Menedżerskie Studia Podyplomowe Kierowanie Ludźmi

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia powstały jako odpowiedź na zgłaszane potrzeby stojące przed obecnymi oraz przyszłymi osobami kierującymi ludźmi, czyli kierownikami, menedżerami oraz właścicielami firm. Zasadniczym celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy na tychże stanowiskach. Ich przedmiotem jest rozwój kluczowych i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w procesie kierowania ludźmi na różnych poziomach zarządzania.
  Program studium został tak opracowany, aby umożliwić Słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie:

  kierowania zespołem ludzi oraz wpływania na ich działania i zachowania,
  zarządzania kompetencjami pracowników,
  planowania zatrudnienia, doboru, rozwoju i szkolenia, motywowania oraz oceniania pracowników,
  zarządzania pracą na wszystkich szczeblach zarządzania i w różnych organizacjach,
  podstaw psychologii pracy oraz zarządzania stresem własnym, jak i podwładnych,
  zarządzania czasem pracy oraz jakością pracy,
  kształtowania kultury organizacyjnej,
  prowadzenia negocjacji,
  planowania własnej kariery zawodowej,
  doskonalenia zarządzania kadrą oraz procesami biznesowymi w celu dążenia do jak najlepszych efektów ekonomicznych.

 • 1. Podstawy zarządzania
  2. Zarządzanie strategiczne
  3. Organizacja i kierowanie zespołem
  4. Kierowanie zmianami
  5. Metody i techniki doboru pracowników
  6. Motywowanie do pracy
  7. Zarządzanie kompetencjami pracowników
  8. Ocenianie pracowników
  9. Zarządzanie talentami
  10. Zarządzanie karierą zawodową pracowników
  11. Podstawy psychologii pracy
  12. Stres w pracy kierowniczej
  13. Mediacje i negocjacje
  14. Zarządzanie czasem
  15. Ekonomia menedżerska
  16. Zarządzanie jakością
  17. Kultura innowacji
  18. Rynek pracy
  19. Nowoczesne metody doskonalenia procesów pracy
  20. Seminarium
  21. Warsztaty menedżerskie
  22. Egzamin

 • wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego posiadający bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak również w prowadzeniu działalności szkoleniowo-doradczej oraz konsultingowej na rzecz praktyki gospodarczej.
  przedstawiciele praktyki gospodarczej

 • absolwenci nieekonomicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie),
  absolwenci uczelni ekonomicznych

 • studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów

  zjazdy mają charakter spotkań sobotnio-niedzielnych (średnio co dwa tygodnie),
  dodatkowe usługi: materiały uzupełniające do zajęć

  Uczestnicy studiów mają prawo do korzystania:

  z biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,
  z konsultacji osób prowadzących zajęcia i opieki metodycznej przy rozwiązywaniu problemów praktycznych (w ramach zajęć seminaryjnych).

 • Przygotowanie oraz napisanie pracy końcowej

 • Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce