Nowoczesne usługi biznesowe BPO/SSC specjalizacja: finanse

160 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kierunku jest właściwe przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby rozwijających się działów BPO/SSC wyspecjalizowanych w obsłudze procesów finansowych. Przekazanie im kluczowej i kompleksowej wiedzy z obszaru nowoczesnych finansów od strony praktycznej.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.)

  - Charakterystyka działów BPO/SSC
  - Kultura korporacyjna i nowe trendy w zarządzaniu
  - Znaczenie procedur
  - Komunikacja z klientem.

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

  Wstęp do księgowości: (8 godz.)
  - Metody oraz zasady rachunkowości
  - Organizacja i polityka rachunkowości
  - Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania
  - Księgi rachunkowe
  - Dokumenty księgowe
  - Terminy w rachunkowości
  - Aspekty prawa podatkowego

  Rodzaje i źródła pochodzenia zasobów majątkowych: (8 godz.)
  - Klasyfikacja i podział aktywów
  - Klasyfikacja i podział pasywów
  - Bilans
  - Ewidencjonowanie zdarzeń

  Przychody, koszty w przedsiębiorstwie i rozrachunki: (8 godz.)
  - Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
  - Tworzenie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat
  - Należności i zobowiązania
  - Formy rozrachunków
  - Rozrachunki z pracownikami, ZUSem i Urzędem Skarbowym

  Obrót towarowy i materiałowy (8 godz.)
  - Zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych
  - Podatek VAT, faktury, terminy
  - Wydawanie materiałów na potrzeby produkcji

  Wycena składników majątkowych (8 godz.)
  - Metody wyceny aktywów i pasywów
  - Amortyzacja i inwentaryzacja

  Lista płac (8 godz.)
  - Czym jest wynagrodzenie netto i brutto
  - Obliczanie składek
  - Odprowadzanie składek
  - Rozrachunki z ZUS

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych (8 godz.)
  - Księgi rachunkowe
  - Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  - Otwieranie i zamykanie ksiąg
  - Poprawianie błędów dowodach i zapisach księgowych
  - Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
  - Zasady przechowywania dokumentacji

  Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Bilans
  - Rachunek Zysków i Strat
  - Rachunek przepływów pieniężnych
  - Informacja dodatkowa
  - Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
  - Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

  Narzędzia informatyczne w pracy specjalisty ds. finansów. (8 godz.)
  Seminarium (6 godz.)

  BLOK TEMATÓW DO WYBORU

  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.)
  - Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Grzegorz Olechniewicz - Dyrektor zarządzający i trener w firmie GOODMAN Szkolenia i Konsultacje.
  Doświadczony trener, doradca i kierownik projektu. Realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla klientów Carrywater Group S.A., Przez ostatnie lata doradzał dziesiątkom firm w zakresie organizacji zarządzania. Od 2004 roku prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania. Wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunkach studiów podyplomowych Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej. Członek stowarzyszeń PMI (Project Management institute) oraz IPMA (International Project Management Association).

 • Studia modułowe:
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt, test, obrona projektu

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce