Mikrobiologia, Higiena, Środowisko - Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej

250 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 6000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest poznanie zasad oraz ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej. Program proponowanych studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową i są podyktowane wymaganiami stawianymi przy wytwarzaniu produktów leczniczych, kosmetycznych oraz spożywczych. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem oraz poznania nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych stosowanych w przemyśle.

 • Program studiów (250 godzin dydaktycznych, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  Bioróżnorodność mikroorganizmów,
  Mikroorganizmy a środowisko,
  Mikroorganizmy chorobotwórcze, a bezpieczeństwo i zdrowie ludzi,
  lasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów,
  Laboratorium mikrobiologiczne - organizacja i zasady bezpiecznej pracy,
  Mikrobiologiczne metody badań produktów spożywczych, leczniczych i kosmetycznych,
  Higiena produkcji,
  Systemy zarządzania jakością w przemyśle,
  Audyt jakości - metodyka i przebieg.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Bielecki, prof. dr hab. Edward Siński, prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska,
  dr Jadwiga Baj, dr Hanna Boszczyk-Maleszak, dr Łukasz Dziewit, dr Renata Godlewska, dr Anna Grudniak, dr inż. Andrzej Herman, dr Dorota Korsak, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat, dr Dorota Kulesza, dr Agnieszka Kwiatek, dr Jadwiga Marczewska, dr Antoni Miernik, dr Magdalena Popowska, dr Julia Pawłowska, dr Marzena Rzeczycka, dr Halina Wróblewska, mgr Ewa Drozd, mgr inż. Ryszard Klimczuk, mgr Anna Skotnicka, mgr Anna Szymańska.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilu biologiczno-chemicznym. Zgodę na przyjęcie osób z dyplomem magistra, licencjata i inżyniera wydała Rada Wydziału Biologii UW. Studia kierowane są szczególnie do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich o profilu biologicznym, poszukujących pracy, a także osób związanych zawodowo z proponowaną tematyką. Szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

 • Zaoczny, 14 zjazdów w soboty i niedziele

 • Kryteria oceniania ćwiczeń i warsztatów to: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie sprawozdania z ćwiczenia/ warsztatów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieobecności na zajęciach.
  Wykłady oceniane są na podstawie: obecności; egzaminu pisemnego w formie testu zawierającego pytania zamknięte
  wielokrotnego wyboru.

 • Absolwent Podyplomowych Studiów „Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce przemysłowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest wpłata czesnego: opłata jednorazowa - 6000 PLN do 20 listopada 2015 r.
  Możliwość opłaty w ratach: I rata - 3000 PLN do 20 listopada 2015 r, II rata - 3000 PLN do 26 lutego 2016 r.
  http://www.psmhs.pl

 • Potwierdzone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dowodu osobistego, podanie o przyjęcie kierowane do kierownika studiów podyplomowych, kwestionariusz osobowy (z adresem e-mailowym do kontaktu), 2 zdjęcia. Dokumenty można składać pocztą, faksem lub osobiście na adres:
  Wydział Biologii
  ul Miecznikowa 1
  02-096 Warszawa
  W przypadku przesłania dokumentów faksem prosimy
  o dostarczenie oryginałów.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  Limit miejsc: 30-36

 • 6000 PLN

Studia o podobnej tematyce