Oligofrenopedagogika

300 Godzin, 3 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 1000 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

 • • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:
  Pedagogika specjalna
  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
  Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
  Diagnoza funkcjonalna (psycho-pedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
  Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dydaktyka specjalna:
  Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
  Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
  Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
  Rewalidacja indywidualna
  Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
  Wybrane elementy arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  Autyzm i zespoły psychozopodobne
  • Praktyka pedagogiczna

 • Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących prowadzić edukację i rehabilitację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Słuchaczami studiów mogą być także nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie dokumentów w dziekanacie uczelni

 • kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  kserokopia dowodu osobistego
  2 fotografie

 • 1000 PLN

Studia o podobnej tematyce