Menedżer procesów biznesowych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3200 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji i adaptacji zachodzących w nim procesów.

  Absolwenci studiów uzyskają umiejętności w zakresie:

  Analizy dojrzałości procesowej organizacji
  Modelowania i analizy procesów biznesowych
  Racjonalizacji i optymalizacji procesów biznesowych
  Zarządzania zmiennością procesu
  Zarządzania wiedzą z realizacji procesów biznesowych
  Zarządzania personelem zaangażowanym w realizację procesów
  Zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji procesowej lub wdrażającej zarządzanie procesowe
  Efektywnego wykorzystania narzędzi ICT do zarządzania procesami i komunikacji w organizacji
  Zarządzania projektami wdrożenia zarządzania procesowego.  Udział w studiach pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak przygotować i przeprowadzić wdrożenie zarządzania procesowego, jak zapewnić systemową ciągłość doskonalenia procesów, jak efektywnie zarządzać procesami w tym procesami innowacyjnymi.

  Celem studiów jest nie tylko zaprezentowanie najnowszych informacji i zapoznanie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami ICT, ale przede wszystkim dostarczenie unikalnych, praktycznych umiejętności z zakresu oceny dojrzałości organizacji, planowania i realizacji wdrożenia a także wykorzystania rozwiązań ICT. Zagadnienia zawarte w programie studiów dotyczą w głównej mierze wprowadzania zmian związanych ze zmianą organizacji i kultury organizacyjnej jak i wykorzystania narzędzi informatycznych pozwalających na modelowanie, doskonalenie, automatyzację i wsparcie zarządzania procesami. Znacząca część zajęć ma charakter praktyczny w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania analizy i automatyzacji procesów biznesowych (m.in. programów ADONIS, ARIS, iGrafx i BizAgi) Silnym komponentem programu jest problematyka społeczna ujęta w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu wiedzą.

  • Atutem Studiów jest zrównoważone połączenie uporządkowania i wzbogacenia wiedzy teoretycznej uczestników z wiedzą praktyczną.

 • Semestr I

  1. Wprowadzenie do zarządzania w gospodarce wiedzy 8h

  dr hab. prof. AFiBV Jan Fazlagic - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Istota wiedzy i informacji
  Cele zarządzania wiedzą
  Struktura wiedzy przedsiębiorstwa
  Wiedza jako zasób osobisty pracownika - zarządzanie wiedzą osobistą
  Transfer wiedzy w otoczeniu przedsiębiorstwa
  Transfer wiedzy we wnętrzu przedsiębiorstwa - dzielenie się wiedzą – kultura organizacyjna sprzyjająca dzieleniu się wiedzą
  Procesy tworzenia i weryfikacji wiedzy

  2. Koncepcja zarządzania procesowego 8h

  dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, dynamic BPM

  Zarządzanie procesowe –abecadło
  Organizacje i procesy
  Cele zarządzania procesowego
  Klasyfikacje procesów biznesowych
  Historyczne źródła i zmiany podejścia do zarządzania procesowego
  Koncepcja 3 fal zarządzania procesowego
  Ewolucja koncepcji zarządzania procesowego
  Współczesne koncepcje zarządzania procesowego
  Nowe koncepcje i narzędzia zarządzania procesowego
  Kontrola i kontroling procesów biznesowych
  Wybrane koncepcje szczegółowe

  3. Wdrożenie zarządzania procesowego 10h

  dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Przygotowanie i zarządzanie zmianą w organizacji
  Przygotowanie organizacji na zmiany
  Komunikowanie zmian wewnątrz organizacji
  Znaczenie zmiany kulturowej dla wdrożenia zarządzania procesowego
  Ocena dojrzałości procesowej organizacji
  Wybrane metodyki wdrożenia zarządzania procesowego
  Wdrożenie zarządzania procesowego w organizacji
  Studia przypadków „Plany wdrożenia zarzadzania procesowego”

  4. Identyfikacja i modelowanie procesów 30h

  Jacek Włodarczyk –dynamic BPM

  Notacje modelowania procesów biznesowych
  Ciągłe usprawnianie procesów (BPCI)
  Wykorzystanie narzędzi informatycznych (ICT), na podstawie systemów do zarządzania procesami ADONIS i ADONIS Process Portal
  Identyfikacja i modelowanie procesów
  Raportowanie i analizy procesów
  Racjonalizacja i optymalizacja procesów – symulacja i ewaluacja
  ADONIS Process Portal – praca grupowa, wymiana informacji w procesie, budowanie bazy wiedzy organizacji

  5. Modelowanie procesów w BPMN 2.0. 14h

  Piotr Biernacki MGX Infoservice

  Przedstawienie notacji BPMN
  Zakres stosowania notacji BPMN
  Narzędzia wspierające
  Rodzaje narzędzi
  Zakres stosowania
  Typy diagramów w BPMN
  Specyfikacja obiektów BPMN
  Najczęstsze błędy konstrukcyjne
  Efektywne modelowanie w BPMN

