Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studium jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią zajęcia prowadzone głównie w formie warsztatowej na przykładach praktycznych, wsparte zapleczem teoretycznym najnowszych modeli i wyników badań.

 • 1. Istota Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  2. Współczesne otoczenie funkcji personalnej – warsztat
  3. Strategie biznesowe i zarządzania zasobami ludzkimi – warsztat
  4. Trening kierowniczy – Integracja zespołu pracowniczego – warsztat
  5. Identyfikowanie i diagnozowanie kwalifikacji
  6. Profil kwalifikacyjny – warsztat
  7. Prognozowanie kwalifikacji – warsztat
  8. Narzędzia doboru kadr
  9. Konstruowanie narzędzi doboru kadr – warsztat
  10. Ocenianie pracowników
  11. Opracowanie narzędzi do Assessment Center (AC) – warsztat
  12. Testowanie narzędzi do AC
  13. Assessment Center – warsztat
  14. Analiza wyników AC
  15. Przywództwo w organizacji – warsztat
  16. Treść i organizacja pracy menedżera
  17. Controling personalny
  18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych – warsztat
  19. Motywowanie pracowników
  20. Motywowanie materialne i niematerialne – warsztat
  21. Wywierania wpływu społecznego – warsztat
  22. Doświadczenia praktyczne menedżera
  23. Nowoczesne formy rozwoju pracowników
  24. Konstruowanie narzędzi rozwoju pracowników – warsztat
  25. Zarządzanie karierą – warsztat
  26. Outplacement – warsztat
  27. Stres i wypalenie zawodowe w organizacji – warsztat
  28. Coaching – warsztat
  29. Psychologiczna analiza funkcjonowania człowieka w organizacji
  30. Psychologia pracy menedżera – warsztat
  31. Kultura organizacyjna – warsztat
  32. Trening komunikacji interpersonalnej – warsztat
  33. Prawne i etyczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

 • Wykładowcami studium są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Rekrutują się oni głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajęcia będą również prowadzić doświadczeni menedżerowie i pracownicy pionów HR z organizacji gospodarczych współpracujących z Katedrą.

 • Studia kierowane są do:

  kierowników różnych szczebli zarządzania
  pracodawców
  służb HR
  pracowników urzędów pracy
  pracowników firm doradztwa personalnego
  liderów związkowych
  osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską

 • Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd trzydniowy w miesiącu:
  piątek - po południu (16:30 - 20:30)
  sobota - cały dzień (9:00 - 19:00)
  niedziela - do południa (9:00 - 14:00)
  Liczba godzin dydaktycznych: 182
  W ramach zajęć dydaktycznych przewidziana jest sesja wyjazdowa (warsztaty i treningi)

 • Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie.
  Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

 • Absolwent otrzymuje liczące się na rynku pracy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru który będzie dostępny na stronie lub generowane przez system)
  formularz zgłoszeniowy (wg wzoru który będzie dostępny na stronie lub generowany przez system – załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  cv

 • 4900 PLN

Studia o podobnej tematyce