Metodyka nauczania języków obcych

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2100 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języków obcych adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przynajmniej na poziomie licencjackim, oraz znajomość języka obcego na poziomie C1, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz do kandydatów na nauczycieli języków obcych, którzy nie posiadają pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu odpowiednich przepisów MEN.

  Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających skuteczne i sprawne nauczanie języków obcych, zapoznanie słuchaczy z najnowszymi kierunkami w metodyce nauczania języków obcych oraz umożliwienie uzupełnienia przez słuchaczy wykształcenia i zdobycia kwalifikacji formalnych, pozwalających na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie.

 • Program studiów oparty jest na najnowszych wymogach glottodydaktyki jak również wytycznych MEN oraz MNiSzW określających standardy kształcenia nauczycieli języków obcych.

  Wstęp do glottodydaktyki
  Metodyka nauczania języków obcych
  Podstawy psychologii
  Podstawy pedagogiki
  Psycholingwistyka
  Pedagogika w nauczaniu języków obcych
  Technologie informacyjne
  Analiza naukowa podręczników do nauczania języków obcych
  Prawo oświatowe
  Emisja głosu
  Seminarium
  Praktyk nauczycielskich 150 godzin

  Łącznie 360 godzin zajęć plus 150 godzin praktyk

  Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

  wykładów;
  ćwiczeń/warsztatów;
  konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 • Wykładowcami są doświadczeni wykładowcy i nauczyciele dyplomowani, autorzy materiałów glottodydaktycznych, egzaminatorzy OKE, rzeczoznawcy MEN ds. podręczników.

 • Studia trwają trzy semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” ul. Stokłosy 3
  Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku - w październiku i lutym
  Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową.
  Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów oraz napisanie pracy dyplomowej z zakresu metodyki nauczania języków obcych.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 2100 PLN

Studia o podobnej tematyce