  6. Symulacje i optymalizacja procesów. 16h

  Piotr Biernacki MGX Infoservice

  Model symulacyjny – odmiana modelu procesu biznesowego
  Narzędzia wspierające
  Rodzaje narzędzi
  Zakres stosowania
  Identyfikacja problemu do rozwiązania
  Źródła danych
  Parametryzacja modelu
  Kalibracja modelu
  Weryfikacja hipotez
  Prezentacja wyników
  Efektywne symulacje w BPMN

  7. Zarządzanie zmiennością procesu 6h

  Jacek Nieckuła – Instytut Badań Systemowych PAN

  8. Seminarium dyplomowe 1 2h

  dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Łącznie w semestrze 94 godzin.  Semestr II

  1. Analiza potrzeb klienta 14h

  Jacek Nieckuła – Instytut Badań Systemowych PAN

  Zbieranie informacji o preferencjach klientów
  Metody analizy i wybór najistotniejszych informacji
  Metoda MPM (Multi-stage Picking-out Method)
  Przestrzeń Kano
  Tworzenie „Domu Jakości” (Quality House)
  Porządkowanie rozwiązań grupowych przy pomocy diagramu pokrewieństwa KJ

  2. Automatyzacja procesów 20h

  Metodyki automatyzacji procesów
  Warsztaty z automatyzacji procesów

  3. Dynamiczne zarządzanie procesami 6h

  dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Statyczne i dynamiczne zarządzanie procesami
  Business Process Management czy Adaptive Case Management?
  Wykorzystanie BPMN do modelowania procesów dynamicznych

  4.Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji procesowej 8h

  dr Natalia Potoczek –WSB-NLU Nowy Sącz

  Projektowanie strategii i procesów personalnych w organizacji
  Kształtowanie nowych ról w organizacji
  Zarządzanie zespołami zorientowane na uprawomacnianie, samo zarządzanie i samoorganizowanie zespołów
  Budowanie systemu motywacyjnego wspierającego procesową organizację pracy oraz zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów
  Zarządzanie kompetencjami pracowników w organizacji procesowej
  Rozwijanie systemu komunikacji oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zwiększania zaangażowania w realizację i doskonalenie procesów

  5. Zarządzanie wiedzą w organizacji procesowej 10h

  dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Gromadzenie wiedzy i metody zatrzymywania wiedzy w organizacji
  Zarządzanie procesem uczenia się i doskonalenia organizacji
  Strategie kodyfikacji i personalizacji wiedzy
  Wykorzystanie zarządzania wiedzą do rozwiązania problemów strategicznych i operacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Zarządzanie wiedzą z realizacji procesów biznesowych
  Projektowanie i wdrażanie zarządzania wiedzą w organizacjach

  6. Audyt procesowy organizacji 8h

  dr Natalia Potoczek –WSB-NLU Nowy Sącz

  Przedmiot oraz zakres audytu procesowego
  Ocena projektów procesów
  Badanie kompetencji procesowych wykonawców
  Identyfikacja ról właścicieli procesów
  Ocena systemu miar procesów
  Ocena systemów wspierających zarządzanie procesami
  Ocena zdolności organizacji do zarządzania procesami
  Budowanie zespołu audytującego procesy

  7. Praktyczne przypadki wdrożeń BPM 18h

  Doświadczeni praktycy m.in.

  Dr n. med. Cezary Lipiński -Kutnowski Szpital Samorządowy,

  Piotr Sierociński -HRM partners SA,

  8. Seminarium dyplomowe 2 2h

  dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Łącznie w semestrze 86 godzin.

  W sumie 180 godzin

 • Zajęcia z przedmiotów zawartych w programie nauczania prowadzą wybitni specjaliści. Są to pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz praktycy zarządzający przedsiębiorstwami lub związani z rynkiem rozwiązań ICT wspierających zarządzanie

 • Program studiów jest dedykowany dla średniej i wyższej kadry kierowniczej, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracowników działów IT, przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych, a także administracji, uczestniczących lub planujących uczestnictwo we wdrożeniach zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT.

  Słuchaczami studiów zostać osoby posiadające wykształcenie:

  wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier),
  wyższe pełne w dowolnej dziedzinie,

  Z uwagi na dużą ilość zajęć praktycznych wymagane są umiejętności posługiwania się komputerem i znajomość standardów pracy z aplikacjami MS Office.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych od 9:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia prowadzone są w Warszawie w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3

 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem z dziedziny zarządzania procesowego. Zarys tematów do prac zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.

 • Absolwent otrzymuje Certyfikat „Modelowanie i analiza procesów biznesowych w systemie ADONIS.”
  W ramach studiów możliwe jest również uzyskanie certyfikatu „Umiejętności posługiwania się notacją BPMN2.0” Instytutu Badań Systemowych PAN.
  Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula Menedżer Procesów Biznesowych.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
  umowa o studiowaniu,
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  2 fotografie (37x52 mm),
  potwierdzenie wpłaty wpisowego.

 • 3200 PLN

Studia o podobnej tematyce