  rodzaje ryzyka
  modele zarządzania ryzykiem
  identyfikacja i analiza ryzyka
  postępowanie z ryzykiem
  zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji
  norma ISO 31000
  dobre praktyki zarządzania ryzykiem

  ŁĄCZNIE W SEMESTRZE - 80h

  W ramach semestru za dodatkową opłatą możliwość uzyskania certyfikatu Menedżer Jakości (TÜV NORD Polska)

  __________________________________________________________________________________  W SUMIE – 176h

 • Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi czy też usługowymi, które zostały powołane do wdrożenia, nadzorowania lub doskonalenia systemu zarządzania jakością w swojej organizacji bądź planują w przyszłości podjąć tego typu zadania. Studenci poznają techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji a także będą potrafili samodzielnie planować
  i przeprowadzać audity pierwszej i drugiej strony oraz oceniać skuteczność zaimplementowanego systemu zarządzania jakością. Podczas studiów zostaną również zaprezentowane korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, studenci natomiast nauczą się jak samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3

 • Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów. Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.
  Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

 • Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Certyfikaty:

  Za dodatkową opłatą oraz złożeniem egzaminu student ma możliwość otrzymania dodatkowych akredytowanych certyfikatów:

  Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD Polska),
  Menedżer Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska),

  oraz

  certyfikatu Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, SO 14001 i PN-N-18001.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - Pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce