Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (3 semestralne)

250 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3550 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Oligofrenopedagogika to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

 • BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY (140 godz.)

  Pedagogika specjalna (15 godz.)
  Podstawy psychologii rozwoju (10 godz.)
  Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej (10 godz.)
  Psychologia osób z niepełnosprawnością (10 godz.)
  Społeczne problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością (20 godz.)
  Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (20 godz.)
  Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji ( 5 godz.)
  Psychoterapia z elementami terapii rodzinnej (10 godz.)
  Edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  Edukacja włączająca (5 godz.)
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja (5 godz.)
  Seksualność osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  Diagnoza funkcjonalna osób niepełnosprawnych (10 godz.)

  BLOK DYDAKTYCZNO-METODYCZNY (110 godz.)

  Oligofrenopedagogika (10 godz.)
  Rewalidacja osób niepełnosprawnych (10 godz.)
  Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (10 godz.)
  Praca opiekuńczo wychowawcza z osobami niepełnosprawnymi umysłowo (10 godz.)
  Elementy socjoterapii (5 godz.)
  Metody terapii w zaburzeniach ruchowych (10 godz.)
  Metodyka nauczania w internacie i innych placówkach (10 godz.)
  Metodyka nauczania niepełnosprawnych w nauczaniu początkowym (10 godz.)
  Metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością (10 godz.)
  Elementy arteterapii i muzykoterapii (5 godz.)
  Alternatywne metody komunikacji (5 godz.)
  Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej (5 godz.)
  Autyzm i zespół Aspergera – metodyka pracy z dziećmi (5 godz.)
  Metodyka zajęć sportowych i rekreacja osób niepełnosprawnych umysłowo (5 godz.)

  BLOK PRAKTYCZNY (120 godz.)

  Praktyki w klasach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych w szkole podstawowej, gimnazjum, ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczych.

 • Jolanta Szymkowska
  Od zawsze byłam i jestem pedagogiem od czterech lat również trenerem. Ponad 20 lat pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, później edukacji komputerowej. Od kilku lat zajmuję się również pracą z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Jestem wicedyrektorem zespołu szkół - podstawowej i gimnazjum. Uwielbiam podróże do ciekawych miejsc, relaks na łonie natury, spacery z moim psem Maylo oraz wycieczki rowerowe. Jestem otwarta na nowości i chętnie doskonalę swój warsztat pracy.

  Lidia Wojsznis
  Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, trener. Przez 17 lat wicedyrektor, aktualnie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, w szkołach zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. Specjalizuje się w pracy z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, głębszym i głębokim. Zajmuje się szeroko pojętą organizacją procesu edukacyjnego tych osób, współpracą z zespołem nauczycieli, rodzicami w celu wypracowania najlepszych dla każdego dziecka metod pracy. Współpracuje z instytucjami wspomagającymi szkoły w procesie edukacji. Założycielka stowarzyszenia „Wilda dzieciom”. Kobieta otwarta na nowości, stale doskonaląca swój warsztat pracy. Potrafi pracować z grupą wielopłaszczyznowo, łatwo nawiązuje kontakt, jest zwolennikiem zajęć warsztatowych sprzyjających doskonaleniu umiejętności praktycznych.

 • Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania. Przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki pedagogicznej. Wykorzystanie materiałów multimedialnych, takich jak filmy, audycje, prezentacje, podnosi atrakcyjność zajęć.

  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3550 PLN

Studia o podobnej tematyce